Lietuvos respublikos trišalė taryba


LIETUVOS RESPUBLIKOS TRIŠALĖS TARYBOS NEEILINIO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS Nr. 130


2009 m. kovo 20 d.
Vilnius


Trišalės tarybos pirmininkas Mykolas Aleliūnas
Trišalės tarybos sekretorius Mindaugas Kuraitis


Posėdžio pradžia – 13.00 val., posėdžio pabaiga – 17.00 val. 


Dalyvavo:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovai: K. Stanionis – Socialinės apsaugos ir darbo (SADM) viceministras, V.Rupšys- SADM sekretorius, G. Rainys – Ūkio ministerijos sekretorius, R. Palevičienė – Švietimo ir mokslo ministerijos Teisės skyriaus vyr. specialistė, J. Petrašiūnas – Žemės ūkio ministerijos Infrastruktūros skyriaus vedėjas, P. Majauskas – Finansų ministerijos Mokesčių administravimo skyriaus vedėjas,


Profesinių sąjungų atstovai: A. Kvedaravičius – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) pirmininko pavaduotojas, G. Gruzdienė – LPSK Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė, V. Puskepalis – Lietuvos darbo federacijos (LDF) pirmininkas, A. Jašinskienė – Lietuvos profesinės  sąjungos (LPS) „Solidarumas” pirmininkė, A. Baublytė -Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė.


Darbdavių organizacijų atstovai: M. Aleliūnas – Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) viceprezidentas, J. Guzavičius – LPK viceprezidentas, A.Vaičiulis – Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos (LVDK) atstovas, B. Markauskas – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų pirmininkas (ŽŪR), S. Baliukynas – Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos (LPPARA) projekto koordinatorius.


Kiti asmenys: R. Guobaitė – Kirslienė – SADM Darbo santykių ir apmokėjimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, G. Kadziauskas – Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) ekspertas, E. Jankevičius –  LPK Verslo socialinės politikos ir teisės departamento direktorius, J. Usonis – LPK Darbo santykių komiteto narys, J. Navickienė – ŪM Ūkio vystymo politikos skyriaus vyr. specialistė, D. Gumbinienė – Lietuvos Respublikos Prezidento referentė,   L. Burbaitė – SADM Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė, D. Bidvaitė – Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto biuro patarėja, V. Zabulionytė – Valstybinės darbo inspekcijos Teisės skyriaus vedėja, R. Žukovski – LPS „Solidarumas” pirmininkės pavaduotojas, D. Kvedaraitė – LPS „Solidarumas” koordinacinės tarybos narė, J. Cinaitienė – LPSK teisininkė, P. Grėbliauskas – LPS “Solidarumas” vyr. teisininkas, E. Patupytė – LDF teisininkė, M. Dagys – LPSK teisininkas, N. Sarulytė – LDF teisininkė, G. Drumsta – TV3, D. Brimeris – TV3 „Žinios”. 


 Darbotvarkė
  Dėl posėdžio darbotvarkės patvirtinimo;
1. Dėl Darbo kodekso pakeitimų;
2. Dėl sekančio Trišalės tarybos posėdžio laiko ir jo darbotvarkės.
3.Dėl  Trišalės tarybos sekretoriato organizuojamo seminaro regioninių trišalių tarybų atstovams


SVARSTYTA
Diskusijos dėl posėdžio darbotvarkės


KALBĖJO: M. Aleliūnas, S. Baliukynas, M. Kuraitis, G. Gruzdienė, A. Jašinskienė, V. Zabulionytė, V. Puskepalis, A. Kvedaravičius


NUTARTA: Svarstyti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM), Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) ir Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos (LPPARA)  pasiūlymus dėl Darbo kodekso pakeitimų Trišalės tarybos sekretoriato parengtoje projektų suvestinėje išdėstyta eilės tvarka.


 SVARSTYTA
1. Dėl Darbo kodekso pakeitimų.


KALBĖJO: M. Aleliūnas, S. Baliukynas, M. Kuraitis, G. Gruzdienė, A. Jašinskienė, V. Zabulionytė, V. Puskepalis, A. Kvedaravičius, G.Kadziauskas, M.Dagys, G.Rainys, P.Grėbliauskas, E. Jankevičius, J.Cinaitienė, A.Vaičiulis, J.Guzavičius, E.Patupytė, V.Rupšys, R. Guobaitė-Kirslienė 


LLRI siūlymas. Dėl DK 59 straipsnio. Įmonės kolektyvinė sutartis ir jos sudarymo sritis.


