LŠPS: Toliau derinamas mokytojų etatinio darbo apmokėjimo projektas

Vasario 6 d. Seime, dalyvaujant Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkui Eugenijui Jovaišai, kuris ėmėsi sunkaus, bet labai reikalingo tarpininko (ir savotiško šakos kolektyvinės sutarties garanto) vaidmens, vyko eilinis susitikimas su ŠMM atstovais, siekiant suderinti mokytojų etatinio darbo apmokėjimo (EA) modelį. Tokia procedūra numatyta šakos kolektyvinėje sutartyje, kurioje sutarta, kad EA nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. bus įvestas suderinus su sutartį pasirašiusiomis švietimo profesinėmis sąjungomis.

Lietuvos švietimo profesinei sąjungai atstovavo Audrius Jurgelevičius ir Egidijus Milešinas. Išvakarėse, kažkelintą kartą analizuojant ŠMM pateiktą medžiagą, galų gale sudėliotas pokalbio planas. Išaiškėjo, kuri esminė pozicija trukdo galutinai suderinti EA modelį. Bene vienintelis, bet kritinis trūkumas – ŠMM siūloma kitaip interpretuoti mokytojo pareigybių etatų skaičiaus nustatymo konkrečiai mokyklai formulė.

Darbo grupėje vienareikšmiškai sutarta, kad nustatant mokytojo pareigybių etatų skaičių vienam etatui skaičiuojama bendrojo ugdymo mokytojui 18 kontaktinių valandų per savaitę. Vėliau, gimus sumanymui etato valandas skaičiuoti ne savaitinėmis, o metinėmis, atsirado nauja formuluotė „756 kontaktinės valandos per metus“. Tačiau darbo grupėje nebuvo iki galo diskutuota, ką reiškia sąvoka „per metus“. Tai gali būti ir mokslo metai (ugdymo proceso trukmė) (36 savaitės), ir mokytojo darbo per metus laikas (42 savaitės), ir kalendoriniai metai (52 savaitės). ŠMM specialistai vienašališkai nutarė, kad tai reiškia mokytojo darbo per metus laiką (42 savaitės). Nebekyla abejonių, kad, remdamiesi tokiu skaičiavimu, jie Finansų ministerijai pateikė ir reikalingą lėšų poreikį įgyvendinti projektą per dvejus metus.

Tuo metu švietimo profesinių sąjungų atstovai mano, kad, skaičiuojant mokiniams skirtas kontaktines valandas, nelogiška remtis mokytojo darbo trukme. Sutinkame su teiginiu, jog EA modelis, kuriame skaičiuojamos metinės mokytojo darbo valandos, leidžia lanksčiai organizuoti mokytojo darbą – tiek per mokslo metus, t. y. kai mokykloje yra mokiniai, tiek moksleivių atostogų metu ir pasibaigus mokslo metams, kai dėl įvairių priežasčių joje dar lankosi dalis mokinių (prastai besimokantys pataisininkai, besiruošiantys egzaminams ar olimpiadoms, norintys papildomai pasikonsultuoti ir t. t.). Abiem atvejais mokytojai kontaktinę veiklą gali sėkmingai derinti su nekontaktine.

Tuo remdamiesi, pasiūlėme tokią mokytojo pareigybių etatų skaičių nustatymo tvarką: „Konkrečios mokyklos mokytojo pareigybių etatų skaičių, įvertinęs klasių/grupių komplektų skaičių, valandų skaičių mokyklos ugdymo planui įgyvendinti, mokyklos biudžeto galimybes, nustato mokyklos vadovas. Nustatant mokytojo pareigybių etatų skaičių vienam etatui, skaičiuojama: bendrojo ugdymo mokytojui: kaime – 576 kontaktinių valandų per mokslo metus; mieste – 648 kontaktinių valandų per mokslo metus“. Jei vis dėlto bus sutarta dėl trigubo regioniškumo (ar kitaip vadinamo skirstymo), tai analogiška formuluotė – kontaktinės valandos per mokslo metus – turi būti taikomos ir nustatant etatų skaičių skirtinguose regionuose esančiose mokyklose.

Tokius siūlymus grindžiame šakos kolektyvinės sutarties 4.1. punkte numatytu besimokančiųjų išsilavinimo gerinimo pirmenybės principu, taip pat 5.4.1. ir 5.4.2. punktuose ŠMM pasiūlytais ir sutartais siekiais – „mokinių, nepasiekiančių 2 (iš 6) skaitymo, matematinio ir gamtamokslinio raštingumo tarptautinio penkiolikmečių mokymosi tyrimo PISA lygio dalis mažėtų ir 2022 metais vidutiniškai iš viso siektų ne daugiau kaip 15 % (gerinti ugdymo kokybę ir siekti geresnių mokinių pasiekimų rezultatų)“ ir „mokinių, per 2 mėnesius nepatyrusių nei karto patyčių, dalis kasmet didėtų ir 2022 metais iš viso jų būtų bent 70 %“.

