ETUC: būtina judėti link demokratiškesnių ir socialiai jautresnių ES fondų valdysenos taisyklių

​Paskutiniame Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) Vykdomajame komitete priimta organizacijos pozicija dėl ES biudžeto bei ES fondų valdysenos.

Pagrindiniai jos aspektai:

  • ETUC nuomone, ES fondams taikomos taisyklės turi ne tik užtikrinti, bet ir pagerinti aukščiausių socialinių teisių bei demokratinių principų laikymąsi;

  • ES fondams taikomos taisyklės turėtų būti suderintos su Europos socialinių teisių ramsčiu, Darnaus vystymosi tikslais bei užtikrinti fundamentalias darbuotojų teises;

  • taisyklėse turi atsispindėti teisės viršenybės sąlygos;

  • leisti sąlygą, kad vieši pinigai tektų tik darbdaviams, gerbiantiems darbuotojų teises ir sudarantiems tinkamas darbo sąlygas;

  • padidinti socialinių sąlygų viešuosiuose pirkimuose veiksmingumą, o koncesijos taisykles derinti su efektingesnėmis sankcijomis;

  • užtikrinti svarbų Europos bei nacionalinių parlamentų vaidmenį ES fondų kontekste;

  • visuose lygiuose įgalinti socialinius partnerius prasmingai prisidėti formuojant, vertinant, valdant ir vykdant ES fondų stebėseną;

  • ES socialinės politikos prioritetai turi atsispindėti visuose ES fondų etapuose – įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo;

  • svarbu rasti pusiausvyrą tarp finansinių taisyklių, socialinių teisių ir demokratijos principų, kurie jau įtvirtinti ES politikoje ir teisėje;

  • ETUC pritaria Europos Parlamento pastaboms dėl to, kad ES daugiametės finansinės programos įgyvendinimas būtų geriau derinamas su ES socialine politika, o asignavimai labiau atitiktų socialinius poreikius popandeminiu ir transformaciniu etapu ES.

Kontekstas

2022 m. pavasarį EK pasiūlė finansinių taisyklių, taikomų ES bendram biudžetui, (Finansinio reglamento) peržiūrą tam, kad jos būtų suderintos su Reglamentu dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos, priimtu po pandemijos (2020). Su tokia iniciatyva (realiai – pasiūlymu perdaryti taisykles) EK siekia atnaujinti ir suvienyti dabarčiai pritaikytas ES biudžeto išlaidų valdysenos taisykles.

Du reglamentai – Taisyklės, taikomos ES bendram biudžetui, (Finansinis reglamentas) ir Daugiametė finansinė programa – stipriai persipynusios. Daugiametė finansinė programa nustato, ką daryti, „išversdama“ ES politinius prioritetus į biudžeto sprendimus ir išteklių skyrimą, o Finansinis reglamentas nustato taisykles, kaip tokius išteklius naudoti per daugiamatę struktūrą.

Atnaujinamas reglamentas reprezentuoja Daugiametės finansinės programos įgyvendinimo taisykles. Nustatomi ES biudžeto sudarymo, įgyvendinimo ir kontrolės principai, bendrosios finansinės taisyklės ir procedūros. Jo svarba daug platesnė nei techniniai aspektai, o poveikis gali būti labai aktualus politiniu požiūriu. Finansinis reglamentas peržiūrėtas dar 2018 m., siekiant įtraukti pamokas, išmoktas iš ankstesnių periodų. Tarp 2018 m. pataisų buvo ir kalbančios apie supaprastintas taisykles, lankstumo instrumentus bei įrankius, užtikrinančius, kad ES galėtų reaguoti atsiradus netikėtiems poreikiams.

Dabartinė Daugiametė finansinė programa priimta 2020 m., įskaitant naujus pasiūlymus, tarp kurių buvo ir ES atsigavimo planas (NextGenerationEU), ir svarbaus atsigavimo instrumento (RRF – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės) sukūrimas. Vis tik Finansiniame reglamente taikomosios finansinės taisyklės ir principai išlikę iš 2018 m. Dėl to EK siūlo, kad fondų valdysenos taisyklės būtų toliau peržiūrimos ir atnaujinamos, kad atitiktų dabartinį, stipriai pasikeitusį, kontekstą.

Europos profesinių sąjungų konfederacija pripažįsta ir palaiko bendras šio EK teisinio pasiūlymo pamatines priežastis. Tai suteiktų didesnį teisinį konkretumą ES institucijoms ir ES fondų paramos gavėjams, geriau apsaugotų ES finansinius interesus, prisidėtų siekiant ES politikos tikslų, papildomai supaprastintų situaciją ES fondų paramos gavėjams. Vis tik ETUC yra įsitikinusi, kad ši iniciatyva yra galimybė kur kas ženkliau pagerinti standartus ES. Taisyklės, nusakančios ES fondų panaudojimą, yra galingas įrankis, potencialiai sąlygojantis prieigą prie finansinių išteklių taip, kad būtų veiksmingai gerbiamos socialinės teisės ir demokratiniai principai.

Dėl to ETUC siekia ambicingesnių žingsnių nei pasiūlyta EK iniciatyvoje.

ETUC ragina ES institucijas atnaujinti ir sustiprinti įsipareigojimus socialinėms teisėms ir demokratiniams principams visų ES programų finansinėse taisyklėse ir procedūrose.

Detalius Europos profesinių sąjungų konfederacijos pasiūlymus dėl finansinių taisyklių peržiūros galite rasti čia (angl.).

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!