Čekijos pirmininkavimo ES Tarybai programoje – ir priemonės darbuotojų garantijoms

Nuo liepos 1 dienos iki naujųjų metų, Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaus Čekija. Ji jau paskelbė savo programą ateinantiems šešiems mėnesiams, kuri vadinasi “Permąstyti, atstatyti, atnaujinti” (angl. Rethink, Rebuild, Repower). Programoje detaliai aprašomi pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybos prioritetai ir pagrindinės kryptys. Patys programos rengėjai mano, kad ji atspindi ir vidaus politinę situaciją, ir tarptautinės politikos problemas.

Numatoma, kad politiniu lygmeniu programa remsis penkiais pagrindiniais principais: pabėgėlių krizės ir Ukrainos atstatymas po karo, energetinis saugumas, Europos gynybos pajėgumų ir kibernetinio saugumo stiprinimas, strateginis Europos ekonomikos ir demokratinių institucijų atsparumas.

Dėmesys energetiniam ir vaikų skurdo mažinimui bei pabėgėlių integracijai

Socialinėje programos dalyje, be kita ko, pažymima, kad užimtumo ir socialinės politikos formavimas vyks remiantis Europos socialinių teisių ramsčio principais, kuriais siekiama užtikrinti nuolatinę konvergenciją aukštyn (politikos tikslų ir standartų suvienodinimą siekiant aukštesnių kriterijų), socialinį teisingumą, kartų solidarumą ir sanglaudą.

Energijos kainų kilimas, susijęs su Rusijos agresija prieš Ukrainą, pasaulio ekonomikos raida, perėjimo prie anglies dioksidui neutralios ekonomikos ir naujų energijos šaltinių paieškomis siekiant sumažinti energetinę priklausomybę dėl Rusijos sukelto karo, labai apsunkina daugelio Europos Sąjungos (ES) gyventojų ir namų ūkių, ypač pagyvenusių žmonių ir vienišų tėvų, socialines sąlygas. Todėl Čekijos lyderiai pasirengę prisidėti prie veiksmingų energetinio skurdo problemos sprendimų.

Taip pat programoje didelis dėmesys skiriamas precedento neturinčiai pabėgėlių bangai. Čekija ketina remti greitą ir veiksmingą pabėgėlių, ypač moterų ir vaikų iš karo apimtos Ukrainos, integraciją, sudarant sąlygas vaikams naudotis ikimokyklinio ugdymo ir vaikų priežiūros paslaugomis.

Be to, bus siekiama kovoti su vaikų skurdu ir skirti dėmesį jautriausioms grupėms, ypač romų situacijai.

Europos visuomenės senėjimas, naujų technologijų diegimas, pramonės ir paslaugų skaitmeninimas bei perėjimas žaliojo kurso ekonomikos reikalaus suaktyvinti visus turimus žmogiškuosius išteklius, todėl darbuotojams reikės nuolat tobulinti įgūdžius, kad galėtų konkuruoti greitai besikeičiančioje darbo rinkoje.

Pagrindiniai Čekijos pirmininkavimo akcentai, susiję su darbuotojų teisėmis:

  • Bus remiamos veiksmingos priemonės, skirtos neįgaliųjų integracijai į darbo rinką, Neįgalumo ir integracijos į darbo rinką priemonių paketo įgyvendinimas;
  • Mokymosi visą gyvenimą politikos ir profesinio orientavimo per kokybišką švietimą ir užimtumo tarnybas įgyvendinimas;
  • Socialinės ekonomikos rėmimo veiksmų planas ir Komisijos rekomendacijos dėl veiksmingų darbo rinkos priemonių, įskaitant darbo rinkos lankstumo didinimą;
  • Taip pat bus siekiama užtikrinti kokybiškas darbo sąlygas ir visų grupių darbuotojų pajamų garantijas bei apsaugą;
  • Čekija ragins, kad ES Taryba teiktų bendrą požiūrį dėl darbuotojų darbo sąlygų skaitmeninėse platformose ir sieks pažangos derantis dėl direktyvos dėl asbesto veikiamų darbuotojų apsaugos;
  • Vadovaujantis Tarybos 18 mėnesių programa ir trijų pirmininkaujančių valstybių deklaracija dėl lyčių lygybės, lyčių lygybė taip pat bus vienas iš programos prioritetų. Todėl ir toliau bus svarstomas pasiūlymas dėl ES Atlyginimų skaidrumo direktyvos, siekiant užtikrinti vyrų ir moterų atlyginimų skaidrumą bei sumažinti pajamų nelygybę. 

Primename, kad Europos Sąjungos Taryba – tai Europos Sąjungos institucija, jos teisėkūros organas. Laikydamasi bendro sprendimo procedūros, kartu su Europos Parlamentu, ji naudojasi teisėkūros galiomis įvairiems Bendrijos klausimams spręsti. Tarybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės ministrų lygio atstovą.

Visą Čekijos pirmininkavimo programą galima parsisiųsti ČIA.

Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!