Kasmetinė Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narės Irenos Petraitienės veiklos ataskaita už 2018 m.

 1. Pagrindinės veiklos sritys
 • Atstovaujama interesų darbuotojų grupė
 • Dalyvavimas EESRK skyrių ir komisijų veikloje:
  • Ekonominės ir pinigų sąjungos, ekonominės ir socialinės sanglaudos skyrius (ECO);
  • Žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos skyrius (NAT);
  • Užimtumo, socialinių reikalų ir pilietybės skyrius (SOC);
 • Dalyvavimas specializuotuose organuose:

Dirbu SOC skyriaus Nuolatinėje tyrimų dėl neįgaliųjų teisių grupėje (PSG) nuo 2015-09-20

Komiteto darbo organuose eitos pareigos:

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto biure iki 2018-05-17 buvau  patvirtinta

Nuolatinės  tyrimų grupės dėl Neįgaliųjų teisių pirmininke.

 

 1. Pagrindiniai veiklos rezultatai :
 • Parengtos nuomonės  ir EESRK plenarinėse sesijose patvirtintos nuomonės
 •  ECO /446  „Ekonominės ir pinigų sąjungos dokumentų rinkinys, techninis klausymas“:

EESRK palankiai vertina siūlomas veiksmų gaires siekiant užbaigti kurti Europos ekonominę ir pinigų sąjungą (EPS). Siekiant užbaigti kurti EPS pirmiausia reikia tvirto politinio įsipareigojimo, veiksmingo valdymo ir geresnio turimų finansų panaudojimo, kad būtų galima mažinti riziką ir ja pasidalinti tarp valstybių narių.

Siekiant užbaigti kurti bankų sąjungą ir kapitalo rinkų sąjungą turėtų išlikti svarbiausias darbotvarkės prioritetas. Šiuo metu pateiktame pasiūlyme nekalbama apie Europos indėlių garantijų sistemą. Be to, reikia imtis veiksmų siekiant nedelsiant ir veiksmingai spręsti neveiksnių paskolų problemą.

EESRK visiškai pritaria pasiūlymui nustatyti specialią konvergencijos priemonę valstybėms narėms, kurios rengiasi įsivesti eurą, remti.

EESRK pritaria tam, kad būtų įsteigta EPS ekonomikos ir finansų ministro pareigybė ( nors tam nepritaria Lietuvos Vyriausybė –  buvo pateikta mano pastaba).

Ekonominės ir pinigų sąjungos dokumentų rinkinį reiktų vertinti ir įgyvendinti atsižvelgiant į tai, kad europiečiams reikia daugiau ir geresnės Europos.

 • ECO/450 „Parama struktūrinėms reformoms valstybėse narėse“.

EESRK pritaria pasiūlymui padidinti Struktūrinių reformų rėmimo programos biudžetą ir įtraukti specialią reformų įgyvendinimo priemonę reformų įsipareigojimams remti. EESRK pabrėžia, kad labai svarbu parengti aiškią ES lygmens strategiją vystymosi kiekvienoje valstybėje narėje pažangai ir mastui stebėti, kartu pateikiant lėšų paskirstymo gaires atsižvelgiant į konvergencijos kriterijus.

EESRK siūlo nustatyti taisyklę. Pagal kurią finansavimas neturėti būti skiriamas toms valstybėms narėms, kurios priimdamos sprendimą dėl daugiamečių reformų įsipareigojimų planų nesikonsultavo su pilietinės visuomenės organizacijomis.

 • SOC/597 Europos Socialinis Fondas +”..

Šioje nuomonėje palankiai vertinamas Komisijos pasiūlymą dėl „Europos socialinio fondo +“ (ESF+), kuriuo siekiama pagerinti ES priemonių suderinamumą ir sąveiką sujungiant kuriuos fondus ir supaprastinant procedūras. Europai reikia suderinti ekonominę, investicijų ir socialinę politiką, kad ji galėtų išlikti konkurencinga pasaulio ekonomikoje ir užtikrinti kokybišką užimtumą, kokybišką švietimą, ir mokymą. Sprendimas sujungti įvairius fondus ir programas į naują ESF+  struktūrą turėtų būti rūpestingai įgyvendinamas, atsižvelgiant į galimybę padidinti jų veiksmingumą ir rezultatyvumą. Būtina sąlyga, kad pretenduodamos į ESF+ finansavimą valstybės narės privalo turėti nacionalinės kovos su skurdu  ir socialine atskirtimi strategiją.

EESRK palankiai vertina Komisijos pasiūlymą nustatyti naujus lėšų paskirstymo rodiklius. Be to, EESRK mano, kad reikia pagerinti ESF+ ir įgyvendinant Europos semestrą pateiktų konkrečiai šaliai skirtų rekomendacijų sąsajas.  EESRK mano, kad nepaprastai svarbi yra sąsaja tarp ESF+ ir Europos semestro konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų.

EESRK mano, kad svarbu numatyti konkrečius ESF+ tikslus ir finansavimą Europos sąjungos gyventojų ateičiai svarbiausiose veiklos srityse.

