EESRK narės I. Petraitienės ataskaita

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) narės,
Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos (LVTPS)  pirmininkės,
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos  (LPSK) Moterų centro pirmininkės Irenos Petraitienės ataskaita.

Pakaitinis narys EESC yra Janina Matuizienė – LPSK Generalinė sekretorė.

 

ATASKAITA

 

Už laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31.
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) nare esu nuo 2015 m. rugsėjo 21d. (Europos Tarybos 2015 m. spalio 1 d. sprendimas Nr. 2015/1790).
Dalyvauti EESRK veikloje mane delegavo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos nariai.
Atstovauju : Darbuotojų grupę (II grupė).
Dirbu EESRK  skyriuose:
Užimtumo, socialinių reikalų ir pilietybės skyrius (SOC).
Ekonominės ir pinigų sąjungos, ekonominės ir socialinės sanglaudos skyrius (ECO).
Žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos skyrius (NAT).
Dirbu SOC skyriaus Nuolatinės tyrimų grupės dėl neįgaliųjų teisių grupėje.
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto biure 2017-01-24 buvau  patvirtinta  Nuolatinės tyrimų grupės dėl Neįgaliųjų teisių pirmininke.
EESRK yra Europos Sąjungos patariamasis organas. Jis teikia Europos Komisijai, Europos Sąjungos Tarybai bei Europos Parlamentui nuomones ES klausimais ir tai darydamas veikia kaip tarpininkas tarp sprendimus priimančių institucijų ir ES pilietinės visuomenės, atstovaudamas Europos darbuotojų, darbdavių organizacijoms bei socialinių interesų grupėms. Komitetas rūpinasi,  kad  ES  teisės aktai būtų tinkami atsižvelgiant į ekonomines ir socialines sąlygas, propaguojant Europos integracijos vertybes ir didinant pilietinės visuomenės organizacijų svarbą.

 

 Svarbiausi mano prioritetai EESRK darbe būtų:

–        Kokybiškos viešosios paslaugos;

–        Darbo ateities iniciatyvos;

–        Pelnas ir mokesčiai;

–        Minimalus atlyginimas;

–        Lyčių lygybė;

–        Socialinis dialogas;

–        Kolektyviniai susitarimai;

–        Neįgaliųjų teisių apsauga;

–        Skurdo mažinimas.

 

 

Dalyvavau darbo grupėse rengiant nuomones.

Nuomonės priimtos EESRK plenarinėse sesijose: 

