Seimo moterų parlamentinės grupės ir nevyriausybinių moterų organizacijų susitikimas

Susitikimo tikslas: pasidalinti informacija tarp naujai išrinktų LR Seimo narių ir nevyriausybinių organizacijų atstovių, nubrėžti gaires tolimesniam bendradarbiavimui, įgyvendinant lyčių lygybę Lietuvoje.


Apie Moterų parlamentinės grupės ir moterų nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo perspektyvas kalbėjo LR Seimo narės: Birutė Vėsaitė – Moterų parlamentinės grupės pirmininkė, pavaduotojos – Dalia Teišerskytė ir Aušrinė – Marija Pavilionienė.


Apie diskriminacijos kontrolės užtikrinimą, išsiplėtus lygių galimybių kontrolieriaus mandatui, kalbėjo lygių galimybių kontrolierė Aušrinė Burneikienė. Diskusijose dalyvavo įvairių nevyriausybinių moterų organizacijų atstovės.


Susitikime taip pat, buvo diskutuojama apie planuojamą surengti IV Lietuvos moterų suvažiavimą, kuris turėtų vykti paskutinį š.m rugpjūčio šeštadienį Vilniuje, Kalnų parke. LPSK Moterų centro pirmininkė I. Petraitienė yra įtraukta į darbo grupę IV moterų suvažiavimui rengti.


Moterų parlamentinės grupės ir nevyriausybinių moterų organizacijų forumo dalyvės, siekdamos, kad Lietuvos politika atitiktų atskirų lyčių lygių galimybių programos dokumentus ir valstybės priimtus įsipareigojimus vidaus ir tarptautiniu mastu, pritarė ir pasirašė rekomendacijas skirtas LR Seimo Pirmininkui, LR Ministrui pirmininkui ir LR Vyriausybei.


REKOMENDACIJOS


Vadovaujantis ES valstybių narių parlamentų bei Euro parlamento praktika Moterų Tarptautinio solidarumo kovo 8 dienos proga kovo mėn. plenarinius posėdžius skirti įstatymų projektų, skirtų moterų klausimų ir problemų bei lygių galimybių įgyvendinimo nagrinėjimui;


Nacionalinė moterų ir vyrų lygių galimybių programa turi būti ilgalaikė, neformali ir finansiškai pagrįsta;


Nacionalinis lyčių lygybę užtikrinantis mechanizmas (institucijos, pareigybės) neturi keistis, keičiantis Vyriausybėms. Prašome sukurti nevyriausybinių organizacijų bei moterų ir vyrų lygių galimybių Ministro pirmininko pareigybę, kuri buvo 12 Vyriausybės darbo metu;


Įvertinant Lietuvos nevyriausybinių moterų organizacijų ilgalaikį indėlį į pilietinės visuomenės vystymą, užtikrinti jų veiklos bazinį finansavimą, numatant tam lėšas valstybės biudžete;


Mūsų šalies ataskaitos, teikiamos tarptautinėms institucijoms lyčių lygių galimybių užtikrinimo srityje turi būti pateiktos LR Seimo svarstymui, dalyvaujant moterų NVO;


Siekiant užtikrinti efektyvų moterų NVO ir LR Seimo narių bendradarbiavimą, bei teikiamų naujų įstatymų atitikimą lyčių lygių galimybių politikai, prašome skirti šios veiklos koordinatoriaus etatą LR Seime;


Numatyti privalomą valstybės tarnautojų švietimą lyčių lygių galimybių klausimais visuose lygmenyse.


Dėti visas pastangas, kad Lietuvoje būtų steigiamas Europos lyčių lygybės institutas;
Suteikti finansinę paramą ruošiamam ketvirtajam moterų suvažiavimui.


LPSK informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!