Šiaulių trišalė taryba bando išjudinti socialinį dialogą (vaizdo medžiaga)

Pastarąjį pusmetį Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinėse įstaigose socialinė įtampa auga ne tik dėl biudžetinių lėšų trūkumo, bet ir dėl socialinio dialogo principų nesilaikymo tarp Savivaldybės administracijos, įstaigų vadovų, darbuotojų.


2009 m. spalio 28 d. LR Premjeras su socialiniais partneriais pasirašė Nacionalinį susitarimą, kuriame Vyriausybė ir socialiniai partneriai įsipareigojo visus iškilusius nesutarimus spręsti dialogo, derybų ir susitarimų būdu Valstybės lygmeniu. Šiaulių miesto biudžetinių įstaigų darbuotojai pagrįstai siekia analogiškų susitarimų pasirašymo su Šiaulių miesto savivaldybe ir įstaigų vadovais.


Šiaulių  Trišalės tarybos pirmininkė R.Jasmontienė sausio 25 d. TT posėdyje pristatė Trišalės tarybos rekomendacinio pasiūlymo projektą dėl socialinio dialogo skatinimo būdų savivaldybėje, Trišalės tarybos nariai vieningai jam pritarė.


Darbdavių atstovas R.Mickus išsakė savo nuomonę dėl susidariusios padėties ne tik Šiaulių mieste, bet ir Valstybėje, siūlė Savivaldybės administracijai palaikyti glaudesnius ryšius su įstaigų ir įmonių darbuotojais, teiravosi, ar savivaldybės atstovai vyksta į įstaigas, kalbasi su darbuotojais, ar aiškina dirbantiesiems miesto ir valstybės ekonominę situaciją, ar klauso patarimų.


Šiaulių m. savivaldybės administracijai buvo pasiūlyta skubiai parengti ir pasirašyti susitarimus su kiekvieno savivaldybei pavaldaus sektoriaus darbuotojų atstovais dėl 2010 m. biudžeto taupymo programos ir priemonių įgyvendinimo. Tokiu principu su savivaldybės administracija savo problemas galėtų aptarti ir soc.paslaugų, ir kultūros, ir švietimo, ir visų kitų sričių darbuotojai.


Šiaulių Trišalės tarybos rekomendacinis pasiūlymas dėl socialinio dialogo skatinimo būdų  perduotas Šiaulių miesto savivaldybės tarybai ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijai sausio mėn. pabaigoje, skelbiamas miesto tinklapyje (http://www.siauliai.lt/tt/index.php)


Vasario 22 d. Šiaulių TT posėdyje konstatuota, kad rekomendacijomis nei Šiaulių m. savivaldybės valdininkai, nei dirbančiųjų atstovai neskuba naudotis. Nors po rekomendacijų teikimo įvykusiame pasitarime administracijos direktorius žadėjo įpareigoti atsakingus valdininkus parengti susitarimų projektus, tačiau per mėnesį reikalai nepajudėjo.


Tik švietimo sektoriaus ikimokyklinių įstaigų darbuotojų profsąjungos aktyviai dalyvauja ne tik savo įstaigų biudžetų ir taupymo planų svarstyme, bet ir primygtinai siūlo šios švietimo grandies problemų svarstymą perkelti į miesto savivaldybės (sieks Švietimo trišalės tarybos išvadų dėl taupymo priemonių pagrįstumo miesto lopšeliuose/darželiuose) ir net LR ŠMM lygmenį. Kitų sektorių dirbantieji kol kas  tik svarsto galimybes  pasinaudoti savo teisėmis  dėl  nuolat mažinamų atlyginimų ar prievarta brukamų nemokamų atostogų.


Trišalė taryba įsipareigojo skubiai  kviesti  papildomą  posėdį kovo mėn. pradžioje su savivaldybės administracijos atstovais dėl  sektorinių susitarimų pasirašymo.


 


ŠPSS informacija


Priedas:


Rekomendacinis pasiūlymas 


Video reportažas:


SpliusTV vasario 23 d. Žinios:


http://www.etaplius.lt/Siauliu-zinios/Siauliu-zinios-2010-02-23


 


ŠPSS informacija


www.svietimoprofsajunga.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!