Stebėtojų tarybos biudžetinėse įstaigose neturi būti išlaikomos darbuotojų

Sausio 15 d. įvykusiame eiliniame LPSK valdybos posėdyje aptartas Vyriausybės nutarimo projektas „Dėl Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo įgyvendinimo“.

2023 m. lapkričio 16 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė pataisytą Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, kuris nustato galimybę sudaryti kolegialų biudžetinės įstaigos veiklos priežiūros organą –stebėtojų tarybą. Detalią stebėtojų tarybos narių atrankos organizavimo ir vykdymo tvarką bei atlygio stebėtojų tarybos nariams mokėjimo tvarką turi nustatyti Vyriausybė.

Jos parengtas nutarimo projektas, LPSK nuomone, yra ydingas visų pirma tuo, jog atlygiui stebėtojų tarybos nariams nėra skiriamas papildomas finansavimas. LPSK daro pagrįstą išvadą, kad darbo užmokestis abejotinai veiksiančioms stebėtojų taryboms bus mokamas iš darbuotojų darbo užmokesčio lėšų. LPSK nuomone, steigiant stebėtojų tarybas biudžetinėse įstaigose yra kuriamas dar didesnis beprasmis biurokratinis aparatas, kurį išlaikys darbuotojai iš savo atlyginimų.

Savo pastabose minėtam Vyriausybės nutarimo projektui LPSK nurodo, jog Vyriausybė, priimdama sprendimus kurti naujus kolegialius darinius biudžetinėse įstaigose, turi numatyti ir papildomų lėšų jų išlaikymui.

Be to, LPSK nuomone, darbuotojų atstovams neturi būti taikomos apraše nurodytos atrankos ir parinkimo procedūros į stebėtojų tarybas, kaip yra daroma dabar skiriant atstovus į valstybės ar savivaldybės įmonių, valstybės ar savivaldybės valdomų bendrovių kolegialius priežiūros ar valdymo organus. Čia darbuotojų atstovai yra skiriami darbuotojų atstovavimą įgyvendinančių asmenų teikimu ir valstybei ar savivaldybei atstovaujančios institucijos sprendimu, netaikant apraše nurodytos atrankos ir parinkimo procedūros.

Tuo tarpu įgyvendinant naująją Biudžetinių įstaigų įstatymo redakciją, atrankos aprašo projektas nenumato darbuotojų atstovų skyrimo procedūros, o numato pareigą darbuotojų atstovų paskirtiems kandidatams dalyvauti bendroje atrankoje.

Atsižvelgiant į tai, kad jau yra priimti poįstatyminiai teisės aktai ir susiklosčiusi praktika, kai  darbuotojų atstovų skiriami asmenys į juridinio asmens kolegialius valdymo organus patenka be bendros atrankos, LPSK siūlo taikyti tą pačią normą ir biudžetinėse įstaigose. Priešingu atveju, susiklostys situacija, kada ta pati norma skirtinguose juridiniuose asmenyse veikiantiems darbuotojų atstovams bus taikoma skirtingai. Tokiu atveju iškils tinkamo Konstitucijos nuostatų įgyvendinimo ir asmenų lygiateisiškumo principo pažeidimo klausimas.

Valdyboje taip pat nuspręsta į Europos profesinių sąjungų konfederacijos moterų komitetą deleguoti Valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos valdybos narę Kristiną Krištaponienę, pakaitine nare paskirta šios profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė.

Posėdyje apsispręst ir dėl kito LPSK tarybos posėdžio, kuris numatytas kovo 15 d.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!