 • SOC/579 „Neįgalių moterų padėtis“

Yra pakankamai faktų rodančių, kad neįgalios moterys ir merginos susiduria su kliūtimis daugumoje gyvenimo sričių, kai jos diskriminuojamos  dėl galimybės gauti išslavinimą,  dėl ekonominių galimybių, socialinės sąveikos ir teisingumo, lygybės prieš įstatymą, galimybės dalyvauti politikoje ir kontroliuoti savo pačios gyvenimą įvairiomis aplinkybėmis.

Neįgalios moterys ir mergaitės ir toliau susiduria su daugialype ir tarpsektorine diskriminacija dėl savo lyties ir negalios.

Šioje nuomonėje ES kartu su visomis valstybėmis narėmis, raginama įgyvendinti Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją, rekomendacijas dėl neįgaliųjų moterų ir mergaičių.

EESRK ragina ES ir jos valstybes nares į savo būsimą lyčių lygybės strategiją, politiką ir programas įtraukti negalios aspektą, o į strategijas dėl negalios, įskaitant būsimą 2020-2030 m. Europos strategiją dėl negalios ir Europos socialinių teisių ramstį – lyčių aspektą.

 • NAT/738 Europos kaimo vietovių indėlis į 2018 m. kultūros paveldo metus užtikrinant tvarumą ir miesto bei kaimo sanglaudą“.

EESRK pritaria tam, kad nuspręsta 2018 metus paskelbti Europos kultūros paveldo metais ir teigiamai vertina propaguoti įvairų ir turtingą Europos kultūros paveldą. Reiktų oficialiai pripažinti kaimo kultūros paveldą ir visą jo turtingumą ir įvairovę. EESRK taip pat palankiai

vertina Europos Komisijos 2018 metų gegužės mėnesio biudžeto projekte pasiūlytą įsipareigojimą puoselėti kultūrą ir laikytis pagal naują kultūros darbotvarkę prisiimtų įsipareigojimų.

Dabartiniai ES finansavimo srautai, įskaitant Kaimo plėtros programą, turėtų vis didesnę reikšmę teikti horizontaliajai kultūros vertei ir remti kultūros projektus, kurie saugo, remia ir gerina biologine įvairove pasižyminčius kraštovaizdžius.

Būtina skubiai imtis veiksmų kuriant transporto jungtis ir skaitmeninė infrastruktūrą, nes tai labai svarbu siekiant skatinti kaimo vietovių apgyvendinimą ir kultūrinio turizmo vykdymą.

* Dalyvavau rengiant nuomonę SOC/554 „Dėl tikrosios neįgaliųjų teisės balsuoti Europos  Parlamento rinkimuose“.

 • Pateikiau pasiūlymus rengiant SOC /579 „Neįgaliųjų moterų padėtis“, NAT /738 „Europos kaimo vietovių indėlis į 2018 m. kultūros paveldo metus užtikrinant tvarumą ir

Ir miesto bei kaimo sanglaudą“,  ECO/446 „Ekonominės ir pinigų sąjungos dokumentų rinkinys, techninis klausymas“.

 

 • Savo iniciatyva organizuoti renginiai, diskusijos, susitikimai ir kt. iniciatyvos:

Kartu su grupės nariais organizavome tris Nuolatinės tyrimų grupės dėl neįgaliųjų teisių posėdžius, kuriuose išreiškėme norą glaudžiau bendradarbiauti su EESRK komunikacijos grupe, labiau nušviesti neįgaliųjų ES problemas neįgaliųjų integravimą į visuomenę, neįgaliųjų įsidarbinimo galimybes, ESI fondų efektyvesnį panaudojimą. Išsamiai buvo nagrinėtos neįgaliųjų moterų problemos. Diskutuota, kad turime jausti didelę gėdą, kad dar vis turime spręsti šią problemą. Taip pat organizavome susitikimą su EESRK kvestoriais apie prieinamumą, lengvatas neįgaliesiems. Dalyvaujant Europos Neįgaliųjų forumui, kitoms neįgaliųjų organizacijoms, ES Parlamento, Europos Komisijos nariams parengėme ir pravedėme viešuosius klausimus:

2018-02-09  „Neįgalios moterys ES. Padėtis ir tolesni žingsniai.“

2018-06-20 „Negalia – žmogiškasis faktorius“ .

2018-10-23 „2014-2020 m. ESI fondų reglamentų peržiūra neįgaliųjų ir jiems atstovaujančių organizacijų labui“.

Visi viešieji klausymai buvo apibendrinami ir parengtos išvados.

 • 2018-03-05 kartu su EESRK organizavome Lietuvos Profesinių Sąjungų Konfederacijos (LPSK)  bei Latvijos Profesinių Sąjungų Konfederacijos moterims diskusiją „Lyčių lygybė ir darbo užmokesčio skirtumų panaikinimas – Svarbiausia ES ir EESRK darbotvarkės tema“.
 • 2018-05-05 kartu su EESRK nare Daiva Kvedaraite organizavome Lietuvos neįgaliųjų profesinės sąjungos „Palaikymas“ atstovų  ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narių susitikimą dėl  neįgaliųjų teisių.
 • 2018-09-08 LPSK Moterų centro organizacijos moterims Lietuvoje organizavome EESRK nuomonės SOC/579 „Neįgalių moterų situacija“ debatus.