ECO/427 Terorizmo finansavimas. Grynųjų pinigų srautų kontrolė.
Tai pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, dėl į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės. EESRK mano, kad kova su terorizmu ir jų finansavimu bei pinigų plovimu ir kitų su tuo susijusių formų ekonominiais nusikaltimais turėtų būti nuolatinis ES politikos prioritetas.
EESRK mano, kad išplėtus kontrolės mastą ir institucijų kompetenciją atlikti patikras bei konfiskuoti prekes kaskart, kai yra pagrįstų neteisėtos veiklos požymių, bus lengviau nustatyti daugiau sukčiavimo atvejų ir surinkti daugiau informacijos.
EESR siūlo Komisijai, atlikus tyrimą ir surengus išsamias konsultacijas, parengti planą, kaip mažinti grynųjų pinigų naudojimą ES. Reikia svarstyti, ar 10000 EUR privalomo deklaravimo riba yra tinkama. EESRK mano, kad nuo tada, kai bus priimtas naujasis reglamentas, į grynųjų pinigų  apibrėžtį, be aukso, dar reikėtų įtraukti kitas „brangias vertės neprarandančias prekes, ir atkreipia dėmesį į grėsmę, kad iš ankstinio mokėjimo kortelėmis taip pat gali naudotis nusikaltėliai ir teroristai savo veiklai slapta finansuoti“.
EESRK mano, kad Komisija privalo nustatyti sankcijas už deklaravimo prievolės nevykdymą.
Turi būti  nustatytos vienodos sąlygos taikant šias nuostatas visoje  ES.
ECO/420    Dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimų mechanizmų tobulinimas.
EESRK pritaria Komisijai, kad dvigubas apmokestinimas – viena didžiausių    mokestinių kliūčių bendrajai rinkai. Skubiai reikia mechanizmų, kuriais būtų užtikrinta, jog tarp valstybių narių pasitaikantys dvigubo apmokestinimo atvejai būtų išsprendžiami greičiau ir ryžtingiau.
EESRK pripažįsta, kad norint mokesčių srityje sudaryti vienoda sąlygas, vien panaikinti dvigubą apmokestinimą nepakanka. Jis mano, kad ES reikia teigiamos, perspektyvinės įmonių apmokestinimo sistemos.
EESRK pritaria, kad dvigubas apmokestinimas turėtų būti naikinamas taikant procedūrą, pagal kurią dėl ginčijamo atvejo pirmiausia kreipiamasi į atitinkamų valstybių narių mokesčių administratorius, kad ginčas būtų išspręstas taikant bendro susitarimo procedūrą. Jeigu per tam tikrą laiką toks susitarimas nepasiekiamas, atvejis turėtų būti pateikiamas patariamajai komisijai arba alternatyvaus ginčų sprendimo komisijai, kurias abi sudaro atitinkamų mokesčių administracijų atstovai ir autoritetingi nepriklausomi asmenys. Mokesčių administratoriai turėtų priimti galutinį privalomą sprendimą, remdamiesi patariamosios komisijos arba alternatyvaus ginčų sprendimo komisijos nuomone.
ECO  /438 Ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) stiprinimas iki 2025 m.
Baltąja knyga ir šiuo dokumentu nesprendžiama iš tiesų  svarbi sisteminė problema: kaip galime kurti bendrą valiutą bei vykdyti    bendrą pinigų politiką ir kartu laikytis pasirinkto politinio sprendimo  ekonominę ir fiskalinę politiką toliau įgyvendinti nacionaliniu lygmeniu?
Šiuo metu visapusiška ekonominė ir politinė sąjunga arba visapusiška politinė sąjunga nėra tikėtina, tačiau neatidėliotinai reikia imtis tam tikrų šiuo tikslu   nukreiptų priemonių, skirtų EPS stiprinti, kad ji būtų stabili ir ja pasitikėtų  Europos piliečiai bei likęs pasaulis. Vienas svarbiausių stabilumo elementų  yra didėjanti nevienodų ekonomikų konvergencija. Šiuo tikslu nacionaliniai  politikai ir socialiniai partneriai, nacionaliniu lygmeniu svarstydami  ekonominę ir fiskalinę politiką, turės atsižvelgti į Europos aspektą. Visos euro zonos augimo ir gerovės politiką reikėtų formuoti centralizuotai, kad ji būtų veiksminga,  subalansuota ir teisinga, siekiant demokratinės atskaitomybės.
Rengiamos nuomonės

ECO /446  „Ekonominės ir pinigų sąjungos dokumentų rinkinys, techninis klausymas“.
SOC/554 „Neįgaliųjų teisė balsuoti EP rinkimuose“.

Nuolatinės tyrimų grupės dėl neįgaliųjų teisių  veikla

Kartu su  grupės nariais organizavome keturis Nuolatinės tyrimų grupės dėl neįgaliųjų teisių posėdžius, kuriuose svarstėme neįgaliųjų integravimo į visuomenę, į darbo rinką galimybes, parengėme diskusiją dėl 2018 m. veiklos plano, dėl Nuolatinės tyrimų grupės ateities, diskutavome dėl galimybės neįgaliųjų klausimus spręsti EESRK skyriuose, Darbo rinkos observatorijoje, svarstėme neįgalių narių padėjėjų finansavimo keitimo tvarką. Dalyvaujant  Europos neįgaliųjų forumo, kitų nevyriausybinių organizacijų atstovams, Europos Parlamento nariams, Europos komisijos nariams,  parengėme ir pravedėme keturis viešuosius klausymus.

Visi viešieji klausymai buvo apibendrinami ir parengtos išvados.

