Profesinės sąjungos kviečia į mitingą birželio 30 dieną!

Kartu teikiamas projektas dėl nelegalaus darbo reglamentavimo pakeitimo DK. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=427154&p_query=&p_tr2=2


Šis siūlymas nesvarstytas LR trišalėje taryboje. Kažkodėl visas įstatymas dėl nelegalaus darbo uždraudimo su visom sankcijom darbdaviams kažkur pasimetė.


 


KVIEČIAME Į MITINGĄ, KURIS VYKS 2012 M. BIRŽELIO 30 D. 9.00 VAL. PRIE NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS (GEDIMINO PR. 51, VILNIUS)!


 


 


Lietuvos profesinių sąjungų koordinacinis centras

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!