Informacija apie Europos darbo instituciją

Kaip jau rašėme, spalio 15 dieną Europos Sąjungos Taryba pagaliau priėmė reglamentą, kuriuo įsteigiama Europos darbo institucija (EDI), ang. ELA (European Labour authority).

Apie Europos darbo instituciją (ELA) 2017 m. rugsėjo mėn. paskelbė Europos Komisijos prezidentas J-C. Juncker. Po to sekė kitos procedūros.

Ši institucija yra Europos socialinių teisių ramsčio diegimo dalis. Šios naujos įstaigos tikslas – užtikrinti, kad Europos Sąjungos darbo jėgos judumo taisyklės būtų įgyvendinamos sąžiningai, paprastai ir veiksmingai.

Kodėl reikėjo steigti EDI:

  • Nuo 2007 m. iki 2017 m. mobilių darbuotojų skaičius išaugo nuo 8 iki 17 mln., o komandiruotų darbuotojų skaičius nuo 1,3 iki 2,8 mln., daugiau kaip 2 mln. kelių transporto sektoriaus darbuotojų kasdien perveža prekes ar keleivius ES viduje;
  • ES susidūrė su iššūkiais – veiksmingai įgyvendinti ES taisykles, teikti aiškią, prieinamą ir skaidrią informaciją gyventojams ir darbdaviams, remti administracinį bendradarbiavimą pasienio mobilumo klausimais, įveikti institucinį fragmentiškumą;
  • Po konsultacijų ir poveikio vertinimo 2018 m. kovo 13 d. buvo pateiktas teisės aktopasiūlymas. Europos Komisija, Europos Parlamentas  ir Europos Taryba priėmė preliminarų susitarimą dėl pasiūlymo 2019 m. vasario mėnesį.

EDI  funkcijos:

  • palengvinti bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija tarp nacionalinių institucijų;
  • padėti darbuotojams, darbdaviams ir nacionalinėms vyriausybėms gauti informacijos apie teises ir pareigas tarpvalstybinio judumo atvejais;
  • koordinuoti ir remti suderintus ir bendrus nacionalinių institucijų patikrinimus;
  • atlikti analizę ir rizikos vertinimą apie pasienio darbuotojų mobilumą;
  • remti nacionalinių institucijų gebėjimų stiprinimą (per orientavimą, abipusį mokymąsi ir mokymus);
  • remti valstybių narių bendradarbiavimą, sprendžiant nedeklaruoto darbo problemas;
  • tarpininkauti ginčuose tarp valstybių narių.

 EDI apima:

darbo jėgos judumą ir socialinės apsaugos koordinavimą įskaitant:

laisvą darbuotojų judėjimą (Regl. 492/2011; Dir. 2014/54), EURES (Regl. 2016/589);

darbuotojų komandiravimą (Dir. 96/71; Dir. 2014/67; Dir. 2018/957);

socialinės apsaugos koordinavimą (Regl. 883/2014; Regl. 957/2009);

nedeklaruotą darbą;

tarptautinį kelių transportą (Regl. 561/2006; Dir. 2006/22; Regl. 1071/2009).

Be kitų užduočių ši institucija teiks teisinę pagalbą, vykdys mokymus. Planuojama įsteigti konkrečią darbo grupę, kuri kovos su nelegaliu darbu. Daug dėmesio bus skiriama klausimui, kaip pasitelkus nepriklausomą mediatorių, spręsti ginčus tarp valstybių narių.

Europos ekonominių ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) taip pat parengė atskirą nuomonę šios institucijos steigimo klausimu. EESRK išvadose ir pasiūlymuose rašoma: „Dėl tarptautinės padėties darbo rinkoje kyla didelių sunkumų įmonėms, darbuotojams ir valstybėms narėms: tai nesąžininga konkurencija, socialinis dempingas, įvairūs pažeidimai ir sukčiavimai mokesčių bei socialinės apsaugos srityse. Informacijos trūkumas įmonėms ir darbuotojams, nepakankamas valstybių narių bendradarbiavimas ir menki daugelio šalių darbo inspekcijų pajėgumai. Dėl visų šių išvardintų priežasčių būtina veikti daugiau ir geriau, siekiant pakeisti susidariusią padėtį“.

Šios institucijos steigimo klausimas ne kartą buvo svarstomas patariamojo Laisvojo darbuotojų judėjimo komiteto posėdžiuose. Jos steigimą teigiamai vertino visi socialiniai partneriai.

EDI bendradarbiaus su – Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu (Eurofound),  Europos profesinio mokymo plėtros centru (Cedefop), Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA),  PES tinklu, Europos mokymo fondu, ES teisėsaugos agentūra (Europol).

Numatoma, kad EDI dirbs apie 144 darbuotojų ir 30 nacionalinių ekspertų. EDI Valdyboje dirbs atstovai iš kiekvienos valstybės narės ir Europos Komisijos, be to, numatyta Valdančioji taryba, kuri bus sudaryta iš socialinių partnerių ir Europos Parlamento  skiriamo nepriklausomo eksperto. Bendradarbiavimą palengvins, keisis informacija, rems ir koordinuos bendrus patikrinimus, gaus informaciją ir duomenis iš savo valstybių kiekvienoje valstybėje narėje dirbantys nacionaliniai ryšių palaikymo pareigūnai.

Keturios ES valstybės pasisiūlė įkurdinti EDI būstinę šiuose miestuose: Sofijoje Bulgarija), Nikosijoje (Kipras), Rygoje (Latvija), Bratislavoje (Slovakija).

Balsavimas įvyko Liuksemburge įvykusiame EPSCO tarybos posėdyje taikant atrankos procedūrą, dėl kurios valstybių narių atstovai susitarė 2019 m. kovo 14 d. Galutinis sprendimas dėl EDI būstinės buvo priimtas bendru valstybių narių atstovų sutarimu ir atspindėjo balsavimo rezultatus.

Būsimos Europos darbo institucijos (EDI) būstinės vieta numatyta Bratislavoje. Slovakijos sostinė gavo 15 balsų iš 28.

Tikimės, kad Europos darbo institucija prisidės prie socialiai teisingesnės Europos kūrimo ir tarnaus visų darbuotojų labui.

Parengė Janina Matuizienė, patariamojo laisvojo darbuotojų judėjimo komiteto prie EK narė nuo LPSK

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!