Pravesti viešieji klausymai:
2017-02-14   Viešieji klausymai „Neįgalūs pabėgėliai ir migrantai su nuolatine tyrimo grupe dėl imigracijos ir integracijos“.
2017-06-22  Viešieji klausymai  „Asmenų su negalia įdarbinimas su vienodo požiūrio direktyva 2000/78 EB susijusi  tolesnė veikla“.
2017-10-03 Viešieji  klausymai  ES strategijos dėl negalios ateitis po 2020 m. Neįgaliųjų teisių komiteto baigiamosios pastabos ES praėjus dvejiems metams: išsamios strategijos kūrimas ES lygmeniu“.
2017-12-13 Viešieji klausymai 2014-2020 m. „ESI fondų reglamentų priežiūra neįgaliųjų ir jiems atstovaujančių organizacijų labui“. Kartu su grupės nariais dalyvavau misijos  „Įdarbinimas ir socialinė ekonomika asmenims su negalia“ Ispanijoje, kur turėjome susitikimus su Ispanijos valstybinių institucijų atstovais, neįgaliųjų organizacijomis, dalinomės patirtimi  ir ieškojome bendrų sprendimų, kaip teisės aktų pagalba bei praktine pagalba integruoti  neįgaliuosius į darbo rinką.
2017 birželio 11/14 dienomis kartu su Nuolatinės tyrimų grupės dėl neįgaliųjų teisių  nariais dalyvavau Jungtinių Tautų  Neįgaliųjų teisių  (JTKPD) konvenciją ratifikavusių šalių  konferencijoje  ir  Pilietinės visuomenės Neįgaliųjų forumo susitikimuose Jungtinėse Tautose Niujorke. Konferencija  buvo skirta pažangai, įgyvendinant  Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos  prisiimtus įsipareigojimus užtikrinti žmonių su negalia teises. Konferencija skirta  11 metų Konvencijos  įgyvendinimui.
2017-04-03 organizuota autizmui skirta fotografijos  paroda.
2017-10-03 organizuota fotografijos paroda „Europos neįgaliųjų forumui – 20 metų“.
Konferencijos ir kiti renginiai.

Dalyvavau  EESRK rengiamų konferencijų  diskusijose :

2017-02-02 dalyvavau ECO viešuose klausymuose „Kokia euro ateitis?“

Dalyvavau  2017-05-02 Išorės santykių skyriaus   (REX)  sekcijos  darbe dėl diskusijos apie EESRK ateitį ir 2017-09-28 dėl nuomonės  „Keitimosi asmens duomenimis ir jų apsauga globaliame pasaulyje“.

Lietuvos pilietinės visuomenės organizacijas atstovaujantys EESRK nariai  kartu su  Lietuvos pilietine visuomene bei socialiniai partneriai 2017-06-09 istorinėje Lietuvos prezidentūroje Kaune organizavo diskusiją  dėl Europos ateities. Diskusijoje dalyvavo politikai, pramonės, verslo, žemdirbių, profesinių sąjungų, bendruomenių  atstovai, dėstytojai, studentai, EESRK nariai.

EESRK remdamasis diskusijų rezultatais parengė išsamų dokumentą, kuris pasitarnaus ES institucijoms priimant sprendimus dėl ES ateities scenarijų.

2017-01-23 dalyvavau susitikime  su Europos Sąjungos atstovybės Lietuvoje vadovu Arnoldu Pranckevičiumi.  Diskutavome apie Europos Sąjungos bei Lietuvos ateitį,  apie verslo, žemės ūkio vystymo galimybes Lietuvoje, apie regionų plėtrą, socialinės atskirties mažinimą, apie darbuotojų ir darbdavių teises mūsų šalyje.

2017-03-27 dalyvavau susitikime su Ūkio viceministre Lina Sabaitiene, kuriame pateikėme  informaciją apie  veiklą  Europos Sąjungos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete bei bendradarbiavimo galimybes.

2017-04-24 dalyvavau susitikime su Socialinės apsaugos ir darbo ministru Linu Kukuraičiu ir viceministre Egle Radišauskiene. Susitikimo metu  diskutavome  apie Europos Sąjungos finansines perspektyvas – aktyvų darbo rinkos priemonių finansavimą, socialinio dialogo plėtrą, Aptarti socialinių teisių ramsčio, darbuotojų komandiravimo direktyvos. Daug dėmesio buvo skirta pajamų nelygybės klausimams, vykdomai institucinei globos pertvarka ir pagalbai žmonėms su negalia.

2017-07-03  kartu su  EESRK I Grupės nariu Linu Lasiausku  dalyvavome susitikime su  Lietuvos Respublikos  Seimo nariu, Neįgalių teisės komiteto pirmininku Justu Džiugeliu. Susitikimo metu  aptarėme  neįgaliųjų problemas  Lietuvoje ir bendradarbiavimo galimybes.

2017-07-12  dalyvavau  susitikime su  Lietuvos Respublikos Seimo Neįgaliųjų teisės komiteto nariais. Susitikimo metu pristačiau EESRK Nuolatinės tyrimo grupės dėl neįgaliųjų teisių veiklą. Aptarėme bendradarbiavimo galimybes.

Aš EESRK atstovauju Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos   narius. Apie EESRK veiklą, komitete parengtas ir priimtas nuomones, nuolat  informuoju  juos internetiniame  www.lpsk.lt  puslapyje.

 

Irena Petraitienė

2018-01-31

 

 

 

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!