Sezoninio darbo sutartis

Valstybinė darbo inspekcija informuoja, jog sezoninio darbo sutartis sudaroma sezoniniams darbams atlikti.

Sezoniniai darbai – tai darbai, kurie dėl gamtinių ir klimato sąlygų dirbami ne visus metus, o tam tikrais periodais (sezonais), ne ilgesniais kaip aštuoni mėnesiai vienas po kito einančių dvylikos mėnesių laikotarpiu, ir yra įtraukti į sezoninių darbų sąrašą. Darbo teisės skyriaus vedėja Ieva Piličiauskaitė pastebi, kad sezoninių darbų sąrašą, sezoninio darbo sutarties sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo, taip pat darbo ir poilsio laiko ir darbo apmokėjimo ypatumus, vadovaudamasi Darbo kodeksu, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtintą Sezoninių darbų sąrašą sezoniniais darbais pripažįstami statybos darbai ir su šiais darbais susiję kiti darbai, atliekami lauke ir nešildomose patalpose; kelių statybos, priežiūros darbai ir su šiais darbais susiję kiti darbai, atliekami lauke; žemės, žemėtvarkos, žemės ūkio, miškų ūkio, miškotvarkos darbai ir su šiais darbais susiję kiti derliaus surinkimo, paruošimo, perdirbimo, realizavimo, supirkimo darbai, taip pat darbai, atliekami kasant durpes; upių transporto darbai; vandens telkinių, pakrančių, parkų, akvakultūros tvenkinių tvarkymo darbai; aptarnavimo darbai, susiję su poilsio namų, sanatorijų veikla, turizmu ir stovyklomis, kai jie veikia ne ištisus metus; darbai, susiję su sezoninį darbą dirbančių asmenų aptarnavimu; darbai, atliekami nešildomose patalpose (palapinėse) ir lauko sąlygomis, išskyrus nurodytus šio sąrašo 2.1 papunktyje, taip pat šilumos įrenginių operatoriaus (kūriko) darbai.

Pagal minėtu nutarimu patvirtintą Sezoninio darbo sutarties sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo, taip pat darbo ir poilsio laiko ir darbo apmokėjimo ypatumų aprašą sezoninė darbo sutartis gali būti sudaroma vienam sezonui, kuris yra ne ilgesnis kaip 8 mėnesiai vienas po kito einančių 12 mėnesių laikotarpiu, arba keliems sezonams, arba neterminuotai. Sezoninio darbo sutartis gali būti pakeista arba pasibaigti Darbo kodekse nurodyta bendra tvarka ir anksčiau minėto aprašo nustatyta tvarka.

Vadovaujantis Sezoninio darbo sutarties sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo, taip pat darbo ir poilsio laiko ir darbo apmokėjimo ypatumų aprašo 4 punktu, sezoninio darbo sutartis gali būti nutraukta nepasibaigus sezoninio darbo sutarties terminui darbuotojo rašytiniu pareiškimu, apie tai įspėjus darbdavį raštu prieš 5 kalendorines dienas; nutraukiant sezoninio darbo sutartį darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės dėl DK 57 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytų priežasčių, t. y. kai darbuotojo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa perteklinė dėl darbo organizavimo pakeitimų ar kitų priežasčių, susijusių su darbdavio veikla, ir tokiu atveju darbuotojas įspėjamas prieš 5 kalendorines dienas.

Darbuotojams, pasibaigus jų sezoninio darbo sutarties terminui, sezoninio darbo sutartis gali būti pratęsta kitam sezonui, nenutraukiant darbo santykių. Be to, svarbu pastebėti, kad dirbant sezoninius darbus ir prireikus gali būti taikoma suminė darbo laiko apskaita, įvedama Darbo kodekse nustatyta tvarka.

Atkreiptinas dėmesys, kad darbuotojams, dirbantiems vieną sezoną, kasmetinės atostogos nesuteikiamos, o atleidžiant juos iš darbo už nepanaudotas atostogas mokama piniginė kompensacija. Darbuotojams, kurie pasibaigus jų sezoninio darbo sutarties terminui pratęsia sezoninio darbo sutartį kitam sezonui, nenutraukdami darbo sutarties, kasmetinės atostogos suteikiamos tarpsezoniniu laikotarpiu, nepažeidžiant Darbo kodekso reikalavimo jas suteikti bent kartą per darbo metus. Kasmetinės atostogos suteikiamos ir ne tarpsezoniniu laikotarpiu, jeigu tai numatyta kolektyvinėje sutartyje arba sezoninio darbo sutartyje.

Vadovaujantis Sezoninio darbo sutarties sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo, taip pat darbo ir poilsio laiko ir darbo apmokėjimo ypatumų aprašo 8 punktu, darbuotojams, kurie dirba du sezonus ir daugiau iš eilės nenutraukę sezoninio darbo sutarties, už tarpsezoninius laikotarpius mokama kolektyvinėje sutartyje arba sezoninio darbo sutartyje nurodyto dydžio išmoka. Jeigu sezoninio darbo sutartis nutraukiama sezonui pasibaigus ir tarpsezoniniu laikotarpiu su tuo pačiu darbdaviu sudaroma nauja sezoninio darbo sutartis, už laiką nuo naujos sezoninio darbo sutarties sudarymo iki sezono pradžios mokama nurodyto aprašo 8 punkte nustatyta tvarka.

VDI inf.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!