Aukštųjų mokyklų atstovai piketavo prie seimo: „padėtis – kritinė“

An­tra­die­nį Sei­me bus pri­ima­mas įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas dėl vals­ty­bės po­li­ti­kų ir vals­ty­bės par­ei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo grą­ži­ni­mo į iki kri­zės bu­vu­sį ly­gį. Dėl to­kio pa­siū­ly­mo, ku­ris ne­va grin­džia­mas „ne­per­mal­dau­ja­mu“ Kons­ti­tu­ci­nio teis­mo spren­di­mu, nuo­skau­dą pa­ju­to dau­ge­lis ir taip ne­leng­vai gy­ve­nan­čių, o kri­zės me­tu la­biau­siai nu­ken­tė­ju­sių gy­ven­to­jų: sen­jo­rai, kul­tū­ros dar­buo­to­jai, pe­da­go­gai ir ki­ti. To­dėl pa­skel­bus apie bū­si­mą al­gų at­sta­ty­mą tik po­li­ti­kams ir vals­ty­bės par­ei­gū­nams, į pi­ke­tus bei mi­tin­gus vis daž­niau ren­ka­si žmo­nės, no­rin­tys at­kreip­ti dė­me­sį į so­cia­liai ne­jau­trią po­li­ti­ką.


LAMPSS at­sto­vų nuo­mo­ne, šiuo me­tu aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se blo­gė­ja ne tik eko­no­mi­nė, bet ir so­cia­li­nė dar­buo­to­jų pa­dė­tis, di­di­na­mi krū­viai, stam­bė­ja stu­den­tų gru­pės, dės­ty­to­jams ir moks­li­nin­kams di­di­na­mi kva­li­fi­ka­ci­niai rei­ka­la­vi­mai. Dėl to dės­ty­to­jams ten­ka dirb­ti sa­vait­ga­liais ir at­os­to­gų me­tu. Pa­sak LAMPSS, dar blo­ges­nė moks­lo ir stu­di­jas ap­tar­nau­jan­čio, tech­ni­nio – ūki­nio per­so­na­lo pa­dė­tis, nes jų dar­bo už­mo­kes­tis net ne­bu­vo įtrauk­tas į 2009-2011 me­tų dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio kė­li­mo prog­ra­mą. Dau­ge­lis jų, anot LAMPSS, dir­ba už mi­ni­ma­lų dar­bo už­mo­kes­tį.


„Šiuo me­tu moks­lo ir stu­di­jų ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mas ma­žes­nis nei ati­tin­ka­mos kva­li­fi­ka­ci­jos dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mas vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo ins­ti­tu­ci­jo­se, vers­le, taip pat už­sie­nio ša­lių moks­lo ir stu­di­jų ins­ti­tu­ci­jo­se“, – tei­gia LAMPSS at­sto­vai.


Pa­sak Su­si­vie­ni­ji­mo na­rių, 2013 me­tų rug­sė­jo mė­ne­sio krei­pi­ma­sis į Vy­riau­sy­bę dėl dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mo ne­da­vė jo­kių re­zul­ta­tų. LAMPSS na­rius pa­pik­ti­no Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos at­sa­ky­mas, ku­ria­me tei­gia­ma, kad aukš­to­sios mo­kyk­los ga­li pa­čios nu­sis­ta­ty­ti dar­bo už­mo­kes­tį dar­buo­to­jams, nes ta­po vie­šo­sio­mis įstai­go­mis. „A­tė­jus kri­zei, aukš­to­sioms mo­kyk­loms fi­nan­sa­vi­mas bu­vo ma­žin­tas du kar­tus. Kai ku­riuo­se uni­ver­si­te­tuo­se ir ko­le­gi­jo­se stu­den­tų krep­še­lis yra ma­žes­nis du kar­tus nei pro­fe­si­nė­se mo­kyk­lo­se. Tai kri­ti­nė si­tua­ci­ja. Ne­tu­ri­me so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų, ter­mi­nuo­tos dar­bo su­tar­tys, ati­dir­bi pen­ke­rius me­tus ir ta­ve at­lei­džia, nors esi pra­dir­bęs 40 me­tų, bet iš­ei­ni be jo­kių so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų – įsta­ty­mas ne­nu­ma­to. Sei­mo na­riai taip pat dir­ba pa­gal ter­mi­nuo­tas su­tar­tis, bet jiems yra iš­ei­ti­nės iš­mo­kos. Kai ku­rios įstai­gos tu­ri ko­lek­ty­vi­nes su­tar­tis, ir jo­se yra nu­ma­ty­tos iš­mo­kos, bet lė­šų joms – nė­ra“, – prob­le­mas var­di­jo LAMPSS pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Vi­ta­li­ja Skė­ru­vie­nė.


Pa­sak V.Skė­ru­vie­nės, po pir­ma­die­nio pi­ke­to bus lau­kia­ma ko­kios nors val­džios at­sto­vų reak­ci­jos, o jei­gu jos ne­bus su­lauk­ta – pi­ke­tas bus su­reng­tas ir prie Vy­riau­sy­bės po sa­vai­tės.


 


 


Rūta GRIGOLYTĖ

Lietuvos žinios

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!