Pirmoji teritorinė kolektyvinė sutartis švietimo sektoriuje po 2017 m.

Rugpjūčio 14 d. Marijampolės savivaldybės  administracijos direktorius Karolis Podolskis, atstovaudamas Marijampolės savivaldybei, ir Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos Marijampolės susivienijimo pirmininkas Egidijus Milešinas (nuotr. dešinėje), atstovaudamas profesinei sąjungai, pasirašė Marijampolės savivaldybės švietimo sektoriaus teritorinę kolektyvinę sutartį. Tai – pirmoji tokio tipo Lietuvos švietimo sektoriuje kolektyvinė sutartis po 2017 metais naujai priimto LR Darbo kodekso.

Šalys susitarė, kad Savivaldybė, prieš priimdama sprendimus, informuoja Profesinę sąjungą ir konsultuojasi  su ja dėl:

  • švietimo įstaigų biudžetų ir darbo užmokesčio fondų dydžio;
  • bendrojo ugdymo ir neformaliojo ugdymo įstaigų ugdymo lėšų dalies, kurią gali perskirstyti savivaldybė, naudojimo tvarkos;
  • savivaldybės nustatomo mokesčio už ugdymą ikimokyklinio ir neformaliojo ugdymo įstaigose;
  • savivaldybės mokyklų tinklo formavimo principų ir konkrečių mokyklų steigimo, reorganizavimo ar likvidavimo;
  • klasių (grupių) komplektų skaičiaus nustatymo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklose;
  • mokinių (vaikų) priėmimo ir pavėžėjimo į savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos;
  • didžiausio leistino pareigybių skaičiaus švietimo įstaigose;
  • švietimo įstaigų nuostatų keitimo, pildymo, tvirtinimo;
  • kitų ketinamų priimti sprendimų, turinčių įtaką Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų darbo, socialinei, ekonominei ir teisinei padėčiai.

Be to, sutartyje fiksuota, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. bus siekiama mažinti vidutinį mokinių skaičių klasėse (1-4 klasėse iki 22 mokinių, 5-8 klasėse iki 25-27 mokinių). Gimnazinėse klasėse išlieka LR Vyriausybės nutarime numatytas mokinių skaičius 30 dėl to, kad Marijampolės mieste yra 4 gimnazijos, iš kurių – 2 privačios. Sumažinus vidutinį mokinių skaičių valstybinėse mokyklose, gali susidaryti tokia situacija, kad mokiniai privalėtų eiti mokytis į privačias gimnazijas, kuriose tektų mokėti už mokslą, o tai prieštarautų LR Konstitucijai.

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. visiems mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatomi ne žemesni nei vidutiniai pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai. Šis punktas turėtų būti aktualus iki 2020 m. rugsėjo 1 d., jei bus pasirašyta atnaujinta Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinė sutartis, kur yra numatyta, kad šiems mokytojams nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. bus naikinamos pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų žirklės, sulyginant juos su bendrojo ugdymo mokytojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientais.

Sutartyje taip pat susitarta, kad sutartį pasirašiusios profesinės sąjungos nariams yra suteikiamos papildomos 3 atostogų dienos, kurios bus apmokamos Darbo kodekse nustatyta kasmetinių atostogų apmokėjimo tvarka.

Susitarta, kad darbdavio teritorijoje teritoriniu lygiu veikiančios profesinės sąjungos, pagal jų steigimo dokumentuose nustatytą kompetenciją ir tvarką, pas darbdavį turi teisę steigti savo padalinius, kurie yra darbdavio ar darbovietės lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos ir turi visas darbuotojų atstovų teises ir pareigas.

Šia sutartimi įsteigiama nuolatinė Marijampolės savivaldybės trišalė švietimo taryba, kurios viena iš funkcijų bus šios sutarties vykdymo kontrolė. Trišalę tarybą sudarys po tris atstovus nuo profesinės sąjungos, savivaldybės bei Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų vadovų.

Sutartis įsigalioja nuo jos įregistravimo kolektyvinių sutarčių registre ir galios 4 metus. Susitarta, kad sutartis jos galiojimo metu gali būti keičiama ir / ar pildoma.

Profesinės sąjungos pirmininkas Egidijus Milešinas pasidžiaugė, kad derybos dėl šios sutarties, priešingai nei buvo prieš 5 metus, Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos dėka, kuris dalyvavo visose derybose, vyko labai konstruktyviai ir sklandžiai. Po pirmojo, įžanginio derybų posėdžio, vykusio 2019 m. birželio 12 d., užteko trijų susitikimų.

E. Milešino teigimu, toks naujų Marijampolės savivaldybės vadovų požiūris į socialinio dialogo kultūrą yra labai sveikintinas ir optimistiškai nuteikiantis ateities darbams bei puikus pavyzdys kitų Lietuvos savivaldybių vadovams.

LŠMPS informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!