Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumas šiauliuose

Dalyvavo: Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumo pirmininkas Jonas Petraška, Vairuotojų profsąjungos pirmininkas Ramūnas Narbutas, Lietuvos profesinių sąjungų „Solidarumas“ pirmininkė Aldona Jašinskienė, Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkas Bronius Bučelis, UAB „Kauno autobusai“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas Romualdas Jasmantas, komiteto narys Olegas Borovkovas, Jūrininkų sąjungos teisininkas Remigijus Kalninis, Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ federacijos pirmininkas Kęstutis Juknys, teisininkė Živilė Čaplauskienė, Klaipėdos VŠĮ profsąjungos pirmininkė Birutė Barašauskienė, UAB „Busturas“ darbininkų profsąjungos pirmininkė Almanta Steponavičienė, UAB „Toks“ darbininkų sąjungos pirmininkas Viktoras Antanavičius, UAB „Toks“ profsąjungos pirmininkas Antanas Žagelis, UAB „Tauragės autobusų parkas“ pirmininkas Aleksandras Mangirdas.


 


Svarstyta: 


Vyriausybės socialinės-ekonominės politikos klausimai (minimalus atlyginimas, EESRK ir kita informacija); dėl ITF kongreso Bulgarijoje; UAB „Kauno autobusai“ reorganizavimas; orofesinių sąjungų įstatymo pataisos; pirminių organizacijų informacija, kolektyvinės sutartys (pasisako profsąjungų pirmininkai); kiti klausimai ir kito forumo susirinkimo vieta.


 


Forumo pirmininkas Jonas Petraška suteikė žodį Lietuvos profesinių sąjungų”Solidarumas” pirmininkei Aldonai Jašinskienei, kuri informavo apie Tarptautinės organizacijos Ecosoc veiklą ir priimamų nutarimų. Be to Lietuvoje taip pat norima kurti Respublikinę Ecosoc reorganizuojant jau veikiačiąją Lietuvos Trišalę tarybą. Siūloma įkūrti prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos darbe dalyvautų profesinių sąjungų ir visuomeninių organizacijų atstovai, vyriausybės ir darbdavių deleguoti atstovai. Kovo 21 d. planuojama įkūrti Ecosoc organizaciją. Su minimu siūlymu nesutinka Lietuvos proofesinių sąjungų nacionaliniai centrai, kadangi Lietuvos Trišalė taryba veikia nuo 1995 metų ir jinai puikiai veikia svarstydami įvairius teikiamus  įstatymų ir nutarimų prjektus. Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuva įsiveda nacionalinę valiutą Eurą ir Vyriausybė siūlo minimalų atlyginimą 300 eurų tai nesuprantoma. Dėl to nacionaliniai profesinių sąjungų centrai koordinaciniame centre šiam Vyriausybės nutarimui nepritaria ir siūlo indeksuojant minimalų atlyginimą pririšti prie BVP arba prie Statiskos skelbiamų duomenų.Vairuotojų profsąjungos pirmininkas Ramūnas Narbutas siūlė pritarti, kad minimalus atlyginimas galėtų būtų ir didesnis jeigu būtų susitarta regioninėse Trišalėse derybose negu nustatė Vyriausybė. Manau minimalaus atlyginimo dydį galima būtų numatyti šakinėse ir teritorinėse susitarimuose numatant tarifinius dydžius.


Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų Forumo pirmininkas Jonas Petraška informavo, kad ITF kongresas įvyks Bularojoje Sofijoje rugpjūčio mėnesį ir supažindino su tektsu susirinkusius dalyvius.Pateiktame tekste buvo akcentuojama, kad darbdaviai ignaruoja kolektyvines derybas, varžo darbuotojų atstovų teises streikuoti. Darbo kodekse atleidžiant profsąjungos narius dėl atleidimų, ku dažniausiai Teismai pripažįsta, kad profesinės sąjungos pažeidžia darbdavio interesus. Lietuvoje nėra pasirašyta šakinių kolektyvinių susitarimų. Dėl to Forumo pirmininkas prašys ITF kongreso paslaikyti ir priimti atitinkamus sprendimus dėl socialinio dialogo ir darbuotojų teisių pažeidimo.Forumas pasiūlė pirmininkui pakuoreguoti tekstą ir paruošti pasiūlymą ITF kongresui kokios pagalbos profesinės sąjungos pageidautų.