NUTARTA: Nepritarti LLRI pateiktam DK 59 str. 2 dalies pakeitimui, kuriuo siūloma į šio straipsnio 2 dalį įrašyti žodžius „išskyrus tuos darbuotojus, kurie raštu išreiškė valią dėl kolektyvinės sutarties netaikymo jų atžvilgiu”.


 LPSK siūlymas. Dėl DK 77 straipsnio. Streiko skelbimas. Papildyti DK 77 str. nauja 2 dalimi.


NUTARTA: Pasiūlymo dėl DK 77 str. papildymo nauja 2 dalimi svarstymą tęsti Trišalės tarybos Darbo santykių komisijoje.


 SADM siūlymas. Dėl DK 99 straipsnio. „Darbo sutarties sudarymas” 2 dalies pakeitimo.


NUTARTA:


1.                  Pritarti SADM pateiktam DK 99 str. 2 dalies pakeitimui, tačiau į siūlomą pakeitimą įterpti žodį „ir” ir išdėstyti jį taip: „kuris gali būti pildomas ir elektronine forma.” Šią Darbo kodekso dalį papildyti nuostata, kad darbuotojas pradeda dirbti tik po to, kai Sodra buvo informuota apie sutarties su darbuotoju sudarymą.


2.                  Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei peržiūrėti sutarčių ir kitų įmonės dokumentų registravimo žurnalų sąrašą ir nereikalingus panaikinti.


 LLRI siūlymas. Dėl DK 99 str. pakeitimų.


NUTARTA: Nepritarti LLRI siūlomiems DK 99 str. pakeitimams, kuriais siūlyta: 1) iš DK 99 str. 2 dalies išbraukti nuostatas apie darbo pažymėjimą ir 2) išbraukti DK 99 str. 3 dalį.


 LLRI siūlymas. Dėl DK 104 str. 2 dalies pakeitimų.  „Priimant į darbą būtini dokumentai”


NUTARTA:


Nepritarti LLRI siūlomam DK 104 str. 2 dalies pakeitimui, kuriuo siūloma išbraukti žodžius „vaiko sveikatą prižiūrinčio gydytojo leidimą, o mokslo metų laikotarpiu mokyklos, kurioje nepilnametis mokosi, raštišką sutikimą”.


 SADM siūlymas. Dėl DK 109 str.  „Terminuota darbo sutartis” 2 ir 4 dalių pakeitimų.


NUTARTA:


1. Pakeisti DK 109 str. 2 dalį ir ją išdėstyti taip: „2. Neleidžiama sudaryti terminuotos darbo sutarties, jeigu darbas yra nuolatinio pobūdžio. Leidžiama, kai tai numato įstatymai arba kolektyvinės sutartys.”


2. Pritarti DK 109 str. papildymui nauja 4 dalimi: „4. Pagal terminuotas darbo sutartis dirbantiems darbuotojams negali būti taikomos mažiau palankios darbo sąlygos, kvalifikacijos kėlimo ir skatinimo galimybės nei nuolatinį darbą dirbantiems darbuotojams.”


 LLRI siūlymas. Dėl DK 109 str. pakeitimų.


NUTARTA: Nepritarti LLRI siūlomiems DK 109 str. pakeitimams.


 SADM siūlymas. Dėl DK 111 straipsnio 3 dalies pakeitimo. Terminuotos darbo sutarties termino pasibaigimo pasekmės.


NUTARTA: Pritarti SADM siūlomam DK 111 str. 3 dalies pakeitimui, kuriuo vietoj skaičių ir žodžių „2 ir 3 dalyse” siūloma įrašyti skaičių ir žodį „2 dalyje” ir šią dalį išdėstyti taip: „3. Jeigu darbo sutartis, pasibaigus jos terminui, nepratęsiama arba nutraukiama, bet nepraėjus vienam mėnesiui nuo jos nutraukimo dienos su atleistu iš darbo darbuotoju vėl sudaroma terminuota darbo sutartis tam pačiam darbui, tai darbuotojo reikalavimu tokia sutartis pripažįstama sudaryta neapibrėžtam laikui, išskyrus šio Kodekso 109 str. 2 dalyje nustatytus atvejus. (…)”.


