Vidaus reikalų sistemos pensininkai: užteks skųstis, reikia pradėti dirbti


Pirmojo susitikimo metu  Loreta Soščekienė išreiškė susirūpinimą dėl pareigūnų, išėjusių į pensiją, integracijos. 2005 m. rugsėjo 20 d. priimtas Vyriausybės nutarimas Nr. 1030 DĖL PAREIGŪNŲ IR KARIŲ, IŠLEIDŽIAMŲ Į PENSIJĄ, SOCIALINIO PRISITAIKYMO, MEDICININĖS REABILITACIJOS BEI PROFESINIO ORIENTAVIMO Į KITAS VEIKLOS SRITIS SISTEMOS SUKŪRIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO, kuriuo patvirtinta Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos bei profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis sistemos sukūrimo programa.


Vidutinis išeinančių į pensiją pareigūnų amžius – 47-eri metai. Tokio amžiaus asmenys, išėję į pensiją  pasigenda veiklos, jiems reikia kur nors panaudoti turimą patirtį, o sukaupta tarnybos patirtis, profesinis potencialas, žinios, išsilavinimas gali būti panaudoti kitokiai veiklai. Išeinančių į pensiją  pareigūnų savijauta susijusi su nuolatine įtampa, rizika ir pavojumi gyvybei. Išėję į pensiją pareigūnai patiria psichologinių nepatogumų, praranda dvasinę pusiausvyrą, juos apima nerimas, depresija. Jų gyvenimo tempas sulėtėja,  jie jaučiasi nereikalingi visuomenei.


Vyriausybės parengta programa nefunkcionuoja  jau keletą metų, tad ją būtina atnaujinti ir įgyvendinti dėl kelių priežasčių. Labai svarbu palengvinti socialinį pareigūnų prisitaikymą ir skirti pereinamąjį laikotarpį, per kurį jie mėgina įsitvirtinti naujoje darbo aplinkoje, be to, leisti jiems toliau naudotis tarnyboje sukaupta patirtimi.


Be to, kiekvienas norintis ir galintis dirbti visuomenės narys turi rasti savęs vertą darbą, juk nerentabilu prarasti pareigūną, kuriam parengti skirta daug lėšų, nemažai jų išleista pareigūno  kvalifikacijos tobulinimui tarnybos metu (įvairūs mokymai, kursai). Taigi labai svarbu suteikti patikimiems ir savo šaliai atsidavusiems žmonėms progą dirbti savo valstybei.


Šiuo metu VRM pensininkų yra apie 13 000, iš jų apie 4000 dirba  įvairiose įmonėse, organizacijose, kuria savo verslą.


 „Surengti šį susitikimą paskatino tai, kad dalis mūsų profesinės sąjungos narių išeina į pensiją ir mes, kaip organizacija, privalome rūpintis jų gerovės užtikrinimu. Norime, kad jie jaustųsi pilnateisiai visuomenės nariai. Esu įsitikinusi, kad šalyje veikiančios net kelios VRM pensininkus vienijančios organizacijos  priims tokius žmones į savo gretas ir nepaliks jų likimo valiai. Tikiu, kad šios organizacijos ras bendrus sąlyčio taškus ir koordinuos savo veiksmus dirbant visų pareigūnų gerovės labui. Vienas iš bendrų tikslų galėtų būti sumažintų valstybinių pensijų atstatymas. “ – teigia profesinės sąjungos pirmininkė Loreta Soščekienė. 


Lietuvos Respublikos Seimas 2009 m. gruodžio 9 d. priėmė Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinąjį įstatymą Nr. XI-537 (Žin., 2009, Nr. 152-6820) (toliau – Laikinasis įstatymas), kuris įsigaliojo (su tam tikromis išimtimis) 2010 m. sausio 1 d.


Įsigaliojus Laikinajam įstatymui buvusiems pareigūnams kiekvieną mėnesį mokama sumažinta valstybinė pareigūno pensija. Sumažintų valstybinių pensijų pareigūnams mokėjimas pratęstas iki 2013 m. gruodžio 31 d.


Didelė dalis  dirbančių ir sumažintas valstybines pensijas gaunančių pareigūnų jau kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą,  prašydami  įpareigoti vidaus reikalų ministeriją išmokėti  neišmokėtos pareigūnų ir karių valstybinės pensijos dalį, susidariusią pritaikius Laikinojo įstatymo nuostatas.


Teismas tenkina pareigūnų skundus  ir priteisia prašomas sumas, tačiau vidaus reikalų ministerija tokius sprendimus skundžia Aukštesniajam Teismui.


Susirinkę atstovai vienbalsiai nutarė, kad kreipsis į  vidaus reikalų ministrą, jog Vilniaus apygardos  administracinio teismo priimti sprendimai nebūtų skundžiami, kadangi yra teisėti ir pagrįsti, o Vidaus reikalų ministerijos  veiksmai tik vilkina procesą ir apkrauna teismą papildomu darbu.


Nutarta išreikšti griežtą poziciją dėl VRM pensijų mokėjimo perdavimo „Sodrai“, dėl sumažintų pensijų grąžinimo mechanizmo nustatymo  bei  išėjusių į pensiją pareigūnų integracijos.


Tai buvo pirmasis  „Tautos skydas“, „Lietuvos kriminalinės policijos veteranų asociacijos“, „Policijos veteranų asociacijos“ bei „Vidaus reikalų sistemos pensininkų asociacijos“ atstovų susitikimas, kuris padėjo pamatus tolimesniam bendradarbiavimui, kalbėta net apie konfederacijos įkūrimą, kurioje būtų atstovaujama visų vidaus reikalų sistemų pensininkų interesams.


 


Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinės


profesinės sąjungos informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!