UAB‘Kauno autobusai‘ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis informavo, kad vyksta reorganizacija berndrovėje kurios metu bus prijungtas UAB“Autrolis“ nuo balandžio 1 dienos.


2013 m. liepos 18 d. Kauno miesto savivaldybės Tarybai prijungti UAB‘Autrolis‘ prie UAB‘Kauno autobusai“ vyksta  sudarytuose Darbo grupėse pasiruošimo darbai. Artimiausiu laiku bendrovės valdybai bus pateikta bendrovės valdymo struktūra ir vadovaujantis valdybos reglamentu patvirtinta struktūra ir darbuotojų skaičius. Kolektyvinė sutartis galios bendrovės darbuotojams ir šiuo metu vyksta derybos dėl darbuotojų atlyginimų suvienodinimo, kadangi UAB“Autrolis“ darbuotojų atlyginimai buvo didesni negu UAB“Kauno autobusai‘ darbuotojų. Matomai vienas iš priežąščių dėl ekonominių priežąščių buvo priimtas ir Savivaldybės Tarybos sprendimas prijungti UAB“Autrolis“ prie UAB“Kauno autobusai“.


Vėliau buvo pristatyta situacija UAB‘Vilniaus viešasis transportas“ ir diskutuotą dėl vairuotojų višvalandžių. Forumo susirinkimo darbuotojų atstovų nuomonės išsiskyrė. UAB“Bustūras“ darbininkų sąjungos pirmininkės teigimu autobusų vairuotojų atlyginimas yra 1700 litų išdirbus 220 valandų per mėnesį. Sunkiai vyksta kolektyvinės derybos, nes Direktorius nori Šiaulių miesto transporte įvesti elektronines korteles ir dėl to darbuotojų atlyginimų pakėlimui pinigų nėra. Nutarta ir pavesta Forumo pirmininkui kreiptis į Šiaulių Trišalę Tarybą svarstant dėl atlyginimų pakėlimų.


Lietuvos profesinių sąjungų”Solidarumas” pirmininkė Aldona Jašinskienė perskaitė UAB “Autrolis“ Generalinio direktoriaus kreipimasi dėl bendrovės komiteto narės Editos Morkūnienės persiokiojimo ir rašte nurodytą, kad per 14 dienų profsąjunga turi pateikti atsakymą dėl jos tiesioginių pareigų atlikimo. Minima darbuotoja dirba maršruto viršininkė ir turi kontroliuoti troleibusų vairuotojų darbą. Direktoriaus teigimu minima darbuotoja neatlieka tiesioginio darbo, o dažniausiai užsiima visuomeninę profsąjunginę veiklą. LPS‘Solidarumas‘ pirmininkė mano, kad darbdavys ją persekioja ir nutarė kreiptis į Kauno miesto Merą ir Kauno apygardos prokuratūrą dėl profsąjungos komiteto nario persekiojimo.


 


Vis dėlto Forumo metu išryškėjo pagrindinė problema – Lietuvoje veikiančios profesinės sąjungos sunkiai randa kompromisą. „Iš esmės turim suprasti, kad sukuriama struktūra, kuri neskatina profesinių sąjungų vienybės. Visos profesinės sąjungos dabar susiduria su nauju iššūkiu – kaip visoms susikoncentruot, kaip bendrai sutelkt savo jėgas. Dabar nėra bendro susitarimo tarp profsąjungų, todėl mums reikalinga kalbėtis, organizuoti apskrituosius stalus, forumus“ – teigė LPS „Sandrauga“Federacijos pirmininkas Kęstutis Juknis. Profesinių sąjungų bendradarbiavimo stoka – aktuali problema šiandien. Vis dėlto ateityje tikimasi, kad forumai, konferencijos, apvalieji stalai bus reguliariai organizuojami visoje Lietuvoje ir sulauks daugiau profesinių sąjungų atstovų susidomėjimo.


 


Kitas Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sąjungų forumas įvyks birželio 20 d. Klaipėdos jūrininkų sąjungos būstinėje.


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų


profesinių sąjungų federacijos pirmininkas


Bronius Bučelis

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!