Pasirašyta šakos kolektyvinė sutartis su Aplinkos ministerija

Rugpjūčio 31 d. pasirašyta dar viena šakos nacionalinė sutartis biudžetiniame sektoriuje. Ją su aplinkos ministru Simonu Gentvilu pasirašė Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkė Diana Raitelaitienė, regionines profsąjungas vienijančios Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinės sąjungos vadovas Audrius Gelžinis (nuotr. pirmas iš dešinės) ir Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo vicepirmininkas Vaidas Laukys (pirmas iš kairės).

Pasirašiusios sutartį pusės įsipareigojo dėti pastangas, kad būtų gerinamos institucijų finansinės galimybės, skatinti darbuotojus už labai gerus darbo rezultatus, sudaryti sąlygas kvalifikacijai kelti. Kartu sutarta prisidėti prie aplinkos apsaugos skaidrumo didinimo, gerinti darbuotojų darbo aplinką bei motyvacinę ir skatinimo sistemą.

Sutarties šalys sieks bendros ir vieningos pozicijos dėl papildomų aplinkos apsaugos sistemos finansavimo poreikių, drauge ieškos sutarimo dėl planuojamo biudžeto ir numatomo teikti asignavimų poreikio darbo užmokesčiui.

Ministerija įsipareigojo profesinėms sąjungoms teikti teisės aktų projektus, kurie yra susiję su darbuotojų profesinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis sąlygomis bei garantijomis, ir lauks profesinių sąjungų pasiūlymų. Profesinių sąjungų atstovai taip pat dalyvaus Aplinkos ministerijos darbo grupėse, kurios rengia dokumentus dėl darbuotojų darbo, ekonominių, socialinių garantijų.

Šalys susitarė siekti, kad darbuotojui negalint eiti pareigų dėl iš anksto nenumatytų objektyvių priežasčių (nedarbingumas, komandiruotė ar pan.) ilgiau nei 3 darbo dienas, būtų skiriamas jį pavaduojantis darbuotojas ir už papildomą darbo krūvį, kai padidėja įprastas darbų mastas, nustatoma priemoka už pavadavimą.

Šalys taip pat sutarė, kad suminė darbo laiko apskaita galėtų būti įvedama ir darbas netipiniu laiku (I-V nuo 17 iki 8 val., VI-VII ir švenčių dienomis) organizuojamas su papildomu finansavimu, žmogiškaisiais ištekliais, nedidinant darbo krūvių.

Ministerija įsipareigoja siekti, kad institucijoms papildomos lėšos darbo užmokesčio fondams, būtų paskirstomos proporcingai, siekiant nuoseklaus visų darbuotojų darbo užmokesčio didinamo ir oraus pragyvenimo užtikrinimo.

Sutartyje Aplinkos ministerija ir jai pavaldžios institucijos įsipareigojo, kad darbuotojai nustatytais terminais būtų aprūpinti tarnybinėmis uniformomis ir darbo rūbais, o profesinės sąjungos nariui per metus bus suteikiamos dvi papildomos mokamų kasmetinių atostogų dienos saviugdai.

Šakos kolektyvinė sutartis registruota Kolektyvinių sutarčių registre.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!