EESRK 2017 m. I pusmečio priimtos nuomonės

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Nuomonės priimtos EESRK 2017 m. I pusmetį:

EESRK Plenarinėje sesijoje 2017 m. sausio 25-26 d.

TEN/613 Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (EERRI) Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos įsteigimo

INT/804 Autorių teisių dokumentų rinkinys Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

SOC/542 Europos socialinių teisių ramstis Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl Pradedamos konsultacijos dėl Europos socialinių teisių ramsčio INT/807 Programos „Horizontas 2020“ laikotarpio vidurio peržiūra

INT/786  Pavojai ir kliūtys bendrojoje rinkoje (nuomonė savo iniciatyva)

SOC/548 Sąjungos lygmens perkėlimo į ES sistema Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Sąjungos lygmens perkėlimo į ES sistema ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014

SOC/549 Sprendimai, susiję su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu (nauja redakcija) Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimo ir vykdymo (nauja redakcija)

TEN/611 Europos gigabitinė visuomenė Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Junglumas – bendrosios skaitmeninės rinkos pagrindas. Kelias į Europos gigabitinę visuomenę“

TEN/614 Interneto ryšys vietos bendruomenėse Pasiūlymas dėl Europos parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014 nuostatos dėl interneto ryšio vietos bendruomenėse rėmimo

TEN/615 5G Europai Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos 5G veiksmų planas“

EESRK Plenarinėje sesijoje 2017 m. vasario 22-23 d.

ECO/420 Dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo mechanizmų tobulinimas

ECO/426 Specialios priemonės, skirtos narėms, nukentėjusioms nuo gaivalinių nelaimių

REX/478 Naujo partnerystės su trečiosiomis šalimis modelio sukūrimas pagal Europos migracijos darbotvarkę

ECO/423 Rekomendacija dėl Tarybos rekomendacijos dėl euro zonos ekonominės politikos

SC/046 2017 m. metinė augimo apžvalga Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos centriniam bankui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, regionų komitetui ir Europos investicijų bankui.

ECO/429 Nuostatos dėl neužtikrintų skolos priemonių eiliškumo nemokumo srityje.

SOC/537 Veiksmingas Europos socialinio fondo ir Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo finansavimas pilietinei visuomenei kovojant su skurdu ir socialine atskirtimi pagal strategiją „Europa 2020“

SOC/555 Kokybiškas švietimas visiems

SOC/546 Nauja įgūdžių darbotvarkė (tiriamoji nuomonė ES Tarybai pirmininkaujančios Maltos prašymu)

TEN/609 Transporto sektoriais priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas

EESRK Plenarinėje sesijoje 2017 m. kovo 29-30 d.

ECO/ ES finansinių paslaugų reguliavimo sistema

TEN/627 Transporto sektoriaus reglamentų panaikinimas

INT/810  Įmonių nemokumas

REX/483 Prekybos apsaugos priemonės metodika

SOC/550 Eurofoud, Cedefop, EU-OHSA reglamentai

ECO/424 Bankų reforma. Kapitalo reikalavimų ir pertvarkymo sistemos pakeitimai

EESRK Plenarinėje  sesijoje 2017 m.  balandžio 26-27 d.

  1. Dassis pristatė Turkijos žurnalistą Can Dündar, kuris buvo pasiūlytas 2016 m. Sacharovo premijai. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto vardu pirmininkas išreiškė solidarumą Can Dündar, kurį Turkijos režimas nuteisė už tai, kad jis „skelbė tiesą“ kovodamas už spaudos laisvę ir didesnę demokratiją savo šalyje, vertybes, kurias Komitetas nuolat gina.

Pirmininkas informavo narius apie savo susitikimą su Europos Parlamento pirmininku Antonio Tajani, kurio metu buvo kalbama apie politinio bendradarbiavimo su Europos Parlamentu stiprinimą. A. Tajani patvirtino, kad dalyvaus Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 526-ojoje plenarinėje sesijoje.

  1. Dassis taip pat informavo apie savo įdomų susitikimą su Europos Parlamento komitetų pirmininkų sueigos pirmininke Cecilia Wikström. Be siekio stiprinti Parlamento komitetų ir Komiteto skyrių politinį bendradarbiavimą, pirmininkas išreiškė viltį, kad EESRK nariai bus dažniau kviečiami į Europos Parlamento plenarines sesijas, visų pirma tais atvejais, kai bus svarstomos Komitetui labai rūpimos temos. G. Dassis taip pat paragino narius dalyvauti Parlamento komitetų darbe.  Pirmininkas taip pat informavo narius apie tai, kad kartu su Komisijos Pirmininku J.-C. Juncker ir Parlamento pirmininku A. Tajani dalyvavo forumo dėl Europos solidarumo korpuso baigiamajame posėdyje, kurį Komisija surengė balandžio 12 d.

TEN/616 Moterys ir transportas. Pokyčių platforma (tiriamoji nuomonė Europos Komisijos prašymu)

REX/484 Pasiūlymas dėl Europos konsensuso dėl vystymosi „Mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“ (komunikatas) Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui – Pasiūlymas dėl naujojo Europos konsensuso dėl vystymosi „Mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“

ECO/427 Terorizmo finansavimas. Grynųjų pinigų judėjimo kontrolė

Plenarinėje  sesijoje 2017 m.  gegužės 31-birželio 1 d.

ECO/428 Su PVM susijusi nukrypti leidžianti nuostata. Atvirkštinis apmokestinimas

SOC/559 Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu

TEN/621 Bendradarbiavimu pagrįstos pažangiosios transporto sistemos  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų strategija – svarbus žingsnis į sąveikųjį, susietąjį ir automatizuotą judumą“

TEN/629  Asmens duomenų tvarkymas Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB

TEN/633  Tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinė kvalifikacija ir periodinis mokymas Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo ir Direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų

TEN/626 Energetikos sąjungos būklė Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui „Antroji energetikos sąjungos būklės ataskaita“

NAT/715 Nustatyti 2017 kalendoriniais metais taikytiną tiesioginių išmokų koregavimo koeficientą, numatytą Reglamente (ES) Nr. 1306/2013 (C kategorija)

INT/806 Dirbtinis intelektas (nuomonė savo iniciatyva) Dirbtinis intelektas. Dirbtinio intelekto poveikis (skaitmeninei) bendrajai rinkai, gamybai, vartojimui, užimtumui ir visuomenei

TEN/625 Elektros energijos rinkos modelis

NAT/703 Galimas bendros žemės ūkio politikos pertvarkymas (tiriamoji nuomonė Europos Komisijos prašymu)

 

Jeigu Jus domina šios nuomonės, jas galite rasti internete :  Members‘ Portal,   Dokumentai ir nuomonės

Daugiau nuolat atnaujinamos informacijos rasite el. prieigoje: http://www.eesc.europa.eu

Irena Petraitienė, EESRK narė

2017 -07 -30

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!