V. Ruškys. Policijoje – kapų tyla, nes prisidirbo vadas

Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te ir jam pri­klau­san­čia­me Ak­me­nės ko­mi­sa­ria­te vy­rau­da­vo ka­pų ty­la, kai bū­da­vo klau­sia­ma, ko­dėl ko­mi­sa­ria­to va­do­vas Egi­di­jus Mei­žys bu­vo per­kel­tas į Tel­šius. Apie tai ne kar­tą ra­šė „Šiau­lių kraš­tas“. Po ke­lių sa­vai­čių paaiš­kė­jo, kad E. Mei­žys ga­vo draus­mi­nę nuo­bau­dą – nau­jo­je dar­bo­vie­tė­je pa­že­min­tos pa­rei­go­s, ta­po vy­riau­siuo­ju ty­rė­ju.

Ta­čiau apie aukš­to sta­tu­ti­nio pa­rei­gū­no nu­si­žen­gi­mą po­li­ci­jos va­do­vy­bė ofi­cia­liai nein­for­muo­ja vi­suo­me­nės be­veik du mė­ne­siai. Vis dėl­to tie­sa po tru­pu­tė­lį ima aiš­kė­ti.

Kuo nu­si­kal­to E. Mei­žys?

Po „Šiau­lių kraš­to“ pub­li­ka­ci­jų apie E.Mei­žio per­kė­li­mą į Tel­šius re­dak­ci­ja ga­vo Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos pa­rei­gū­nų fe­de­ra­ci­jos, ku­ri jun­gia sta­tu­ti­nių pa­rei­gū­nų pro­fe­si­nes są­jun­gas, pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Soš­če­kie­nės laiš­ką. „Kas ga­li­ma Ju­pi­te­riui, ne­ga­li­ma jau­čiui“ – tei­gia laiš­ko au­to­rė.

Pa­sak L. Soš­če­kie­nės, kai nors smul­kiau­sią pa­žei­di­mą pa­da­ro ei­li­nis pa­rei­gū­nas, tri­mi­tuo­ja­ma gar­siai: štai, kaip ko­vo­ja­ma su ko­rup­ci­ja, kaip va­lo­si sis­te­ma nuo ne­są­ži­nin­gų pa­rei­gū­nų.

„Šiuo at­ve­ju (tik) pa­rei­go­se pa­že­min­tas ko­mi­sa­ria­to va­do­vas, – iro­ni­zuo­ja L. Soš­če­kie­nė. – Ka­pų ty­la, apie tai nė­ra in­for­ma­ci­jos jo­kia­me Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to ar jo struk­tū­ri­nių pa­da­li­nių pus­la­py­je. Ma­nau, kad Ak­me­nės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to dar­buo­to­jai ne­la­bai su­si­gau­do, ko­kias pa­rei­gas da­bar at­lie­ka E. Mei­žys ir ko­dėl“.

Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Re­mi­gi­jus Rud­mi­nas lapk­ri­čio 17 die­ną E. Mei­žiui pa­sky­rė draus­mi­nę nuo­bau­dą – pa­rei­gų pa­že­mi­ni­mą, pa­ski­riant į Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vy­riau­sio­jo ty­rė­jo pa­rei­gas.

Pa­rei­gū­nas nau­ją dar­bą pra­dė­jo lapk­ri­čio 20 die­ną.

R. Rud­mi­nas „Šiau­lių kraš­tui“ la­bai ap­ta­kiai aiš­ki­no, ko­kį tar­ny­bi­nį nu­si­žen­gi­mą pa­da­rė jo pa­val­di­nys: „Tai, kad ne­bu­vo at­lik­ti tam tik­ri veiks­mai įvy­kio vie­to­je pa­rei­gū­nų, ku­rie aiš­ki­no­si ga­li­mą po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų pa­pir­ki­mo fak­tą“.

Su­ži­no­ta, kad vir­ši­nin­kas tik tiek ga­li pa­sa­ky­ti vi­suo­me­nei apie aukš­to po­li­ci­jos pa­rei­gū­no nu­si­žen­gi­mą, nes „tai yra Lie­tu­vos po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Imu­ni­te­to val­dy­bos at­lik­to tar­ny­bi­nio pa­tik­ri­ni­mo tu­ri­nys, o mes tik­tai kons­ta­tuo­ja­me iš­va­das. Ir tiek.“

„Ar ga­li­te pa­sa­ky­ti konk­re­čiau apie sa­vo pa­val­di­nio, aukš­tas pa­rei­gas ė­ju­sio pa­rei­gū­no veiks­mus?“ – klaus­ta R.Rud­mi­no.

„Aš įver­ti­nu pa­gal vi­su­mą at­lik­to tar­ny­bi­nio pa­tik­ri­ni­mo, pa­žei­di­mo sun­ku­mą ir vi­sa ki­ta. Ma­no mi­si­ja, kaip va­do­vo, baig­ta, pa­ski­riant nuo­bau­dą ir žiū­rė­ti, kad atei­ty­je ne­da­ry­tų to­kių pa­žei­di­mų“, – at­sa­kė.

