Europos Komisija pristatė Žaliojo kurso pramonės planą

Europos Komisija pristatė Žaliojo kurso pramonės planą, kuriuo siekiama didinti Europos neutralaus poveikio klimatui pramonės konkurencingumą ir remti spartų perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui. Planu siekiama sukurti palankesnę aplinką, kurioje būtų plėtojami ES nulinio poveikio technologijų ir produktų gamybos pajėgumai, kurių reikia Europos plataus užmojo klimato srities tikslams pasiekti.

 

Planas grindžiamas ankstesnėmis iniciatyvomis ir ES bendrosios rinkos privalumais, papildant pagal Europos žaliąjį kursą ir planą „REPowerEU“ dedamas pastangas. Jis grindžiamas keturiais ramsčiais: nuspėjama ir supaprastinta reglamentavimo aplinka, spartesne prieiga prie finansavimo, įgūdžių gerinimu ir atvira prekyba atsparioms tiekimo grandinėms.

 

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Dabartinė karta turi galimybę rodyti pavyzdį, sparčiai, su užmoju ir prasmingai užtikrinti ES pramonės pirmavimą greitai augančiame nulinio poveikio technologijų sektoriuje. Europa yra pasiryžusi vadovauti švarių technologijų revoliucijai. Mūsų įmonėms ir žmonėms tai reiškia, kad taikant paprastesnę ir greitesnę sistemą įgūdžiai paverčiami kokybiškomis darbo vietomis, o inovacijos – masine gamyba. Geresnės galimybės gauti finansavimą leis mūsų pagrindinėms švarių technologijų pramonės šakoms sparčiai plėstis.“

 

Nuspėjama ir supaprastinta reglamentavimo aplinka

 

Pirmasis plano ramstis – paprastesnė reglamentavimo sistema.

 

Europos Komisija pasiūlys Neutralaus poveikio klimatui akte nustatyti neutralaus poveikio klimatui pramonės pajėgumų tikslus ir numatyti greitam jų diegimui tinkamą reglamentavimo sistemą, užtikrinant supaprastintą ir greitą leidimų išdavimą, skatinant europinius strateginius projektus ir rengiant standartus, kuriais būtų remiamas technologijų plėtojimas visoje bendrojoje rinkoje.

 

Sistemą papildys Svarbiausiųjų žaliavų aktas, siekiant užtikrinti pakankamą prieigą prie tų medžiagų (kaip antai retųjų žemių elementų), kurios yra gyvybiškai svarbios pagrindinių technologijų gamybai, ir elektros energijos rinkos modelio reforma, kad vartotojai gautų naudos iš mažesnių atsinaujinančiųjų energijos išteklių sąnaudų.

 

Greitesnė prieiga prie finansavimo

 

Tikimasi, kad antrasis plano ramstis paspartins investicijas į švarių technologijų gamybą Europoje ir jos finansavimą. Viešasis finansavimas kartu su tolesne pažanga kuriant Europos kapitalo rinkų sąjungą gali padėti pritraukti didžiules privačiojo sektoriaus finansavimo sumas, reikalingas žaliajai pertvarkai. Pagal konkurencijos politiką Europos Komisija siekia užtikrinti vienodas sąlygas bendrojoje rinkoje ir sudaryti palankesnes sąlygas valstybėms narėms teikti būtiną pagalbą žaliajai pertvarkai paspartinti. Tuo tikslu, siekdama paspartinti ir supaprastinti pagalbos teikimą, Europos Komisija konsultuosis su valstybėmis narėmis dėl iš dalies pakeistos laikinosios valstybės pagalbos sistemos krizės ir pertvarkos sąlygomis ir peržiūrės Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, atsižvelgdama į žaliąjį kursą, padidindama pranešimo apie paramą žaliosioms investicijoms ribas. Be kita ko, tai padės dar labiau racionalizuoti ir supaprastinti projektų, susijusių su bendriems Europos interesams svarbiais projektais, patvirtinimą.

 

Teigiama, kad Europos Komisija taip pat sudarys palankesnes sąlygas naudoti esamas ES lėšas švarių technologijų inovacijoms, gamybai ir diegimui finansuoti. Be to, Europos Komisija ieško būdų pasiekti didesnį bendrą finansavimą ES lygmeniu, kad būtų remiamos investicijos į nulinio poveikio technologijų gamybą, remiantis vykdomu investicijų poreikių vertinimu. Trumpuoju laikotarpiu Europos Komisija bendradarbiaus su valstybėmis narėmis, daugiausia dėmesio skirdama planui „REPowerEU“, programai „InvestEU“ ir Inovacijų fondui, kad būtų rastas tarpinis sprendimas, kuris leistų greitai ir tikslingai teikti paramą. Vidutinės trukmės laikotarpiu Europos Komisija ketina pateikti struktūrinį atsaką į investicijų poreikius, iki 2023 m. vasaros pasiūlydama Europos suverenumo fondą daugiametės finansinės programos peržiūros kontekste.

