EESC 519-oji plenarinė sesija

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 519-oji plenarinė sesija vyko 2016 m. rugsėjo 21-22 d.  Sesijai pirmininkavo Komiteto pirmininkas Georges DASSIS, pirmininko pavaduotojas Gonçalo LOBO XAVIER.

  1. Dassis pranešė, kad po liepos mėn. plenarinės sesijos jis susitiko su Europos Komisijos pirmuoju pirmininko pavaduotoju ir pristatė jam EESRK indėlį į Europos Komisijos darbo programą. G. Dassis taip pat buvo pakviestas kalbėti Alpbache (Austrija) vykusioje konferencijoje apie Europos ateitį. Šiame seminare, kurį organizavo vietos valdžios institucijos, dalyvavo daug jaunuolių. Visą savaitę Alpbache vyko diskusijos dėl socialinių, ekonominių ir politinių Europos svarbos klausimų.
  2. Dassis taip pat paminėjo Europos Komisijos pirmininko J. C. Junckerio praėjusios savaitės pranešimą apie Sąjungos padėtį. Tai buvo labai svarbus politinis aktas. Pagal Sutartį Europos Komisija neturi įgaliojimų priimti sprendimų, tačiau ji turi iniciatyvos teisę bei teisę teikti pasiūlymus. Šiomis teisėmis J. C. Junckeris visapusiškai naudojasi. Kitą dieną J. C. Junckeris dalyvavo EESRK plenarinėje sesijoje ir diskusijoje su nariais.

Jis taip pat kalbėjo apie savo iniciatyvą apsvarstyti Komiteto ateitį. Jau įvyko pirmasis posėdis šiuo klausimu. Jo tikslas – apsvarstyti, kaip institucija galėtų keistis ateityje. Tai aktualu visiems nariams, todėl jie kviečiami dalyvauti.

Galiausiai, kalbėdamas apie bendrą padėtį ir daugybę terorizmo aukų Irake, Turkijoje, Sirijoje ir netgi JAV, G. Dassis paminėjo, kad vienintelis būdas kovoti su terorizmu yra sudaryti specialų aljansą Europos ir tarptautiniu lygmeniu. Svarbu imtis visų būtinų priemonių ir skirti dėmesį jaunimui, kad jie nepatektų į fundamentalizmo pinkles.

 

Plenarinėje sesijoje buvo priimta eilė nuomonių:

NAT/690

Po Paryžiaus konferencijos (nuomonė savo iniciatyva)

TEN/590

Tarpvyriausybiniai susitarimai energetikos srityje. 2012 m. sprendimo peržiūra

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomas keitimosi informacija apie tarpvyriausybinius valstybių narių ir trečiųjų šalių energetikos susitarimus bei teisiškai neprivalomas priemones mechanizmas.

TEN/592

Europos debesijos iniciatyva – Konkurencingos duomenų ir žinių ekonomikos kūrimas Europoje

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui

TEN/593

Nemokumo ir kreditorių teisių standartizavimo bendrojoje skaitmeninėje rinkoje prioritetai

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui

ECO/400

Naujos į vystymą orientuoto valdymo ir įgyvendinimo priemonės. Europos struktūrinių ir investicijų fondų vertinimas ir rekomendacijos (nuomonė savo iniciatyva)

SOC/535

Kartu su slaugomais asmenimis gyvenančių slaugytojų teisės (nuomonė savo iniciatyva)

REX/471

Tam tikrų Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktų importas (kodifikuota redakcija)

pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio papildomus importo muitus tam tikriems Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktams (kodifikuota redakcija)

ECO/409

Tam tikrų valstybių narių, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms gresia tokie sunkumai, finansų valdymas (C kategorija)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos tam tikros Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 finansų valdymo nuostatos, taikytinos tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia

SOC/545

Apsauga nuo vėžį sukeliančių cheminių medžiagų

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe

NAT/693

Darnus vystymasis. ES vidaus ir išorės politikos planavimas (tiriamoji nuomonė Europos Komisijos prašymu)

INT/802

Sąjungos muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinė sistema

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Sąjungos muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinės sistemos

SOC/544

Atvykimo ir išvykimo sistema

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos.

TEN/594

2016–2020 m. ES e. valdžios veiksmų planas

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui 2016–2020 m. ES e. valdžios veiksmų planas. Valdžios skaitmeninių permainų spartinimas

TEN/596

Branduolinė informacinė programa

Komisijos komunikatas Branduolinė informacinė programa

TEN/589

ES suskystintų gamtinių dujų ir dujų saugyklų strategija

 

 

TEN/588

Dujų tiekimo saugumas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių.

ECO/407

Pasiūlymas dėl valstybinių mokesčių skaidrumo (ataskaitos pagal šalis)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo

SOC/045

Ateityje veiksmingas reguliavimas (tiriamoji nuomonė ES Tarybai pirmininkaujančios Slovakijos prašymu)

REX/464

EESRK pozicija svarbiausiais konkrečiais derybų dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (TPIP) klausimais (nuomonė savo iniciatyva)

NAT/681

ES biologinės įvairovės politika (nuomonė savo iniciatyva).

 

Irena Petraitienė,

EESC narė

 

 

Daugiau informacijos apie tai galite rasti parsisiuntę šias elektronines bylas:

EESC-2016-rugs..pdf

EESC-2016-spalio.pdf

 

 

 

 

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!