Mėnuo: 2012 spalio

Surengti naudingi seminarai darbuotojams

Vykdant pasirašytą susitarimą  su Kauno krašto pramoninkų ir darbdavių asociacija tarp įmonių ir veikiančių profsąjungų, vykdant projektą „Socialinio dialogo skatinimas privataus ir valstybinio sektoriaus įmonėse“, […]

Vyks balsavimas dėl streiko

Kolektyviniame ginče nuo 2012 m. spalio 23 d. antradienio 4 valandos iki 2012 m. spalio 25 d. 10 val. ryto su pertraukomis nuo 24 iki […]

Nenutrūkstanti skurdo grandinė

Vie­nin­te­lę me­tuo­se die­ną, skir­tą ne­pa­si­tu­rin­tiems, ini­ci­ja­vo tarp­tau­ti­nis ju­dė­ji­mas už pa­gal­bą skurs­tan­tiems „Ket­vir­ta­sis pa­sau­lis“. Šios die­nos tiks­las – at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į skur­džiai gy­ve­nan­čius pi­lie­čius, ska­tin­ti […]

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!