 SADM siūlymas. Dėl DK 121 str. 1 dalies pakeitimo. Laikinas darbo sąlygų pakeitimas ypatingais atvejais.


NUTARTA: Pritarti SADM pateiktam DK 121 str. 1 dalies pakeitimui, kuriuo siūloma po žodžių „kitais ypatingais iš anksto nenumatytais atvejais” įrašyti žodžius „taip pat kolektyvinėje sutartyje nustatytais atvejais” ir išdėstyti ją taip: „1. Darbdavys turi teisę perkelti darbuotoją iki vieno mėnesio laikui į darbo sutartimi nesulygtą darbą toje pačioje vietovėje, taip pat pakeisti kitas šio Kodekso 95 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas sąlygas, kai reikia užkirsti kelią gaivalinei nelaimei ar gamybinei avarijai, ją likviduoti arba nedelsiant pašalinti jos padarinius, užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams, gesinti gaisrą, kitais ypatingais iš anksto nenumatytais atvejais, taip pat kolektyvinėje sutartyje nustatytais atvejais.”


 SADM siūlymas. Dėl DK 129 straipsnio. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės.


NUTARTA:


1.                  Pakeisti DK 129 str. 4 dalį ir ją išdėstyti taip: „kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip penkeri metai, o kolektyvinėse sutartyse galima sutarti dėl mažesnio termino, bet ne mažesnio nei treji metai”


2.                  Svarstymą dėl SADM siūlomo DK 129 str. 4 dalies pakeitimo dėl vaikų amžiaus perkelti svarstyti į Darbo santykių nuolatinę komisiją.


3.                  Pritarti DK 129 str. 5 dalies redakcijai, tačiau įrašyti žodžius „ne mažiau kaip vienas darbuotojo vidutinis darbo užmokestis”.


 LLRI siūlymas. Dėl DK 129 str. 4 dalies pakeitimo.


NUTARTA: Svarstymą dėl LLRI siūlomo DK 129 str. 4 dalies pakeitimo perkelti svarstyti į Darbo santykių nuolatinę komisiją.


 SADM siūlymas. Dėl DK 130 str. 1 ir 3 dalių pakeitimo. Įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą.


NUTARTA:


1.                  Pritarti SADM siūlomiems DK 130 str. 1 dalies pakeitimams, bet prieš žodžius „prieš vieną mėnesį” įrašyti žodžius „ne mažiau kaip” ir išdėstyti šią dalį taip: „1. Darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį raštu pasirašytinai įspėjęs darbuotoją prieš du mėnesius (kolektyvinėje sutartyje nustačius – ne mažiau kaip prieš vieną mėnesį). Darbuotojai, nurodyti šio Kodekso 129 straipsnio 4 dalyje, apie atleidimą iš darbo turi būti įspėti ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius (kolektyvinėje sutartyje nustačius – ne vėliau kaip prieš du mėnesius).”


2.                  Pritarti SADM siūlomam DK 130 str. 3 dalies pakeitimui, kuriuo į DK 130 str. 3 dalį būtų įrašyti žodžiai „o kolektyvinėje sutartyje nustačius gali būti mokamas ne mažesnis nei Vyriausybės patvirtintas minimalusis valandinis atlygis už darbo laiką, tenkantį naujo darbo paieškoms”.


 LLRI siūlymas. Dėl DK 130 str. 1 dalies pakeitimų.


NUTARTA. Vadovautis nutarimu dėl SADM pasiūlytos redakcijos.


 SADM siūlymas. Dėl DK 140 str. 1 ir 2 dalių pakeitimo. Išeitinė išmoka.


NUTARTA:


1. Fiksuoti atskiras nuomones dėl DK 140 str. 1 dalies:


·                                Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) nuomonė – SADM pasiūlymui dėl DK 140 str. 1 dalies, kuriuo siūloma papildyti DK 140 str. 1 dalį ir po žodžio „darbovietėje” įrašyti žodžius „kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatyti kiti dydžiai, bet ne mažesni nei pusė šioje dalyje numatytų dydžių”, nepritarti;


·                                Lietuvos Respublikos Vyriausybės (LRV) ir darbdavių organizacijų (DO) nuomonė – SADM pasiūlymui dėl DK 140 str. 1 dalies pakeitimo pritarti.


