Priimta Europos Komisijos 2021 m. darbo programa

Europos Komisija priėmė savo 2021 m. darbo programą, kuria siekiama, kad Europa taptų sveikesnė, teisingesnė ir turtingesnė bei kartu spartintų savo ilgalaikį perėjimą į žalesnę, prie skaitmeninio amžiaus pritaikytą ekonomiką. 2021 m. Europos Komisijos darbo programoje numatoma pereiti nuo strategijos prie visų šešių politinių prioritetų įgyvendinimo:

 

 

  1. Europos žaliasis kursas.

Siekdama, kad iki 2050 m. Europa neutralizuotų poveikį klimatui, Europos Komisija pateiks Pasirengimo įgyvendinti 55 proc. tikslą priemonių rinkinį, kuris apims atsinaujinančiuosius energijos išteklius, pastatų energinį naudingumą, žemės naudojimą, energijos mokesčius, pastangų pasidalijimą ir apyvartinių taršos leidimų prekybą.

Pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmas padės sumažinti anglies dioksido nutekėjimo riziką ir, skatinant ES partnerius didinti savo užmojus klimato srityje, užtikrinti vienodas sąlygas.

Be to, Europos Komisija pasiūlys Europos žiedinės ekonomikos veiksmų plano, ES biologinės įvairovės strategijos ir strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ įgyvendinimo priemonių.

 

  1. Prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi Europa

Europos Komisija pateiks veiksmų planą, kuriame bus aiškiai apibrėžti 2030 m. skaitmeniniai tikslai, susiję su junglumu, įgūdžiais ir viešosiomis skaitmeninėmis paslaugomis. Daugiausia dėmesio bus skiriama teisei į privatumą ir junglumui, žodžio laisvei, laisvam duomenų judėjimui ir kibernetiniam saugumui.

Europos Komisija priims teisės aktų srityse, susijusiose su sauga, atsakomybe, pagrindinėmis teisėmis ir dirbtinio intelekto duomenų aspektais.

Vadovaudamasi tuo pačiu principu, ji pasiūlys Europos elektroninę atpažinties priemonę.

Iniciatyvos taip pat apims naujosios Europos pramonės strategijos atnaujinimą siekiant atsižvelgti į koronaviruso poveikį, taip pat pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo siekiama pagerinti platformų darbuotojų darbo sąlygas.

 

  1. Žmonėms tarnaujanti ekonomika

Europos Komisija pateiks Europos socialinių teisių ramsčio visapusiško įgyvendinimo veiksmų planą ir taip užtikrins, kad atsigaunant Europai niekas nebūtų paliktas nuošalyje.

Be to, Europos Komisija pasiūlys naują Europos vaiko garantijų sistemą, užtikrinančią galimybes visiems vaikams naudotis pagrindinėmis, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros ir švietimo, paslaugomis.

Siekdama paremti mūsų ekonomiką ir sustiprinti ekonominę ir pinigų sąjungą, Europos Komisija peržiūrės ES bankų įsipareigojimų nevykdymo problemų sprendimo sistemą, imsis priemonių tarpvalstybinėms investicijoms ES skatinti ir intensyviau kovos su pinigų plovimu.

 

  1. Pasaulyje stipresnė Europa

Europos Komisija užtikrins, kad Europa atliktų gyvybiškai svarbų vaidmenį šiame nestabiliame pasaulyje, be kita ko, rodydama pavyzdį pasauliniu mastu, kad visiems būtų garantuota saugi ir prieinama vakcina.

Europos pateiks bendrą komunikatą dėl ES įnašo į taisyklėmis grindžiamą daugiašališkumą stiprinimo, atnaujintą partnerystę su mūsų pietinėmis kaimyninėmis šalimis ir komunikatą dėl Arkties.

Taip pat bus pateiktas naujas strateginis požiūris, siekiant remti buvusių kovotojų nusiginklavimą, demobilizaciją ir reintegraciją.

Komunikate dėl ES humanitarinės pagalbos bus nagrinėjami nauji bendradarbiavimo su mūsų partneriais ir kitais paramos teikėjais būdai.

 

  1. Europinės gyvensenos propagavimas

Atsižvelgdama į COVID-19, Europos Komisija pasiūlys sukurti stipresnę Europos sveikatos sąjungą, visų pirma stiprinant esamų agentūrų vaidmenį ir įsteigiant naują pažangiųjų biomedicininių mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros agentūrą.

Siekiant išsaugoti ir pagerinti Šengeno erdvės veikimą, bus pateikta nauja strategija dėl Šengeno ateities.

Naujasis migracijos ir prieglobsčio paktas bus papildytas keliomis siūlomomis teisėtos migracijos priemonėmis, įskaitant talentų ir įgūdžių dokumentų rinkinį. Kiti elementai apima kovos su neteisėtu migrantų gabenimu veiksmų planą, taip pat tvarią savanoriško grįžimo ir reintegracijos strategiją.

Europos Komisija toliau stiprins saugumo sąjungą, kovodama su terorizmu, organizuotu nusikalstamumu ir hibridinėmis grėsmėmis.

Be to, ji pateiks išsamią kovos su antisemitizmu strategiją.

 

  1. Naujas postūmis Europos demokratijai

Europos Komisija pateiks naujų strategijų dėl vaiko ir neįgaliųjų teisių, taip pat pasiūlymą dėl kovos su smurtu dėl lyties.

Be to, ji pasiūlys į euronusikaltimų sąrašą įtraukti visų formų neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas.

Europos Komisija pasiūlys aiškesnes Europos politinių partijų finansavimo taisykles ir imsis veiksmų, kad apsaugotų žurnalistus ir pilietinę visuomenę nuo piktnaudžiavimo bylinėjimusi.

Ilgalaikėje kaimo vietovių vizijoje bus pasiūlyta veiksmų, kaip išnaudoti visą šių regionų potencialą.

Dabar Europos Komisija pradės diskusijas su Parlamentu ir Taryba, kad būtų sudarytas bendrų prioritetų, dėl kurių teisėkūros institucijos susitaria imtis skubių veiksmų, sąrašas.

–  –  –

Daugiau informacijos:

Visų 44 naujų politikos uždavinių šešių pagrindinių prioritetų srityse sąrašas

Pranešimas spaudai

 

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!