2018 m. Europos Komisijos darbo programa

Kaip skelbta Europos Komisijos Pirmininko J.-C. Junkerio 2017 m. pranešime apie Sąjungos padėtį, Europos Komisija pristatė J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos dešimties politinių prioritetų įgyvendinimo iki kadencijos pabaigos planus, taip pat kelias būsimas Europos ateities iniciatyvas.

Bendradarbiaujant su Europos Parlamentu ir Taryba padaryta nemenka pažanga įgyvendinant visus 10 prioritetų. Spalio 24 d. priimtoje darbo programoje nustatomi konkretūs šių darbų pabaigimo pasiūlymai:

 • Kad skatintų darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą ir investicijas, Komisija toliau sieks Žiedinės ekonomikos veiksmų plano rezultatų;
 • Siekiama baigti kurti bendrąją skaitmeninę rinką, energetikos sąjungą, kapitalo rinkų sąjungą, ekonominę ir pinigų sąjungą ir bankų sąjungą;
 • Sąžiningo apmokestinimo skaitmeninėje ekonomikoje iniciatyva bus kuriama stipresnė ir teisingesnė vidaus rinka, turinti tvirtesnį pramonės pagrindą.
 • Bus pateiktos naujos tikslinės priemonės saugumo sąjungos kūrimui užbaigti ir sustiprinti Sąjungos civilinės saugos mechanizmą;
 • Siekdama suvaldyti globalizaciją, Komisija tęs subalansuotą ir pažangią prekybos politiką ir užbaigs rengti susitarimus su Japonija, Singapūru ir Vietnamu ir tęs derybas su Meksika ir Pietų Amerikos šalių bendrąja rinka.

 

Į 2018 m. darbo programą taip pat įtrauktos kelios iniciatyvos, kuriose žvelgiama į 2025 m. metus ir vėlesnį laikotarpį:

 • Siekiant vieningesnės Sąjungos, reikia suteikti patikimą plėtros perspektyvą geriausiai pasirengusioms Vakarų Balkanų kandidatėms;
 • Komisija pateiks būsimą daugiametę finansinę programą;
 •  Komisija siūlys veiksmingesnę bendrosios rinkos teisėkūrą ir efektyvesnį ir nuoseklesnį bendrosios užsienio politikos įgyvendinimą;
 • Komisija priims diskusijoms skirtą dokumentą dėl tvarios Europos ateities užtikrinimo, komunikatą dėl ES energetikos ir klimato politikos ateities;
 • Komisija pasiūlys išplėsti Europos prokuratūros funkcijas, kad, be kita ko, būtų užkertamas kelias terorizmui;
 • Komisija siūlys įsteigti nuolatinio atsakingojo Europos ekonomikos ir finansų ministro pareigybę;
 • Komisija pateiks iniciatyvą dėl tolesnio subsidiarumo ir proporcingumo principo stiprinimo ir komunikatą dėl būdų, kuriais galima padidinti vadovavimo Europos Sąjungai veiksmingumą ir teisinės valstybės principo užtikrinimo iniciatyvą.

 

Rengiant Komisijos 2018 m. darbo programą konsultuotasi su Europos Parlamentu ir Taryba.

Artimiausiomis savaitėmis Komisija turi susitarti su Europos Parlamentu ir Taryba dėl bendros trijų pirmininkų deklaracijos, kurioje bus išdėstyti platūs 2018 m. tikslai bei prioritetai ir nustatyti pasiūlymai, kuriems turėtų būti teikiama pirmenybė teisėkūros procese.

 

Daugiau informacijoshttp://europa.eu/!bv37Fy

 

 Šaltinis: Ryšių su žiniasklaida grupė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!