2. Nepritarti DK 140 str. 2 dalies pataisoms. DK 127 str. papildyti nauja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasiūlyta nuostata, kad tokiais atvejais, kad darbuotojas galėtų nutraukti darbo sutartį supaprastinta tvarka tik tais atvejais, kai jis įgijo teisę į visą senatvės pensiją arba ją gauna, tai dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka priklausytų tik tiems darbuotojams, kurie dirbdami toje konkrečioje įmonėje, su kuria nori nutraukti darbo sutartį, sulaukė pensinio amžiaus.


 LPPRA siūlymas. Supaprastinti asmenų, įgijusių teisę į pilną senatvės pensiją arba ją gaunančių


priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarką.


NUTARTA: pasiūlymo nesvarstyti, vadovautis sprendimu dėl SADM pateiktos redakcijos.


 SADM siūlymas. 141 straipsnio 1 ir 3 dalių pakeitimas


NUTARTA: Papildyti žodžiais, kad išeitinė išmoka dalimis mokama kolektyvinėse sutartyse numatytais atvejais ir ne mažiau, kaip darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio dydžio ir ne rečiau nei  kas mėnesį.


 SADM siūlymas. 146 straipsnio 1 dalies 1 punkto pakeitimas.


NUTARTA: Projektui pritarti.


SADM siūlymas . 147 straipsnio 3 ir 6 dalių pakeitimas


NUTARTA:


1. Trečioje dalyje siūloma perteklinė norma, tačiau iš esmės pasiūlymui neprieštarauta;


2. Šeštos dalies projektui pritarti įterpti žodį „ir” po žodžio „pildomi”.


LLRI siūlymas.  147 straipsnis. Darbo laiko režimas


NUTARTA: fiksuoti tą pačią redakciją su žodžiu „ir”.


SADM siūlymas. 149 straipsnio 1 dalies pakeitimas. Suminė darbo laiko apskaita


NUTARTA: Nekeisti galiojančios DK normos.


LLRI siūlymas.  149 straipsnis. Suminė darbo laiko apskaita


NUTARTA: Nekeisti galiojančios DK normos.


 


SADM pasiūlymas. 150 straipsnio 2 dalies pakeitimas


NUTARTA: Profesinės sąjungos siūlo nekeisti galiojančių Darbo kodekso nuostatų, nes dėl viršvalandinio darbo galima susitarti kolektyvinėje sutartyje. Darbdaviai siūlymui neprieštaravo.


 


SADM pasiūlymas. 151 straipsnio 7 punkto pakeitimas


NUTARTA: Profesinės sąjungos siūlo nekeisti galiojančių Darbo kodekso nuostatų, nes dėl viršvalandinio darbo galima susitarti kolektyvinėje sutartyje. Darbdaviai siūlymui neprieštaravo.


LLRI pasiūlymas. Dėl Darbo kodekso 151 straipsnio.  


NUTARTA. Vadovautis nutarimu dėl SADM pasiūlymo dėl 151 str.


 SADM pasiūlymas. 152 straipsnio 1 dalies pakeitimas


NUTARTA: Fiksuoti atskiras nuomones:


                     1.  Vyriausybės ir darbdavių atstovai – projektui pritarti.


                     2. Profsąjungos – nepritarti nuostatai, kuria siūloma neriboti metinės viršvalandinių darbų trukmės (anot profesinių sąjungų, nėra tokių įmonių Lietuvoje, kurioms reikėtų daugiau nei 180 valandų viršvalandžių per metus).


SADM pasiūlymas. 168 straipsnio 2 dalies pakeitimas


NUTARTA: Fiksuoti atskiras nuomones: Vyriausybės ir darbdavių atstovai – projektui pritarti. Profsąjungos – projektui nepritarti.


 


SADM pasiūlymas. 184 straipsnio 2 dalies pakeitimas


NUTARTA: pakeitimui nepritarti, nes galima naudotis Darbo kodekse jau numatyta galimybe neatvykti į darbą administracijos  leidimu


LLRI pasiūlymas. Dėl Darbo kodekso 184 straipsnio 2 dalies.


