Profsąjungos imasi derybininkų vaidmens

„Bai­kim ko­vo­ti su darb­da­viu. Jam rei­kia siū­ly­ti: kuo mes ga­lim bū­ti nau­din­gi, kad dar­buo­to­jui bū­tų ge­rai. Mū­sų tiks­las bend­ras – tu­ri bū­ti su­kur­tos op­ti­ma­lios dar­bo są­ly­gos, kad dar­buo­to­jas ga­lė­tų kur­ti pri­dė­ti­nę ver­tę. Kuo tos są­ly­gos bus ge­res­nės, tuo di­des­nė pri­dė­ti­nė ver­tė bus su­kur­ta. Tuo­met tiks­las bus pa­siek­tas – ge­rai ir darb­da­viui, ir dar­buo­to­jui“, – kon­fe­ren­ci­jo­je „Tri­ša­lės ta­ry­bos – so­cia­li­nio dia­lo­go ga­ran­tas“ rad­vi­liš­kie­čiams kal­bė­jo sve­čias Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Čer­niaus­kas.


Anot A. Čer­niaus­ko, pro­fe­si­nės są­jun­gos per me­tus su­ren­ka apie 14 mi­li­jo­nų li­tų na­rio mo­kes­čio lė­šų. 80 pro­cen­tų šių lė­šų pa­nau­do­ja­ma pa­šal­poms ir lais­va­lai­kio or­ga­ni­za­vi­mui. To­kia pra­kti­ka, anot pro­fsą­jun­gininko, nė­ra ge­ra, nes dar­buo­to­jui rei­kia, kad pro­fsą­jun­gos de­rė­tų­si dėl jo at­ly­gi­ni­mo, o ne or­ga­ni­zuo­tų eks­kur­si­jas. Pa­šal­poms esą ga­li­ma su­kur­ti so­cia­li­nius fon­dus.


Sve­čio pa­ti­ki­ni­mu, eko­no­mi­nė kri­zė pa­ro­dė, jog ją bu­vo leng­viau iš­gy­ven­ti ten, kur bu­vo dau­giau pro­fsą­jun­gos na­rių, o pro­fsą­jun­gos la­biau­siai ple­čia­si ne kri­zės, o eko­no­mi­nio pa­ki­li­mo me­tais, nes tuo­met dar­buo­to­jai ne­be taip bi­jo pra­ras­ti dar­bo vie­tą ir no­riau gi­na sa­vo tei­ses.


Kad ir ra­jo­ne ple­čia­si pro­fsą­jun­gi­nin­kų gre­tos, su­pa­žin­di­no Rad­vi­liš­kio že­mės ūkio dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kė Ger­mi­na Mar­gai­tie­nė – nau­jos or­ga­ni­za­ci­jos įsi­kū­rė duo­nos kom­bi­na­te „Rad­vi­liš­kio duo­na“, Aukš­tel­kų, Alks­niu­pių pa­grin­di­nė­se mo­kyk­lo­se.


 


Do­mė­jo­si pen­si­jų re­for­ma


Prof­są­jun­gininkų ir kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vu­sių darb­da­vių klau­si­mų su­lau­kė So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos So­cia­li­nio drau­di­mo ir pen­si­jų de­par­ta­men­to di­rek­to­rė As­ta Ara­naus­kie­nė, kal­bė­ju­si apie pen­si­jų re­for­mą.


Apie pen­si­nio am­žiaus il­gi­ni­mą ir bū­ti­ny­bę jį su­sie­ti su au­gan­čia ti­kė­ti­na gy­ve­ni­mo truk­me kal­bė­ju­si vieš­nia pri­pa­ži­no, jog apie am­žių Lie­tu­vo­je ten­ka kal­bė­ti kiek re­zer­vuo­tai, nes Lie­tu­vo­je gy­ve­ni­mo truk­mė tarp Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių yra vie­na ma­žiau­sių.


Ap­ri­bo­ti ga­li­my­bes anks­ti išei­ti į pen­si­ją, ska­tin­ti žmo­nes il­giau dirb­ti, su­vie­no­din­ti vy­rų ir mo­te­rų pen­si­nį am­žių, ska­tin­ti pen­si­jų kau­pi­mo sis­te­mas – to­kie, anot A. Ara­naus­kie­nės, yra spręs­ti­ni klau­si­mai.


„Kaip elg­tis darb­da­viui, jei vy­res­nio am­žiaus dar­buo­to­jo dar­bin­gu­mo ba­lai kren­ta ir įmo­nei nau­din­giau bū­tų įdar­bin­ti jau­ną spe­cia­lis­tą?“, – tei­ra­vo­si vieš­nios vie­nas iš rad­vi­liš­kie­čių darb­da­vių.


„Kur dė­sis jau­ni­mas, jei pen­si­nin­kai dirbs kuo il­giau?“, – klau­sė pen­si­nin­kė pe­da­go­gė.


Mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė tiks­lių at­sa­ky­mų rad­vi­liš­kie­čiams ne­tu­rė­jo. Jai te­ko pri­pa­žin­ti, kad šie klau­si­mai yra di­de­lė pro­ble­ma.


„Pa­siū­ly­kit ge­rą išei­ti­nę kom­pen­sa­ci­ją ir pen­si­nin­kas sa­vo no­ru išeis į pen­si­ją. Yra įmo­nių, ku­rios nu­sta­tė to­kią tvar­ką: jei pen­si­nin­kas išei­na į pen­si­ją per vie­ną mė­ne­sį, gau­na di­de­lę išei­ti­nę iš­mo­ką, jei vė­liau – kur kas ma­žes­nę. Ir pa­ti­kė­kit, ten pro­ble­mų ne­bu­vo“, – išei­tį darb­da­viams siū­lė A. Čer­niaus­kas, pa­sak ku­rio, rei­kia ir darb­da­viams ieš­ko­ti komp­ro­mi­sų ir ne­gal­vo­ti vien apie sa­vo ki­še­nę.


Ra­jo­no me­ras Da­rius Bra­zys pri­pa­ži­no, jog prieš pu­sant­rų me­tų pa­si­ra­šy­ta tri­ša­lė su­tar­tis įga­vo pa­grei­tį ir pa­kvie­tė jos na­rius ak­ty­viai da­ly­vau­ti spren­džiant ne tik fi­nan­si­nius, bet ir so­cia­li­nius klau­si­mus, ak­ty­viai da­ly­vau­ti Ta­ry­bos po­sė­džiuo­se ir ži­no­ti vi­sas ak­tua­li­jas.


Ap­ta­rę šiuos ir ki­tus klau­si­mus, kon­fe­ren­ci­jos de­le­ga­tai pri­ta­rė pa­siū­ly­toms įsta­tų pa­tai­soms.


 


 


ŠIAULIŲ KRAŠTAS


Laima AGANAUSKIENĖ


 


Visas tekstas:


http://www.skrastas.lt/?data=2013-04-30&rub=1144745056&id=1366978619

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!