 

Siekdama padėti valstybėms narėms pasinaudoti plano „REPowerEU“ lėšomis, šiandien Europos Komisija priėmė naujas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planų gaires, kuriose paaiškinamas esamų planų keitimo procesas ir plano „REPowerEU“ skyrių rengimo sąlygos.

 

Įgūdžių gerinimas

 

Kadangi perėjimas prie žaliosios ekonomikos galėtų paveikti 35–40 proc. visų darbo vietų, Europos įgūdžių metų prioritetas bus ugdyti gerai apmokamoms ir aukštos kokybės darbo vietoms reikalingus įgūdžius, o trečiajame plano ramstyje daugiausia dėmesio bus skiriama šiam tikslui.

 

Siekdama ugdyti į žmones orientuotos žaliosios pertvarkos įgūdžius, Europos Komisija pasiūlys įsteigti nulinio poveikio klimatui pramonės akademijas, kad strateginėse pramonės šakose būtų įgyvendinamos kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo programos. Ji taip pat svarstys, kaip derinti principą „pirmiausia – įgūdžiai“, pripažįstant faktinius įgūdžius pagal kvalifikaciją, su esamais kvalifikacijomis grindžiamais metodais ir kaip sudaryti palankesnes sąlygas trečiųjų šalių piliečiams patekti į ES darbo rinkas prioritetiniuose sektoriuose, taip pat priemones, kuriomis būtų skatinamas ir derinamas viešasis ir privatusis įgūdžių ugdymo finansavimas.

 

Atvira prekyba atsparioms tiekimo grandinėms

 

Ketvirtasis ramstis bus susijęs su pasauliniu bendradarbiavimu ir siekiu, kad prekyba būtų naudinga žaliajai pertvarkai, laikantis sąžiningos konkurencijos ir atviros prekybos principų, remiantis įsipareigojimais su ES partneriais ir Pasaulio prekybos organizacijos darbu. Tuo tikslu Europos Komisija toliau plėtos ES laisvosios prekybos susitarimų tinklą ir kitas bendradarbiavimo su partneriais formas, kad paremtų žaliąją pertvarką. Ji taip pat nagrinės galimybę sukurti svarbiausiųjų žaliavų klubą, kuris suburtų žaliavų vartotojus ir daug išteklių turinčias šalis, kad būtų užtikrintas pasaulinis tiekimo saugumas pasitelkiant konkurencingą ir įvairialypę pramoninę bazę, ir švarių technologijų ir nulinio poveikio klimatui pramonės partnerystes.

 

Europos Komisija taip pat saugos bendrąją rinką nuo nesąžiningos prekybos švarių technologijų sektoriuje ir naudosis savo priemonėmis siekdama užtikrinti, kad užsienio subsidijos neiškraipytų konkurencijos bendrojoje rinkoje, taip pat švarių technologijų sektoriuje.

 

Pagrindiniai faktai

2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos pristatyto Europos žaliojo kurso tikslas – pasiekti, kad iki 2050 m. Europa taptų pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu. Europos klimato teisės aktu teisiškai įtvirtinamas ES įsipareigojimas neutralizuoti poveikį klimatui ir tarpinis tikslas iki 2030 m. grynąjį išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 1990 m., sumažinti bent 55 proc.

 

Pereinant prie nulinio poveikio klimatui ekonomikos Europos konkurencingumas labai priklausys nuo jos gebėjimo kurti ir gaminti švarias technologijas, kurios sudarytų sąlygas šiam perėjimui.

 

Europos Komisijos Pirmininkė U. von der Leyen savo 2023 m. sausio mėn. kalboje Davose Pasaulio ekonomikos forume paskelbė apie Europos žaliojo kurso pramonės planą, kuris yra ES iniciatyva didinti savo konkurencinį pranašumą investuojant į švarias technologijas ir toliau rodyti pavyzdį siekiant poveikio klimatui neutralumo. Šiuo planu reaguojama į Europos Vadovų Tarybos raginimą Europos Komisijai iki 2023 m. sausio mėn. pabaigos pateikti pasiūlymus dėl visų atitinkamų nacionalinių ir ES priemonių sutelkimo ir pagrindinių investavimo sąlygų gerinimo, siekiant užtikrinti ES atsparumą ir konkurencingumą.

 

Daugiau informacijos:

Žaliojo kurso pramonės planas neutralaus poveikio amžiui

Valstybės pagalba. Pasiūlymas dėl laikinosios krizės ir pereinamojo laikotarpio sistemos

Klausimai ir atsakymai

Informacijos suvestinė

Europos žaliasis kursas

Europos pramonės strategija

 

Šaltinis: Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!