Ministrė A. Pabedinskienė: „Naujos papildomos galimybės jaunimo iniciatyvoms regionuose“

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė pasirašė naują Regioninės jaunimo politikos stiprinimo 2015–2017 metų veiksmų planą, kurio pagrindinis tikslas – stiprinti jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybių teritorijose, užtikrinant tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą ir infrastruktūrą bei atsižvelgiant į jaunimo poreikius.

 Šiame veiksmų plane ypatingas dėmesys įgyvendinant jaunimo politiką regionuose visus trejus metus bus skiriamas jaunimo užimtumo, aktyvumo ir motyvacijos didinimui, verslo sektoriaus įtraukimui į jaunimo politikos savivaldybėse įgyvendinimą. Taip pat jaunimas bus tikslingiau informuojamas aktualiais klausimais apie vykdomą jaunimo politiką, švietimą, įdarbinimą ir laisvalaikio galimybes, sveikatos stiprinimą, nusikalstamumo prevenciją.

„Veiksmų plane numatėme du naujus konkursus jaunimo iniciatyvoms regionuose remti. Ypatingą dėmesį skiriame jaunimui kaime ir mažuose miesteliuose, jo problemoms spręsti, aktyviam dalyvavimui visuomeniniame ir pilietiniame gyvenime didinti bei tarpinstituciniam bendradarbiavimui skatinti. Tam kasmet numatome skirti daugiau nei 86 tūkst. eurų“, – pabrėžė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

 Įgyvendinant planą numatomi veiksmai atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių plėtrai, atvirojo darbo su jaunimu, atvirųjų jaunimo centrų veiklos stiprinimui bei pagalbai steigtis jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms, infrastruktūros savivaldybėje gerinimui, siekiant palengvinti jauniems žmonėms dalyvavimą jiems skirtose veiklose.

socmin.lt informacija