Socialinis dialogas itin svarbus įgyvendinant Europos žaliąjį kursą

Profesinės sąjungos ir darbdavių organizacijos iš šešių šalių įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą. Socialiniai partneriai iš Čekijos, Estijos, Ispanijos, Lietuvos, Lenkijos ir Rumunijos bendradarbiauja, siekdami padidinti darbuotojų dalyvavimo įmonių valdymo procese vaidmenį įgyvendinant Europos žaliąjį kursą COVID-19 protrūkio Europoje sąlygomis. Įgyvendinant projektą, atsižvelgiama į Europoje kilusios Covid-19 pandemijos protrūkį, o tai parodė, kad šalys turi didinti savo atsparumą krizei.

Įgyvendinant Europos žaliąjį kursą, kaip ilgalaikę ES ekonomikos strategiją, siekiama ES ekonomiką paversti tvaria ekonomika. Klimato kaita, kuri yra būtina pasiekit Europos žaliajame kurse (EŽK) numatytus tikslus, turi įtakos įmonių ir visuomenės, įskaitant darbuotojus, funkcionavimui. Siekiant atsižvelgti į su klimato kaita susijusios pertvarkos teisingumo aspektą, būtina sudaryti šios pertvarkos įgyvendinimo tvarkos susitarimą. Socialinis dialogas yra geriausia priemonė užtikrinti, kad niekas nebūtų paliktas nuošalyje įgyvendinat su klimato kaita susijusią pertvarką. Tai leidžia darbuotojams aktyviai prisijungti prie savo įmonės, įgyvendinančios EŽK, veiksmų, o tai naudinga ir darbuotojams, ir pačiai įmonei. Be to, tai turi įtakos minėto proceso plėtrai nacionaliniu ir Europos lygiu. Dėl šios priežasties būtina didinti darbuotojų informuotumą apie sąžiningą pertvarką, kad jų turimos žinios leistų įmonėms veiksmingiau taikyti pertvarkos principus ir automatiškai stiprinti savo atsparumą. Be to, būtina stiprinti darbuotojų ir profesinių sąjungų vaidmenį įmonėms priimant sprendimus.

Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytus duomenis, šis projektas turi stiprų pagrindimą. Pažymėtina, kad COVID-19 pandemija labai paveikė projekto įgyvendinimą, nes didžioji dalis numatytų veiklų teko atlikti nuotoliniu būdu. Nepaisant šių sunkumų, projekto partnerių bendradarbiavimas buvo labai veiksmingas. Buvo įgyvendintas analitinis ir tiriamasis etapas ir, remdamiesi vidaus ir išorės šaltinių dokumentų analize (angl. desk research and secondary research), ekspertai parengė nacionalines ataskaitas (angl. country’s report). Antrąjį projekto etapą sudarė projekto partnerių keitimasis žiniomis, patirtimi ir gerąja patirtimi apie Europos žaliojo kurso įgyvendinimą, įskaitant darbuotojų dalyvavimą jų šalyse organizuojamuose teminiuose seminaruose. Pagrindinis darbo su projektu metodas buvo surinktos informacijos lyginamoji analizė ir SSGG analizė, kuri buvo naudojama siekiant įvertinti projekto partnerių šalyse esančią situaciją kalbant apie Europos žaliojo kurso įgyvendinimo privalumus ir trūkumus bei darbuotojų dalyvavimo sąlygas, taip pat apie galimybes ir grėsmes, atsirandančias dėl didesnio darbuotojų įsitraukimo į įmonės minėtus procesus. Galutinė ataskaita bus parengta po išsamaus dialogo, kuris bus įgyvendintas kaip projekto dalis. Ataskaita atspindės projekto partnerių bendradarbiavimo rezultatus ir bus pristatyta konferencijoje, kurioje bus apibendrinti projekto rezultatai. Konferencija atvers papildomą erdvę diskusijoms apie dabartinius socialinio dialogo iššūkius, susijusius su Europos žaliojo kurso įgyvendinimu Europos Sąjungoje.

Kaip vieną šio projekto privalumą paminėsime jo tarptautinį pobūdį, kuris leido užmegzti socialinių partnerių iš įvairių ES valstybių narių partnerystę. Ši bendradarbiavimo platforma bus naudinga tęsiant socialinį dialogą net pasibaigus šiam projektui ir yra viena iš projekto sukuriamų pridėtinių verčių. Be to, projekto partnerių gebėjimai pateikti darbuotojų dalyvavimo rekomendacijų ir gerųjų praktikų rinkinį leidžia socialiniams partneriams įgyti aktyvių ir profesionalių veikėjų įvaizdį įgyvendinant Europos žaliąjį kursą.

Socialinių partnerių bendradarbiavimas įgyvendinant projektą patvirtino tezę, kad socialinis dialogas turėtų būti pagrindinis klimato kaitos atspirties taškas. Bendros sprendimų paieškos vietos lygmeniu, išankstinis, o ne ad hoc (laikinasis) planavimas, bei prieiga prie informacijos yra pagrindiniai veiksniai siekiant išsaugoti socialinę taiką. Veikdami kartu, socialiniai partneriai gali rasti sprendimus, kurie leistų sąžiningai įgyvendinti Europos žaliąjį kursą, kuris ne tik sumažins neigiamą šio proceso poveikį, bet taip pat socialiai atsakingai paskirstys klimato kaitos išlaidas ir naudą. Projekto įgyvendinimas leidžia daryti išvadą, kad svarbiausias veiksnys yra socialinių partnerių bendradarbiavimas, pagrįstas socialinio dialogo naudos supratimu ir šio proceso dalyvių tarpusavio pagarba.

Projekto ekspertė Katarzina Pietrzak

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!