 

Skaityti pranešimai įvairiuose renginiuose:

 

2018-01-11  susitikime su Lietuvos Neįgaliųjų forumo atstovais pateikiau pranešimą apie EESRK Nuolatinės tyrimo grupės dėl neįgaliųjų teisių veiklos 2018m. prioritetus.

 • 2018-03-21/23 tiriamoje misijoje Portugalijoje skaičiau pranešimą tema „ Ką jums gali duoti EESRK“.
 • 2018-05-05 susitikime su Neįgaliųjų profesinės sąjungos „Palaikymas“ nariais skaičiau pranešimą tema „EESRK Nuolatinės tyrimo grupės dėl neįgaliųjų teisių veiklos prioritetai“ ir vyko EESRK parengtų nuomonių „Europos prieinamumo aktas „ SOC/527,  „JT neįgaliųjų teisių konvencija ir ES strategija dėl negalios“ SOC /538, „Socialiniu požiūriu tvari koncepcija skaitmeniniame amžiuje“ SOC/568 pristatymas.
 • 2018-09-08 LPSK  Moterų centro seminare  skaičiau pranešimą „Neįgaliųjų teisių integravimas“.
 • 2018-12-11 Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijoje pristatytas pranešimas apie EESRK veiklą ir perspektyvas.
 1. Kita papildoma informacija:

2018-01-11  dalyvavau Neįgaliųjų forumo susitikime tema „EESRK Nuolatinės tyrimo grupės dėl neįgaliųjų teisių veiklos 2018m. prioritetai“

2018-02-03  kartu su Lietuvos neįgaliųjų forumo atstovais dalyvavau susitikime su socialinio darbo eksperte iš JAV Viviane Ngwa,  apie deinstitucionalizavimo eigą JAV, kuri prasidėjo nuo 1950 m.

2018-02-20/21 kartu su kolegomis, EESRK atstovais   Pavelu Trantina ir Madi Sharma  dalyvavau dvišalyje susitikime su ES Lyčių lygybės instituto atstovais (EIGE)  dėl EESRK bei EIGE bendradarbiavimo bei ES Pilietinės visuomenės renginyje.

2018-03-01 SADM ministerijoje dalyvavau susitikime „Europos socialinių teisių ramstis ir jo įgyvendinimas“ EESRK bei Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje atstovais aptartos Europos socialinių teisių ramsčio sąsajos su Europos Semestru, ramsčio įgyvendinimui Lietuvoje kylantys iššūkiai ir siūlomi sprendimai. Susitikimo metu iškeltas skurdo, pajamų nelygybės rodiklių, jų aktualumo formuojant atitinkamų sričių politiką klausimas. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai pasiūlė, kad šių metų Nacionalinėje reformų darbotvarkėje galėtų atsispindėti socialinių rodiklių suvestinė, kuri rodytų tiesioginį ryšį su Europos socialinių teisių ramsčiu.

2018-05-09 Dalyvavau Lietuvos Europos komisijoje EESRK INT skyriaus organizuotoje diskusijoje „Europos mažų ir vidutinių įmonių politikos veiksmingumo gerinimas“.

2018-05-15 dalyvavau Ekonominės ir pinigų sąjungos, ekonominės ir socialinės sanglaudos skyriaus organizuotoje konferencijoje „Daugiametė finansinė programa po 2020 mm.. Iššūkiai ir galimybės“.

2018-06-13 dalyvavau EESRK, Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto, Seimo kanceliarijos informacijos ir komunikacijos departamento, Europos informacijos biuro diskusijoje „Daugiau socialinio teisingumo Lietuvoje – naujų ES iniciatyvų indėlis“. Diskusijoje analizavome, kiek realiai Europos socialinių teisių ramstis darys įtaką Lietuvos nacionalinei sistemai, kokia šalyje vykdoma socialinė politika siekiant socialinio teisingumo.

2018-03-21/23 kartu su nuolatine tyrimų grupe dėl neįgaliųjų teisių (PSG) dalyvavau tiriamojoje misijoje Portugalijoje.

2018-10-29/31 kartu su nuolatine tyrimų grupe dėl neįgaliųjų teisių (PSG) dalyvavau tiriamojoje misijoje Lenkijoje.

Dalyvavau Ekonominės ir pinigų sąjungos, ekonominės ir socialinės sanglaudos skyriaus  (ECO) viešuose klausimuose ir debatuos:

2018-01-29  „Kokia euro ateitis?“

2018-02-08 „ Komisijos planas, kurio siekiama užbaigti Europos ekonominės ir pinigų sąjungos organizavimą“.

2018-01-29 „EPS sukūrimo veiksmų planas – pagrindiniai veiksniai sprendžiant ateities iššūkius“

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!