Priimta socialinių partnerių rezoliucija dėl vaikų priežiūros paslaugų svarbos ES

Europos socialiniai partneriai parengė bendrą rezoliuciją dėl vaikų priežiūros ir ugdymo svarbos Europos Sąjungos šalyse. Tai svarbu ne tik dėl kokybiško ir prieinamo vaikų ugdymo, bet ir geresnių galimybių tėvams – ypač moterims – įsitraukti į darbo rinką.

Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC), „SME UNITED“, „BusinessEurope“, „CEEP“ rekomenduoja:

ES šalims narėms:

   • sustiprinti pastangas užtikrinant prieinamas, įperkamas bei kokybiškas vaikų priežiūros paslaugas, pritaikytas prie nacionalinių sistemų ypatybių:
    • orientuotis į vaikų priežiūros paslaugas Nacionaliniuose gaivinimo ir atsparumo planuose (įskaitant kokybinius ir kiekybinius siektinus rodiklius, objektyviai įvertinamus etapus ir tinkamas bei ekonomiškai tvarias investicijas į šį sektorių;
    • pasinaudoti Europos gaivinimo ir atsparumo priemonės ir Europos socialinio fondo teikiamomis paramos galimybėmis;
    • įgyvendinti konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas dėl vaikų priežiūros paslaugų kaip Europos semestro proceso dalį;
    • pasinaudoti EK struktūrinių reformų rėmimo programos mechanizmu;
    • įgyvendinti 11 Europos socialinių teisių ramsčio principą;
   • ES šalys narės skatinamos remti Barselonos tikslų, susijusių su vaikų priežiūros paslaugomis, padidinimą, o ilgalaikėje perspektyvoje siekri visos aprėpties (kokia dalis vaikų iki trejų metų ir nuo trejų iki mokyklinio amžiaus gali naudotis paslaugomis); tai suteiktų paspirtį siekti ambicingesnių tikslų tas šalis, kurios jau pasiekė ar viršijo rodiklius; taip pat reikia skatinti pridėti naują siekį dėl popamokinių vaikų priežiūros paslaugų;
   • skatinamas detalesnis duomenų rinkimas, kad būtų geriau atskleisti socialiniai ir teritoriniai aspektai dėl nevienodos prieigos prie vaikų priežiūros paslaugų, o tai padėtų nusistatyti taiklesnius specifinius bei bendrus uždavinius;
   • ES narėms siūloma sukurti tokią vaikų priežiūros paslaugų politiką, kuri atsižvelgtų į tai, kad ir viešiesiems, ir privatiems paslaugų teikėjams reikalingas reglamentavimas, suteikiantis lygias galimybes konkuruoti;
   • ES šalys narės turėtų remti prieinamas ir kokybiškai vaikų priežiūros įstaigas, akcentuodamos svarbą bei naudą vaikų raidai, užimtumo, darbo rinkų ir lyčių lygybės aspektus;
   • vaikų priežiūros paslaugų sektoriuje reikėtų užtikrinti geras darbo sąlygas, įskaitant teisės į kolektyvines derybas stiprinimą, užtikrinant kokybę, darbų stabilumą, sąžiningus atlyginimus ir tinkamo lygio socialinę apsaugą, be to, reikėtų imtis papildomų pastangų pritraukiant darbuotojus į šį sektorių, ypač – vyrus.

Rekomendacijos Europos Komisijai:

   • EK raginama į rengiamą Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų planą įtraukti aspektus, padedančius valstybėms narėms pagerinti vaikų priežiūros paslaugų teikimą, kokybę, be to, svarbu imtis priemonių, užtikrinančių geresnį žmonių darbo ir gyvenimo balansą, kaip įvardinta ESTR 2, 9 ir 11 straipsniuose;
   • stipriai skatinti šalis nares, ypač atsiliekančias nuo siektinų Barselonos rodiklių, dėti daugiau pastangų, užtikrinant tvarias, prieinamas ir kokybiškas vaikų priežiūros paslaugas, atsižvelgiant į nacionalines situacijas:
    • per koncentraciją į šias paslaugas Nacionaliniuose gaivinimo ir atsaparumo planuose, nustačius kiekybinius bei kokybinius siekius, įsivertinant reikalingus etapus ir sąnaudas;
    • skatinant šalis nares skirti papildomą finansinę paramą per Daugiametę finansinę perspektyvą, Gaivinimo ir atsparumo priemonę, Europos socialinį fondą, kad būtų pagerintos vaikų priežiūros paslaugos bei remiamas darbo ir gyvenimo balansas;
    • remiant susidomėjusias šalis nares, siekiančias pagerinti vaikų priežiūros paslaugas nacionaliniu lygiu per Europos struktūrinių reformų rėmimo programą;
    • remiant mokymąsi tarp valstybių ir socialinių partnerių dėl to, kaip geriausiai pagerinti paslaugų prieinamumą ir kokybę, kad tai prisidėtų prie ekonomikos augimo, būtų fiskališkai perspektyvu ir tinkamai įtrauktų darbdavių ir darbuotojų poreikius;
   • EK raginama remti šalis nares nusistatyti palyginamus siekius ir užtikrinti, kad stebėsena vyktų ir ES lygiu: tai turėtų būti daroma per jau įsteigtus Tarybos Socialinės apsaugos ir Užimtumo komitetus;
   • EK turėtų palaipsniui didinti dabartinius Barselonos siekius, ilgalaikėje perspektyvoje pereinant prie visos aprėpties, bei atsižvelgti į paslaugų kokybės, prieinamumo ir teritorinio pasiskirstymo aspektus;
   • įtraukti naują siekį dėl vaikų priežiūros paslaugų, teikiamų po pamokų.

 

 

Parengta pagal Europos profesinių sąjungų konfederacijos informaciją. Visas tekstas čia (angl.).

Iliustracija:_Alicja_ // Pixabay

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!