NUTARTA: pasiūlymui nepritarti.


 


SADM siūlymas. 188 straipsnio 1 dalies pakeitimas


NUTARTA: Pritarti. Profesinės sąjungos pasiūlė papildyti nuostata, jog darbo tvarkos taisyklės ar kiti lokaliniai norminiai teisės aktai turi būti suderinti su darbuotojų atstovais, tačiau posėdyje paminėta, kad ir šiuo metu Darbo kodeksas numato tokį reikalavimą suderinti.


SADM siūlymas. 193 straipsnio pakeitimas


NUTARTA:  Projektui nepritarti. Palikti galiojančią Darbo kodekso redakciją.


LPPRA siūlymas.


NUTARTA: pasiūlymui nepritarti.


SADM siūlymas. 194 straipsnio pakeitimas


NUTARTA:  Projektui nepritarti. Palikti galiojančią Darbo kodekso redakciją.


 


SADM siūlymas.  195 straipsnio 1 ir 4 dalių pakeitimas


NUTARTA: 1.Fiksuoti, kad profesinės sąjungos ir darbdaviai projektui nepritaria.


2. ŪM pasiūlymas: 8 punkte įrašyti nuorodą  į Užimtumo rėmimo įstatymą


LLRI siūlymas. Mokėjimas už prastovos laiką Dėl Darbo kodekso 195 straipsnio 2 dalies: 2 alternatyvos


NUTARTA. Vadovautis nutarimu dėl SADM pateikto projekto


 LPPRA siūlymas. Dėl 214 straipsnio


Nemokėti už suteiktas poilsio dienas vaikus auginantiems darbuotojams 


NUTARTA:  pasiūlyti projekto teikėjams parengti ir pateikti konkretų projektą.


 SADM siūlymas.  203 straipsnio pakeitimas


NUTARTA:  Pritarti siūlymui.


 SADM siūlymas. 206 straipsnio 1 dalies 1 punkto pakeitimas


NUTARTA: Pritarti siūlymui.


 SADM siūlymas. 256 straipsnio 1 dalies pakeitimas


NUTARTA:  Fiksuoti atskirą nuomonę – profesinės sąjungos nepritaria projektui.         


LLRI siūlymas.  256 straipsnis. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis


NUTARTA:  Fiksuoti atskirą nuomonę – profesinės sąjungos nepritaria projektui.


 Dėl Darbo kodekso pataisų įstatymo galiojimo termino


SADM siūlymas. Šio įstatymo galiojimas.


               Šio įstatymo straipsniai ir kolektyvinės sutarties nuostatos, sudarytos pagal tuos straipsnius (išskyrus 1-3 ir 10 straipsnius) galios iki 2010 m. gruodžio 31 d.                  


NUTARTA: Papildyti projektą  žodžiais – …ir kolektyvinės sutarties nuostatos,  sudarytos pagal tuos straipsnius…


 SVARSTYTA.


2.Dėl sekančio Tarybos posėdžio laiko ir darbotvarkės.


KALBĖJO: M.Aleliūnas, M.Kuraitis, G.Gruzdienė, G.Rainys, A.Kvedaravičius, J.Guzavičius, P. Grėbliauskas, A.Baublytė, A.Jašinskienė, A.Kvedaravičius


NUTARTA. 1.  Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdį organizuoti  2009 m. balandžio 21 d.


2. Dėl posėdžio darbotvarkės – pasiūlyti „Investuotojų forumui” parengti ir pateikti Tarybai svarstymui projektus, parengtus pagal teisės aktų projektams keliamus reikalavimus.


 SVARSTYTA.


3.Dėl  Trišalės tarybos sekretoriato organizuojamo seminaro regioninių trišalių tarybų atstovams


KALBĖJO: M.Aleliūnas, M.Kuraitis, G.Gruzdienė, V.Rupšys, J.Guzavičius


NUTARTA.


1. Seminarą organizuoti 2009 m. balandžio 9 d.  13 val.


2. Numatyti programoje tris pranešimus – LR Vyriausybės, darbdavių ir profesinių sąjungų organizacijų atstovų.


 Trišalės tarybos sekretorius Mindaugas Kuraitis


 


Šaltinis:


www.lrtt.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!