Jei įdarbinamas vaikas ar paauglys

Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis jaunų asmenų iki 18 metų darbą, yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. nutarimas „Dėl asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, sveikatos patikrinimo ir jų galimybių dirbti konkretų darbą nustatymo tvarkos, darbo laiko, jiems draudžiamų dirbti darbų, sveikatai kenksmingų, pavojingų veiksnių“.


 


Valstybinė darbo inspekcija primena, kad vaikas ar paauglys neturi dirbti nelegaliai – įdarbinant vaiką ar paauglį, kaip ir kitais atvejais, būtina sudaryti darbo sutartį. Jei įdarbinamas vaikas (nuo 14 iki 16 metų), darbdavys privalo gauti jo gimimo liudijimo kopiją, vieno iš tėvų ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą raštišką sutikimą bei vaiko sveikatą prižiūrinčio gydytojo leidimą su išvada apie vaiko sveikatą ir tinkamumą dirbti konkrečius darbus, numatytus darbo sutarties sąlygų aprašyme, o mokslo metų laikotarpiu – taip pat ir mokyklos, kurioje vaikas mokosi, raštišką sutikimą. Tokiais atvejais apie įdarbinimą darbdavys taip pat turi pranešti Valstybinei darbo inspekcijai.


 


Sudarant darbo sutartį su asmenimis iki 18 metų amžiaus, negalima skirti bandomojo laikotarpio.


 


Įdarbindamas jauną asmenį, kaip ir kiekvieną naują darbuotoją, darbdavys informuoja apie galinčius kilti pavojus ir priemones jiems išvengti, pasirašytinai supažindina su būsimojo darbo sąlygomis, darbo tvarkos taisyklėmis, o prieš leisdamas pradėti darbą instruktuoja saugos darbe klausimais.


 


Vyriausybės nutarimu yra patvirtintas leidžiamų dirbti vaikams lengvų darbų sąrašas, įvardyti jauniems asmenims draudžiami dirbti darbai, sveikatai pavojingi ir kenksmingi veiksniai, kuriems esant jaunas asmuo negali būti skiriamas dirbti, nustatyti kiti specialūs reikalavimai.


 


Primintina, kad jauniems asmenims nustatomas sutrumpintas darbo laikas, draudžiama juos skirti dirbti nakties darbo laiku, viršvalandinius darbus, budėti įmonėje arba namuose.


 


Išsami informacija apie jaunų asmenų įdarbinimą, darbo sutarčių sudarymą pateikta Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje www.vdi.lt, rubrikoje Konsultuojame, teikiame paslaugas / Jauni asmenys. Svetainės tituliniame puslapyje rubrikoje „Jaunimo užimtumui skatinti“ galima rasti lankstinukus „Pirmasis darbas? Nori žinoti savo teises?“ (informacija jaunimui, kaip turi būti sudaryta darbo sutartis, kokios yra darbuotojo teisės ir pareigos bei atsakymai į kitus svarbius klausimus), taip pat „Ką reikia žinoti priimant mokinį / studentą atlikti praktiką“ (informacija darbdaviams, padėsianti geriau suprasti įmonės pareigas, susijusias su mokinio / studento praktika, ir išvengti galimų pažeidimų).


 


Konkrečiais klausimais galima pasikonsultuoti tiek Valstybinės darbo inspekcijos administracijoje, tiek visuose teritoriniuose skyriuose.


 


 


VDI informacija


www.vdi.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!