Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonės

2018 m. sausio 17-18 d. EESRK Plenarinėje sesijoje  priimtos nuomonės

TEN /637 Vairavimo laikas ir poilsio trukmė, darbo laikas ir darbuotojų komandiravimas., 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės  , TEN/636 Patekimas į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką ir profesinė vežimo kelių transportu veikla, TEN/648 Geležinkelių keleivių teisės ir pareigos, INT/831 Kova su sukčiavimu negrynomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu, INT/832 MVĮ skatinimas MVĮ Europoje skatinimas pagrindinį dėmesį skiriant horizontaliajam MVĮ teisės aktų rengimo metodui ir „Small Business Act“ principo „visų pirma galvokime apie mažuosius“ laikymasis, INT/833 Visapusiško požiūrio į pramonės politiką Europos Sąjungoje taikymas. Gerinti verslo aplinką ir remti Europos pramonės konkurencingumą, ECO/436 Atgrasomosios mokesčių vengimo ir mokestinio sukčiavimo priemonės, ECO/444 2018 m. Euro zonos ekonominė politika.

2018 m. vasario 14-15 d. EESRK Plenarinėje sesijoje  priimtos nuomonės

INT/834 Viešųjų pirkimų dokumentų rinkinys, REX/500 Prekybos ir darnaus vystymosi skyriai ES sudarytuose laisvosios prekybos susitarimuose (LPS)  , TEN/658 Pranešimas Komisijai apie energetikos infrastruktūros investicinius projektus Europos Sąjungoje , TEN/464 Kibernetinio saugumo teisės aktas, ECO/401 Praeities patirtis: vengti griežtos taupymo politikos Europos Sąjungoje, CCMI/157 Investicijos į išmanią, novatorišką ir tvarią pramonę. Persvarstyta ES pramonės politikos strategija, TEN/645 Laisvas ne asmens duomenų judėjimas Europos Sąjungoje, ECO/441 Europos finansų priežiūros institucijų sistemos (EFPIS) reforma

2018 m. kovo  14-15 d. EESRK plenarinėje sesijoje priimtos nuomonės

INT/840 Intelektinės nuosavybės dokumentų rinkinys, SOC/558 Užimtumo politikos gairės, ECO/450 Parama struktūrinėms reformoms valstybėse narėse,  SC/049 Reglamentas dėl Europos piliečių iniciatyvos, SOC/568 Tvari socialinė koncepcija aukštesniam gyvenimo lygiui, ekonomikos augimui, darbo vietų kūrimui ir visuomenės saugai užtikrinti skaitmeniniame amžiuje, SOC/570  Darbo ateitis – reikiamų žinių ir įgūdžių įsigijimas ateities darbo vietų poreikiams tenkinti, INT/ 836 Kova su neteisėtu turiniu internete. Siekis didinti interneto platformų atsakomybę.

2018 m. balandžio 17-18 d. EESRK Plenarinėje sesijoje priimtos nuomonės

  SOC/569 Kokybiška ir veiksminga pameistrystės europinė sistema

TEN/650 Patekimas į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką, TEN/651 Kombinuotas krovinių vežimas , TEN/652 Netaršios ir efektyviai energiją vartojančios transporto priemonės ,  REX/498 Tiesioginių užsienio investicijų į Europos sąjungą tikrinimas, ECO/446 Ekonominės ir pinigų sąjungos dokumentų rinkinys,  ECO/457 Europos socialinių teisių ramsčio finansavimas,  TEN/656 Europos energetinių tinklų stiprinimas, SOC/571 2017-2019 m. ES veiksmų planas kovoti su vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumu, SOC/537 Skurdo ir socialinės atskirties mažinimas.

2018 m. gegužės 23-24 d. EESRK Plenarinėje sesijoje priimtos nuomonės

INT/826 Prekes reglamentuojančių dokumentų rinkinys, NAT/730 ES aplinkosaugos reikalavimų laikymasis ir aplinkosaugos valdymo gerinimo veiksmai, INT/785 Socialinės ekonomikos įmonės – migrantų integraciją skatinantis veiksnys., ECO/445 PVM reformos dokumentų rinkinys, INT/844 Sveikatos technologijų vertinimas, SOC/572 Skaidrios ir nenuspėjamos darbo sąlygos, SOC /573 ES informacinių sistemų sąveikumo sistema.

2018 m. liepos  11-12 d. EESRK Plenarinėje sesijoje priimtos nuomonės

INT/847 ,  SEPA/ išplėtimas- Bendros mokėjimų eurais erdvės išplėtimas, TEN/661 Transporto vaidmuo įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus ir tolesnis poveikis ES politicos rengimui,  ECO/ 454 Finansų technologijos (FinTech) komunikatas,  ECO/ 455 Sutelktinis ir tarpusavio finansavimas,  INT/ 862 Sąjungos muitinės kodeksas,  SOC / 596, Įrodymai baudžiamajame procese, NAT/ 733  Žmonėms vartoti skirta vandens kokybė,  SOC/ 578 Perėjimo valdymas skaitmeninėje darbo aplinkoje (tiriamoji nuomonė pirmininkaujančios Austrijos prašymu0  SOC/ 579 Neįgalių moterų padėtis,  SOC/594 Saugumo, susijusio su Sąjungos piliečių asmens tapatybės kortelėmis ir teisę gyventi šalyje patvirtinančiais dokumentais, išduodamais sąjungos piliečiams ir jų šeimos nariams, kurie naudojais savo laisvo judėjimo teise, stiprinimas, ECO/ 453 Padengtųjų obligacijų sistema, ECO/ 459 Tarptautinių įmonių  pelno  apmokestinimas skaitmeninėje sistemoje.

Daugiau nuolat atnaujinamos informacijos rasite el. prieigoje: http://www.eesc.europa.eu

„Naujienos ir žiniasklaida, EESRK info“

Irena Petraitienė

Europos Ekonomikos ir Socialinių Reikalų komiteto narė

2018-09-10

Vilnius

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!