Derybos dėl kolektyvinės sutarties

Kolektyvinės sutarties galiojimo laikas baigiasi 2013 m. kovo 29 d., dėl to sudaryta darbo grupė, kuri 2013 m. sausio 17 d. pradėjo darbą ruošiant naujos kolektyvinės sutarties projektą. Derybų metu papildyta „Bendroji dalis“ – kolektyvinė sutartis taikoma visiems darbuotojams.


Svarstant „Darbo sutarčių sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo sąlygas“. Papildytas kolektyvinės sutarties projektas:  visi darbo sutarties pakeitimai ir papildymai daromi abiejose darbo sutarties egzemplioriuose. Darbdavys nustato pareigybių, profesijų kompetenciją bei kvalifikacijos lygį ir esant galimybei sudaro sąlygas darbuotojams įgyti įmonei reikalingą profesiją ar specialybę, kelti kvalifikaciją bei persikvalifikuoti. Terminuota darbo sutartis gali būti sudaroma tik nenuolatinio pobūdžio darbui. Nenuolatinio pobūdžio darbu, laikomas darbas, kuris nebūdingas įmonės veiklai. Sudarant terminuotą darbo sutartį, turi dalyvauti darbuotojų profesinės sąjungos atstovas. Dėl darbų, kurie gali būti atliekami pagal teminuotas sutartis, šalys susitaria kolektyvinėje sutartyje (DK 109 str.2d.). Su darbuotojais, kurių darbas yra tiesiogiai susijęs su materialinių vertybių saugojimu, priėmimu, išdavimu, pardavimu, pirkimu, gabenimu, tai pat dėl priemonių, perduotų darbuotojams naudotis darbe, gali būti sudaromos visiškos materialinės atsakomybės sutartys, laikantis Darbo kodekso nustatytos tvarkos. Visiškos materialinės atsakomybės sutartį sudaro Darbdavys ir darbuotojas, įformindami ją raštu. Konkrečių darbų ir pareigų sąrašas, dėl kurių sudaromos visiškos materialinės atsakomybės sutartys, numatomos prie šios Kolektyvinės sutarties pridedamame priede (Priedas Nr. 1). Sudarant visiškos materialinės atsakomybės sutartį, nustatoma, už kokias materialines vertybes darbuotojas prisiima visišką materialinę atsakomybę ir kokius įsipareigojimus prisiima darbdavys, užtikrindamas sąlygas, kad žala neatsirastų.  Darbo kodekso numatytais atvejais darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą žalą, bet ne daugiau kaip jo 3 vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išskyrus atvejus, numatytus Darbo kodekso 255 straipsnyje. Naujai priimamiems darbuotojams nustatomas 3 mėnesių išbandymo terminas, darbdavys iš anksto nustato kriterijus, pagal kuriuos bus atliekamas darbuotojo vertinimas. Jei darbdavys pripažino, kad išbandymo norint patikrinti, ar darbuotojas tinka pavestam darbui, rezultatai nepatenkinami, jis iki išbandymo termino pabaigos gali atleisti darbuotoją iš darbo, apie tai raštu įspėjęs darbuotoją prieš 5 dienas ir nemokėti jam išeitinės kompensacijos, įspėjime apie darbo sutarties nutraukimą dėl išbandymo rezultatų nurodomos priežastys ir aplinkybės, dėl kurių nutraukiama darbo sutartis. Darbuotojų profesinės sąjungos atstovai siūlė bendrovės darbuotojams išdirbusiems bendrovėje 20 metų, sulaukus pensinio amžiaus bei įgijusiems teisę į senatvės pensiją ir nutraukiantiems darbo sutartį savo pareiškimu (DK 127 str. 2 d.), išmokama 10 vidutinių atlyginimų dydžio išeitinė pašalpa, bet sutarta išmokant 5 vidutinių atlyginimų išeitinė kompensacija. Be to profesinės sąjungos atstovai siūlė atleidžiant darbuotoją iš darbo darbdavio iniciatyva, kai nėra jo kaltės, jam  išmokama jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, atsižvelgiant į darbuotojo  nepertraukiamąjį stažą bendrovėje, didinama 50 % daugiau nei numatytą DK 140 str. Sutarta palikti esamą kolektyvinėje nustatytą darbo užmokesčio išeitinę išmoką sekančiai:


 iki 12 mėn.                       (iki 1 metų)


1  mėnesio


nuo 12 iki 36 mėn.        (nuo1  iki 3 m)


2   mėnesių


nuo 36 iki  60 mėn.       (nuo 3 iki 5 m)


3   mėnesių


nuo 60 iki 120 mėn.    (nuo 3 iki 10 m)


4  mėnesių


Nuo 120 iki 240 mėn.   (nuo10 iki20 m)


5   mėnesių


daugiau kaip 240 mėn.(daugiau 20 m)


6   mėnesių


 


Kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką. ( DK 141 str. 1 ir 2 dalys). Darbuotojui pageidaujant, darbdavys privalo išduoti jam pažymą apie darbą, nurodydamas darbo funkcijas (pareigas) darbo užmokesčio dydį  ir darbo įvertinimą (charakteristiką).


Derantis dalyvavo: darbdavio atstovai – UAB „Kauno autobusai“ Transporto eksploatacijos direktorius Rimas Stankaitis, vyriausioji ekonomistė Vijolė Platačienė, juriskonsultė Raimonda Ivaškevičienė; darbuotojų profesinės sąjungos atstovai – pirmininkas Bronius Bučelis, pirmininko pavaduotojas Mindaugas Klimašauskas, LPSK Kauno regiono centro teisininkė Jovita Jančiauskienė; darbo grupės pirmininku išrinktas darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Bronius Bučelis, sekretore Rimonda Ivaškevičienė.


Darbo grupė sutarė, kad kitas darbo grupės posėdis įvyks sausio 31 d., jo metu bus toliau svarstomas kolektyvinės sutarties projektas. 


 


 


 


 


 


 


 


Bronius Bučelis


LKADPF pirmininkas

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!