Mėnuo: 2012 spalio

Vyks balsavimas dėl streiko

Kolektyviniame ginče nuo 2012 m. spalio 23 d. antradienio 4 valandos iki 2012 m. spalio 25 d. 10 val. ryto su pertraukomis nuo 24 iki […]

Surengti naudingi seminarai darbuotojams

Vykdant pasirašytą susitarimą  su Kauno krašto pramoninkų ir darbdavių asociacija tarp įmonių ir veikiančių profsąjungų, vykdant projektą „Socialinio dialogo skatinimas privataus ir valstybinio sektoriaus įmonėse“, […]

Nenutrūkstanti skurdo grandinė

Vie­nin­te­lę me­tuo­se die­ną, skir­tą ne­pa­si­tu­rin­tiems, ini­ci­ja­vo tarp­tau­ti­nis ju­dė­ji­mas už pa­gal­bą skurs­tan­tiems „Ket­vir­ta­sis pa­sau­lis“. Šios die­nos tiks­las – at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į skur­džiai gy­ve­nan­čius pi­lie­čius, ska­tin­ti […]

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!