Kreipimasis dėl penkioliktosios vyriausybės programos

   Nacionaliniai profesinių sąjungų centrai pasirašė ir įteikė kreipimasi, skirtą J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui, LR Ministrui pirmininkui Andriui Kubiliui ir LR Seimo Pirmininkui Arūnui Valinskui dėl penkioliktosios vyriausybės programos.


 


 


 


 


 


LIETUVOS  PROFESINIŲ  SĄJUNGŲ  NACIONALINIŲ  CENTRŲ


KOORDINACINIS  CENTRAS


 


J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui,


LR Ministrui pirmininkui Andriui Kubiliui,


LR Seimo Pirmininkui Arūnui Valinskui


                                                                                                2008-12-23, Vilnius


 


DĖL PENKIOLIKTOSIOS VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS


 


Lietuvos darbo federacija, Lietuvos profesinė sąjunga « Solidarumas » ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, susipažinusios su penkioliktosios  Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, teigiamai vertina Programoje deklaruojamas vertybes, tokias kaip tautos vienybė, solidarumas, morali ir padori politika, parama ir dėmesys šeimai.  Pritariame nuomonei, kad „Lietuva negali būti Europos atsilikėle. Būdami dinamiškais, nebijančiais permainų, sąžiningais, solidariais, mes galime ir privalome ne tik efektyviai įveikti ekonominę krizę, bet ir padėti tvirtus pamatus ilgalaikei Lietuvos sėkmei“. Tačiau mus neramina tai, kad kai kurios programoje siūlomos priemonės, prieštarauja deklaruojamoms vertybėms.     


 


Pritardami idėjai atnaujinti Nacionalinį Susitarimą, siūlome pradėti diskusijas dėl  Lisabonos strategijos (ekonomikos augimas, darbo vietų kūrimas, socialinė sanglauda ir tvarumas) įgyvendinimo. Lisabonos strategija yra visai Europos visuomenei skirtas projektas, padėsiantis jai įveikti globalizacijos keliamus iššūkius. Esamoje pasaulinėje finansų ir ekonomikos krizėje, tvarus vystymasis ir socialinė sanglauda išlieka labai svarbūs klausimai.


 


Įvertinant šalies kritinę ekonominę ir socialinę situaciją bei neadekvačią Vyriausybės programą ir jos įgyvendinimo būdus, reikalaujame:


  1. Įvesti progresinių mokesčių sistemą. Stabdyti neapgalvotą mokesčių reformą.

  1. Nenaikinti teisinių aktų, susijusių su darbo užmokesčio ir socialinių išmokų indeksavimu.

  1. Laikytis esamų Vyriausybės įsipareigojimų biudžetinio sektoriaus darbuotojams. Nemažinti finansavimo viešąsias paslaugas teikiančioms įmonėms ir įstaigoms (sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros, socialinės apsaugos ir kitoms). Peržiūrėti darbo apmokėjimo tvarką Valstybės sektoriuje, mažinant Valstybės valdymo išlaidas.

  1. Nemažinti Valstybės tarnybos esamo pareiginio atlyginimo bazinio dydžio ir biudžetinio sektoriaus bazinio dydžio.

                                                                                                                                                                 


  1. Nedidinti pridėtinės vertės mokesčių tarifų medikamentams, medicinos įrangai, šildymui, knygoms, laikraščiams ir visuomeniniam transportui.

  1. Apmokestinti nekilnojamąjį turtą, nustatant diferencijuotus tarifus pagal jo vertę ir paskirtį.

  1. Nevykdyti struktūrinių valdymo reformų, kurių rezultatai reikalauja papildomų lėšų.

  1. Neskaidyti ir neprivatizuoti strateginių LR objektų (AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB „Lietuvos paštas“, Lietuvos valstybiniai miškai, AB „Klaipėdos nafta“, Lietuvos Vandens ūkio.

  1. Skaidrumo energetikos kainų struktūroje.

  1. Skubotai, beatodairiškai neliberalizuoti darbo santykių.

  1. Visus socialinius ekonominius klausimus svarstyti LR Trišalėje Taryboje.

 


 


Profesinės sąjungos, remdamosios tarptautine patirtimi, siūlo iškilusius klausimus spręsti socialinio dialogo būdu. Profesinės  sąjungos pasirengusios artimiausiu, jums patogiu laiku susitikti. Laukiame Jūsų skubaus atsakymo.


 


 


Lietuvos Darbo Federacijos       Lietuvos Profesinių sąjungų        Lietuvos profesinės sąjungos


Pirmininkas                                  konfederacijos pirmininkas         „Solidarumas“ pirmininkė


Vydas Puskepalis                        Artūras Černiauskas                     Aldona Jašinskienė


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Kontaktinis asmuo:


Lietuvos profesinių sąjungų nacionalinių centrų


koordinacinios centro pirmininkė Aldona Jašinskienė


tel.: 2621743, mob. Tel.:8698 04061


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!