Ir Imu­ni­te­to val­dy­bo­je re­dak­ci­jai nie­ko konk­re­tes­nio ne­pa­sa­ky­ta. Ty­la. Vi­suo­me­nė apie E. Mei­žio nu­si­žen­gi­mą (ar nu­si­kal­ti­mą?) ne­tu­ri ži­no­ti.

Pa­vie­ši­no pa­rei­gū­nų fe­de­ra­ci­jos va­do­vė

At­si­ver­čia­me L. Soš­če­kie­nės laiš­ką re­dak­ci­jai.

„2017 me­tų spa­lio 4 die­ną apie 11 va­lan­dą Ak­me­nės ra­jo­ne pa­tru­liuo­jan­tis eki­pa­žas su­stab­dė Ke­lių eis­mo tai­syk­les pa­žei­du­sį as­me­nį. Pa­va­din­ki­me jį Bro­niu­mi. Jis kar­tu su do­ku­men­tais pa­da­vė pa­rei­gū­nui 20 eu­rų, pa­sa­ky­da­mas, kad la­bai sku­ba ir ne­tu­ri lai­ko. Pa­rei­gū­nai su­pra­to, kad tai ky­šis.

Pat­ru­liuo­jan­čia­me eki­pa­že bu­vęs ope­ra­ty­vi­nės gru­pės pa­rei­gū­nas priė­mė spren­di­mą vyk­ti į Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą, pa­skui juos vy­ko ir pa­žei­dė­jas.

Ko­mi­sa­ria­te prie pa­žei­dė­jo Bro­niaus atė­jo ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas E. Mei­žys, drau­giš­kai pa­si­svei­ki­no ir nu­si­ve­dė į sa­vo ka­bi­ne­tą.

Po ku­rio lai­ko į ka­bi­ne­tą bu­vo su­kvies­ti pa­žei­dė­ją su­lai­kiu­sio eki­pa­žo pa­rei­gū­nai. Jiems vir­ši­nin­kas pa­sa­kė, kad čia ne­bus jo­kio ky­šio, nes jis pa­si­ta­rė su pro­ku­ro­rais, nu­ro­dė su­ra­šy­ti pro­to­ko­lą tik už KET pa­žei­di­mą.

Pa­rei­gū­nai, su­pras­da­mi dvip­ras­miš­ką si­tua­ci­ją ir pa­si­pik­ti­nę dėl ko­mi­sa­ria­to va­do­vo el­ge­sio, krei­pė­si ano­ni­mi­niu skun­du į Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Imu­ni­te­to sky­rių“, – ra­šo­ma laiš­ke.

Laiš­ką L. Soš­če­kie­nė bai­gė: „Ti­kiuo­si, Tel­šių AVPK va­do­vas R. Rud­mi­nas iš­sa­miau pa­ko­men­tuos si­tua­ci­ją“.

„Ar mus ka­la­te prie sie­nos?“

Dar kar­tą klau­sia­me Tel­šių ap­skri­ties po­li­ci­jos va­do­vo.

„Žmo­nės tu­ri ga­li­my­bę ra­šy­ti laiš­kus, pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją, o jūs pa­ra­šy­sit: pa­rei­gū­nas pa­že­min­tas pa­rei­go­se, ir tiek“, – vėl la­ko­niš­kai at­sa­kė R.Rud­mi­nas.

„Ko­dėl Tel­šių vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­tei­kia­mo­se įvy­kių su­ves­ti­nė­se ne­vie­ši­na­te apie aukš­tas pa­rei­gas ė­ju­sio sta­tu­ti­nio pa­rei­gū­no pa­žei­di­mą ir nu­bau­di­mą“, – klau­sia­me.

– Vie­šu­mo jau ir už­te­ko. Jūs nuo pat pra­džių do­mė­jo­tės ta si­tua­ci­ja, pa­ža­dė­jo­te do­mė­tis ir atei­ty­je. Ar jūs mus ka­la­te prie sie­nos, kad mes jums vė­luo­ja­me pra­neš­ti?

Spen­gian­ti ty­la

Taip, šia is­to­ri­ja do­mė­ta­si, su­gul­dy­ta ke­le­tas pub­li­ka­ci­jų.

„Šiau­lių kraš­tas“ pub­li­ka­ci­jo­je „Per­mai­nos ir pa­tik­ri­ni­mas Ak­me­nės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te“ (2017 10 25) ra­šė, kad Ak­me­nės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­rei­gas lai­ki­nai pra­dė­jęs ei­ti Arū­nas Bub­liaus­kas, iki tol dir­bęs Ma­žei­kių ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­ku, at­si­sa­kė nu­ro­dy­ti, ką vei­kia 2013 me­tais ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ku pa­skir­tas E. Mei­žys.

