Apie LPSK

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) – didžiausias nacionalinis profesinių sąjungų centras Lietuvoje, šiuo metu vienijantis 25 šakines organizacijas. LPSK įkurta 2002 m. gegužės 1 d., sujungus du profesinių sąjungų centrus: Lietuvos profesinių sąjungų susivienijimą ir Lietuvos profesinių sąjungų centrą.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija – nevyriausybinė organizacija, nepriklausoma nuo valstybinės valdžios ir valdymo institucijų, darbdavių ir jų organizacijų, visuomeninių organizacijų ir judėjimų.

LPSK yra Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC), Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) narė, bendradarbiauja su Tarptautine darbo organizacija (TDO).

Misija

Jungti bei ginti Lietuvoje dirbančius žmones bei daryti įtaką valdžios institucijoms darbo ir socialiniais klausimais.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos veiklos kryptys 2018 – 2022 metams

I. Profesinių sąjungų judėjimas ir narystė

 1. Vykdyti Lietuvos profesinių sąjungų vienijimo politiką.

2. Jungti naujus narius į Lietuvos profesinių sąjungų konfederaciją, didinti profesinių sąjungų aktyvumą visų lygių profesinių sąjungų veikloje.

3. Vykdyti giminingų šakų susiliejimo procesą.

4. Skatinti vieningos nario mokesčio surinkimo šakose sistemos įdiegimą.

5. Skleisti profesinių sąjungų judėjimo idėją, propaguoti profesinių sąjungų judėjimo svarbą.

6. Organizuoti akcijas (kampanijas) socialiniais, ekonominiais, darbo, užimtumo ir kitais klausimais.

7. Lietuvos regionuose kurti Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) junginius.

8. Skatinti lygių galimybių politiką.

9. Padėti LPSK nariams vykdyti narių pritraukimo programas.

10. Parengti teisės akto projektą, kad į įmonių valdybas privalomai būtų įtraukti darbuotojų atstovai.

 II. Socialinė partnerystė ir profesinių sąjungos narių teisių gynimas

 1. Visais lygiais plėtoti socialinę partnerystę, aktyviai dalyvauti bendradarbiaujant, derinant interesus, sprendžiant socialines, ekonomines bei darbo santykių problemas, skatinti kolektyvinių sutarčių pasirašymą.

2. Visais lygiais siekti darbo užmokesčio ir socialinių išmokų didinimo.

3. Siekti darbo ir poilsio laiko balanso derinimo.

4. Siekti, kad didėtų minimali mėnesio alga.

5. Sudaryti nacionalines kolektyvines sutartis.

6. Skatinti šakines derybas siekiant tarifinių sutarčių sudarymo.

7. Kasmet derėtis ir pasirašyti nacionalinę kolektyvinę sutartį biudžetiniam sektoriui, nustatant bazinį dydį.

8. Dalyvauti Lietuvos Respublikos socialinio dialogo institucijų veikloje.

9. Teikti siūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų kūrimo, pakeitimo ar papildymo Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, savivaldybių institucijoms, darbdavių organizacijoms bei politinėms partijoms, skatinti aktyvų socialinį dialogą su valdžios institucijomis.

10. Daryti įtaką valstybės politikai didinant užimtumą bei mažinant nelegalų darbą, šešėlinę ekonomiką bei socialinę atskirtį.

11. Sukurti Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos darbo inspekciją.

12. Konsultuoti LPSK narius darbo teisės ir darbų saugos klausimais. Bendradarbiauti su Valstybine darbo inspekcija.

13. Siekti darbo vietų vertinimo metodikos taikymo

  III.  Profesinių sąjungų narių švietimas

1. Ugdyti profesinių sąjungų narių gebėjimą aktyviai dalyvauti profesinėje ir profesinių sąjungų veikloje.

2. Parengti mokymo programas tęstiniams aktyvo mokymams visuose lygmenyse.

3. Organizuoti darbo tarybų narių mokymus.

4. Organizuoti darbo ginčų komisijų narių mokymus.

5. Parengti mokymo programas naujiems bei jauniems profesinių sąjungų nariams.

6. Organizuoti mokymus, seminarus ir konferencijas, vykdyti aiškinamąjį, švietėjišką darbą profesinių sąjungų nariams, aktyvui ir darbuotojams.

7. Vykdyti sociologinius tyrimus bei narių apklausas.

8. Siekti, kad profesinių sąjungų nariams ir darbuotojams būtų sudarytos galimybės mokytis visą gyvenimą.

 IV. Tarptautinė veikla

1. Dalyvauti Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC) ir Europos regiono tarybos (PERC) veikloje. Bendradarbiauti su Europos ir pasaulio profesinėmis sąjungomis siekiant solidarumo ir socialinio stabilumo, vadovaujantis laisvų ir lygių žmonių vienybės idėja.

2. Dalyvauti Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) veikloje. Bendradarbiaujant su ETUC dalyvauti Europos socialiniame dialoge bei Europos semestro procesuose. Atstovauti Lietuvos darbuotojų ir profesinių sąjungų narių interesams Europos sąjungos institucijose.

3. Bendradarbiauti su Tarptautine darbo organizacija (TDO), įgyvendinant tarptautines darbo normas Lietuvoje ir atstovaujant darbuotojams šios organizacijos veikloje.

4. Dalyvauti Baltijos šalių profesinių sąjungų tarybos, Baltijos šalių profesinių sąjungų tinklo (BASTUN) veikloje.

LPSK atstovai dalyvauja Lietuvos Respublikos trišalėse tarybose ir komisijose:

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!