Apie LPSK

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) – didžiausias nacionalinis profesinių sąjungų centras Lietuvoje, šiuo metu vienijantis 23 šakines organizacijas, iš viso – 51 tūkts. narių. LPSK įkurta 2002 m. gegužės 1 d., sujungus du profesinių sąjungų centrus: Lietuvos profesinių sąjungų susivienijimą ir Lietuvos profesinių sąjungų centrą.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija – nevyriausybinė organizacija, nepriklausoma nuo valstybinės valdžios ir valdymo institucijų, darbdavių ir jų organizacijų, visuomeninių organizacijų ir judėjimų.

LPSK yra Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC), Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) narė, bendradarbiauja su Tarptautine darbo organizacija (TDO).

Misija

Jungti bei ginti Lietuvoje dirbančius žmones bei daryti įtaką valdžios institucijoms darbo ir socialiniais klausimais.

LIETUVOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ KONFEDERACIJOS

VEIKLOS KRYPTYS 2022-2026 METAMS

 

 Profesinių sąjungų judėjimas ir narystė

 

 1. Vykdyti Lietuvos profesinių sąjungų veiklos suvienijimo politiką.
 2. Skatinti neprisijungusias ir naujas profesines sąjungas jungtis į Lietuvos profesinių sąjungų konfederaciją, didinti aktyvumą visų lygių profesinių sąjungų veikloje.
 3. Vykdyti giminingų veiklos šakų profesinių sąjungų vienijimosi procesą.
 4. Visose medijose, socialiniuose tinkluose ir kitais būdais skleisti profesinių sąjungų judėjimo idėją, propaguoti profesinių sąjungų judėjimo svarbą.
 5. Organizuoti akcijas (kampanijas) socialiniais, ekonominiais, darbo, užimtumo ir kitais klausimais.
 6. Lietuvos regionuose kurti Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos junginius.
 7. Skatinti lygių galimybių politiką.
 8. Jaunimui teikti informaciją apie profesines sąjungas, organizuoti jaunimui skirtus renginius, vykdyti kitas naujų narių pritraukimo programas.
 9. Sukurti vieningą LPSK mobilią programėlę.
 10. Siekti, kad į įmonių kolegialaus valdymo organus (valdybas ar stebėtojų tarybas) privalomai būtų įtraukti darbuotojų atstovai.
 11. Sukurti LPSK etikos kodeksą.

 

Socialinė partnerystė ir profesinių sąjungos narių teisių gynimas

 

 1. Visais lygiais plėtoti socialinę partnerystę su darbdaviais ir juos vienijančiomis organizacijomis.
 2. Kryptingai dirbti su politinėmis partijomis, kurių programose yra nuostatų, atitinkančių LPSK tikslus.
 3. Visais lygiais siekti darbo užmokesčio ir socialinių išmokų didinimo.
 4. Siekti darbo ir poilsio laiko balanso derinimo.
 5. Siekti, kad didėtų minimali mėnesio alga.
 6. Sudaryti nacionalines kolektyvines sutartis.
 7. Skatinti šakines derybas siekiant tarifinių sutarčių sudarymo.
 8. Kasmet derėtis ir pasirašyti Nacionalinę kolektyvinę sutartį biudžetiniam sektoriui nustatant pareiginės algos bazinį dydį.
 9. Dalyvauti Lietuvos Respublikos socialinio dialogo institucijų veikloje.
 10. Teikti siūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų kūrimo, pakeitimo ar papildymo Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, savivaldybių institucijoms, darbdavių organizacijoms bei politinėms partijoms, skatinti aktyvų socialinį dialogą su valdžios institucijomis.
 11. Daryti įtaką Valstybės politikai, skatinant kolektyvinį darbuotojų atstovavimą pirmenybę teikiant profesinėms sąjungoms, didinant užimtumą bei mažinant nelegalų darbą, šešėlinę ekonomiką bei socialinę atskirtį ir siekiant teisingos darbo apmokėjimo bei mokesčių politikos.
 12. Konsultuoti LPSK narius darbo teisės ir darbuotojų saugos klausimais. Bendradarbiauti su Valstybine darbo inspekcija.
 13. Sustiprinti LPSK narių juridinį atstovavimą ir konsultavimą, tam tikslui kooperuojant LPSK narių lėšas.
 14. Siekti darbo vietų vertinimo metodikos taikymo.

 

Profesinių sąjungų narių švietimas

 

 1. Ugdyti profesinių sąjungų narių gebėjimą aktyviai dalyvauti profesinėje ir profesinių sąjungų veikloje.
 2. Parengti mokymo programas tęstiniams aktyvo mokymams visais lygmenimis.
 3. Dirbti darbo imigrantų integravimosi šalies darbo rinkoje klausimais, saugant juos nuo išnaudojimo darbe.
 4. Organizuoti darbo tarybų narių švietimą.
 5. Organizuoti Darbo ginčų komisijų narių švietimą.
 6. Parengti mokymo programas naujiems bei jauniems profesinių sąjungų nariams.
 7. Organizuoti seminarus ir konferencijas, vykdyti aiškinamąjį, švietėjišką darbą profesinių sąjungų nariams, aktyvui ir darbuotojams.
 8. Vykdyti sociologinius tyrimus bei narių apklausas.
 9. Siekti, kad profesinių sąjungų nariams ir darbuotojams būtų sudarytos galimybės mokytis visą gyvenimą.

 

Tarptautinė veikla

 

 1. Dalyvauti Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC) ir Europos regiono tarybos (PERC) veikloje. Bendradarbiauti su Europos ir kitomis pasaulio profesinėmis sąjungomis siekiant solidarumo ir socialinio stabilumo, vadovaujantis laisvų ir lygių žmonių vienybės idėja.
 2. Dalyvauti Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) veikloje. Bendradarbiaujant su ETUC dalyvauti Europos socialiniame dialoge bei Europos semestro procesuose. Atstovauti Lietuvos darbuotojų ir profesinių sąjungų narių interesams Europos sąjungos institucijose.
 3. Bendradarbiauti su Tarptautine darbo organizacija (TDO, įgyvendinant tarptautines darbo normas Lietuvoje ir atstovaujant darbuotojams šios organizacijos veikloje.
 4. Dalyvauti Baltijos šalių profesinių sąjungų tarybos, Baltijos šalių profesinių sąjungų tinklo (BASTUN) veikloje.

 

LPSK atstovai dalyvauja Lietuvos Respublikos trišalėse tarybose ir komisijose:

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!