ŠMM siūlomo mokytojo pareigybių etatų skaičiaus nustatymo konkrečiai mokyklai principo, numatančio, kad tik per mokslo metus mokytojai išdirbtų visas etate numatytas kontaktines valandas, esminis trūkumas – bloginama net dabar mokyklose susiklosčiusi situacija, kai iš motyvuotų mokinių atimama galimybė pasibaigus pamokoms (po pietų, per moksleivių atostogas, pasibaigus mokslo metams) turėti konsultacinius užsiėmimus (papildomus darbus (pataisas), prieš brandos egzaminus, įvairias olimpiadas ir konkursus), įvairius neformaliojo ugdymo užsiėmimus (visų pirma, už mokyklos sienų), nes visos šios valandos paverčiamos ugdymo plano valandomis, kurias mokytojas privalės atidirbti tik ugdymo proceso metu, o jei mokytojai bus verčiami dirbti kontaktines valandas ir per moksleivių atostogas ir pasibaigus ugdymo procesui, tai bus pažeistas esminis EA modelio principas, numatantis kontaktinių ir nekontaktinių valandų balansą. Taip pat, įgyvendinus ŠMM siūlymą, reikės atleisti 10 procentų daugiau mokytojų, kurių ruošimas Lietuvoje ir taip šlubuoja abiem kojomis.

 

Švietimo profesinių sąjungų siūlomas mokytojo pareigybių etatų skaičiaus nustatymo konkrečiai mokyklai principas sukuria prielaidas realiai individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo procesą, kas ir yra svarbiausia ugdymo kokybės gerinimo sąlyga. Taip tvirtiname, nes:

1) motyvuotiems mokiniams paliekama galimybė turėti konsultacijas, neformaliojo ugdymo užsiėmimus ir mokinių atostogų metu;

2) motyvuotiems ir reikalaujantiems papildomo dėmesio mokiniams suteikiama galimybę turėti pakankamai konsultacijų po pamokų (praleidus pamokas dėl ligos ar kitų priežasčių arba geriau pasiruošti egzaminams, olimpiadoms, konkursams ir k.t.);

3) sumažina korepetitorių (dažniausiai dirbančių nelegaliai) poreikį;

4) sukuria galimybę realiai pasiekti ŠMM pasiūlytą viziją „Mokykla be namų darbų“, nes kiekvienas mokytojas, pagal mokykloje susitartą tvarką, galės konsultuoti (padės pasiruošti namų darbus mokykloje ir pan.) mokinius po pamokų;

5) sukuria galimybę realiai įgyvendinti ŠMM planuojamą projektą „Visos dienos mokykla“, nes galimybė vesti kontaktines valandas „virš“ ugdymo plano, leis planuoti įvairesnes veiklas mokyklose, už kurias mokytojams (kitiems specialistams) bus mokamas atlyginimas;

6) sukuria galimybę įvairesnei neformaliojo švietimo veiklai už mokyklos ribų, pvz. įgyvendinti ŠMM ir Kultūros ministerijos vizijai „Nemokami muziejai mokiniams“;

7) sukuria galimybę realiai pasiekti ŠMM ir KKSD prie LR Vyriausybės deklaruojamo siekio, kad mokiniai daugiau sportuotų, įgytų sveikos gyvensenos įgūdžių ir pan.;

8) didina galimybę realiai sumažinti patyčių kiekį mokyklose per įvairesnę neformaliojo ugdymo veiklą.

 

Visi šie argumentai buvo išdėstyti susitikimo metu. Sutarta dar kartą susitikti vasario 13 d. Be jau paminėto nuomonių išsiskyrimo dėl mokytojo pareigybių etatų skaičiaus nustatymo konkrečiai mokyklai principo, liko neaptarti mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui etato struktūros pokyčiai. Čia švietimo profesinės sąjungos siūlo iš pavaduotojų etato „išimti“ ten įskaičiuotas 5 kontaktines valandas, paliekant jiems galimybę bendra tvarka susitarti dėl dalies mokytojo etato. Galų gale, siekiant susidaryti pilną vaizdą apie EA, ŠMM turi pateikti kiekvienam iš trijų regionų (ar kitaip vadinamo skirstymo) numatytų kontaktinių valandų „žirkles“, t. y. minimalias ir maksimalias kontaktinių valandų ribas.

 

LŠPS infromacija
Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!