Europos Komisijos pasiūlymai, skirti socialiniam ES aspektui stiprinti

Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos socialinių teisių ramsčio. Juo nustatomi pagrindiniai principai ir teisės, pagal kuriuos siekiama remti sąžiningas ir gerai veikiančias darbo rinkas bei socialinės gerovės sistemas. Ramsčio iniciatyva dabartinėje ES tarptautinėje teisėje nustatytos teisės dar kartą patvirtinamos ir papildomos, kad atspindėtų naujas realijas. Komisija pradeda diskusijas su Taryba ir Europos Parlamentu, kad iki metų pabaigos būtų pasiektas platus politinis pritarimas ramsčiui.

20 naujojo ramsčio principų ir teisių galima suskirstyti į tris kategorijas: lygių galimybių ir galimybių įsidarbinti, sąžiningų darbo sąlygų, socialinės apsaugos ir įtraukties. Daugiausia dėmesio skiriama siekiui įgyvendinti Sutartyse numatytą įsipareigojimą – sukurti itin konkurencingą socialinę rinkos ekonomiką, kurioje būtų siekiama visapusiško užimtumo ir socialinės pažangos.

Siekiant įgyvendinti išdėstytus socialinius principus, jau šiandien Europos Komisija teikia tam tikras iniciatyvas, pavyzdžiui, dėl tėvų ir artimuosius prižiūrinčių ar slaugančių asmenų darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, dėl darbuotojų informavimo, dėl socialinės apsaugos garantijų ir darbo laiko.

Naudojantis socialinių rodiklių suvestine, kurioje bus registruojamos ES šalių tendencijos ir rezultatai 12 sričių, bus stebima, kaip įgyvendinami ramsčio įsipareigojimai. Į šią suvestinę bus atsižvelgiama ir rengiant Europos ekonominės politikos koordinavimo semestrą. Be to, suvestinė padės įvertinti pažangą visoje ES siekiant vadinamojo socialinio AAA reitingo. Europos socialinių teisių ramstis – esminis konvergencijos proceso atnaujinimo ir ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimo veiksnys. Vadovaujantis penkių pirmininkų pranešimu, kai kurie ramsčio principai ir teisės galėtų būti laikomi privalomais euro zonos standartais.

Taip pat šiandien, atsižvelgiant į kovo 1 d. paskelbtą baltąją knygą dėl Europos ateities, Europos Komisija skelbia diskusijoms skirtą Komisijos dokumentą dėl Europos socialinio aspekto iki 2025 m. Šiame dokumente keliami aktualūs klausimai apie europiečių gyvenimo būdą ir visuomenės sanklodą, apie tai, kaip išsaugoti dabartinį gyvenimo lygį, sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų, padėti žmonėms išsiugdyti reikiamus įgūdžius ir didinti visuomenės vienybę, drauge atsižvelgiant į ateities visuomenę ir darbo rinką. Dokumente pasiūlyti trys scenarijai: 1. Plėtojant socialinį aspektą apsiriboti laisvu judėjimu, 2. Šalys, kurios norės, galės nuspręsti socialinėje srityje nuveikti daugiau, 3. ES 27 bendromis jėgomis stiprins socialinį Europos aspektą. Šie scenarijai gali būti derinami tarpusavyje, pildomi ir keičiami. Piliečiai, socialiniai partneriai, Europos institucijos ir vyriausybės raginamos aktyviai dalyvauti diskusijose, siekiant išsiaiškinti, koks turėtų būti ES indėlis sprendžiant socialinius aspektus.

 

Daugiau informacijos apie Europos socialinių teisių ramstį:  http://europa.eu/!FF33Bu

Daugiau informacijos apie svarstymams skirtą dokumentą dėl socialinio Europos aspekto iki 2025 m.: http://europa.eu/!mG38tJ

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!