Iš ki­tų šal­ti­nių su­ži­no­ta, kad jis lai­ki­nai per­kel­tas Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ope­ra­ty­vaus val­dy­mo sky­riaus vir­ši­nin­ko pa­rei­goms. Pert­var­ky­mai at­lik­ti Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko R. Rud­mi­no įsa­ky­mu to­kiu me­tu, kai Lie­tu­vos po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Imu­ni­te­to val­dy­ba tę­sė tar­ny­bi­nį pa­tik­ri­ni­mą Ak­me­nės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te.

2017 11 03 pub­li­ka­ci­jo­je „Po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas su­si­rgo po pra­ne­ši­mo apie per­kė­li­mą“ ra­šy­ta, kad mįs­lin­gai tu­rė­tą po­stą Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je tu­rė­jęs pa­lik­ti E. Mei­žys su­si­rgo ir be­veik de­šimt die­nų ne­ga­lė­jo ei­ti nau­jų pa­rei­gų Tel­šiuo­se.

Tie­sio­gi­nis E. Mei­žio va­do­vas R. Rud­mi­nas vis tvir­ti­no „Šiau­lių kraš­tui“ ne­ži­nąs, dėl ko at­lie­ka­mas tar­ny­bi­nis pa­tik­ri­ni­mas.

Su­ži­no­jęs, jo pa­ties tei­gi­mu, maž­daug prieš de­šimt die­nų, kai ga­vo Imu­ni­te­to de­par­ta­men­to iš­va­das. R. Rud­mi­nas paaiš­ki­no: „Ka­dan­gi va­do­vau­juo­si nuo­sta­ta – kiek ma­ne in­for­muo­ja, tiek aš ži­nau.“

Skan­da­lai – nuo pra­džios

„Šiau­lių kraš­tas“ ra­šė, kaip E. Mei­žys 2013-ai­siais skan­da­lu pra­dė­jo va­do­va­vi­mą Ak­me­nės po­li­ci­jai. Su pa­val­di­niais ka­vi­nė­je Ak­me­nė­je įsi­vė­lė į konf­lik­tą su ki­tais lan­ky­to­jais. Vie­nas jų pa­ra­šė pa­reiš­ki­mą po­li­ci­jai, įvar­dyda­mas, jog bu­vo pa­va­din­tas „šū­do krū­va“.

E. Mei­žiui iš­kel­tą ad­mi­nist­ra­ci­jos tei­sės pa­žei­di­mo by­lą iš­nag­ri­nė­jo Ma­žei­kių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas ir nu­ta­rė nu­trauk­ti. Nus­ta­tęs, kad nė­ra pa­žei­di­mo įvy­kio ir su­dė­ties.

To­kį nu­ta­ri­mą Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras ap­skun­dė Šiau­lių apy­gar­dos teis­mui. Jis nu­ta­rė ape­lia­ci­nio skun­do ne­ten­kin­ti.

Teis­me E. Mei­žio in­te­re­sus gy­nė uoš­vis – ad­vo­ka­tas Al­ber­tas Kru­mi­nas.

Tų pa­čių me­tų ru­de­nį Ak­me­nės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te ki­lus ko­rup­ci­jos skan­da­lui, iš dar­bo at­leis­ti du pa­tru­lių bū­rio pa­rei­gū­nai, įta­ria­mi ky­ši­nin­ka­vi­mu. Svars­ty­ta, ar tai ban­dė nu­slėp­ti tie­sio­gi­nis vir­ši­nin­kas E. Mei­žys, ta­čiau jo mun­du­ras li­ko šva­rus.

Dar su vie­nu li­ku­siu ne­pa­vie­šin­tu skan­da­lu sie­ja­mas prieš tre­jus me­tus iki tol ge­rai dir­bu­sių ke­lių Ak­me­nės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų ap­si­spren­di­mas vie­nu me­tu pa­si­trauk­ti iš tar­ny­bos.

Kar­je­ra

Ak­me­nės ra­jo­ne gi­męs E. Mei­žys Vi­daus tar­ny­bos sis­te­mo­je tar­nau­ja ly­giai 20 me­tų. Pra­dė­jo Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės po­li­ci­jos Pre­ven­ci­nės tar­ny­bos po­li­ci­nin­ku. Pa­ki­lęs iki ko­mi­sa­ria­to Ke­lių po­li­ci­jos gru­pės va­do­vo, ap­si­spren­dė tęs­ti kar­je­rą ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko kė­dė­je.

Iki tol pa­rei­gū­nas ska­tin­tas 12 kar­tų. Įver­tin­tas Lie­tu­vos po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­reikš­ta pa­dė­ka „Už pa­vyz­din­gą tarnybą”. Ap­do­va­no­tas dviem Lie­tu­vos po­li­ci­jos pa­si­žy­mė­ji­mo ženk­lais.

Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to spau­dos tar­ny­bos duo­me­ni­mis, Ak­me­nės po­li­ci­jos va­do­vo pa­rei­gas eida­mas E. Mei­žys pa­ska­tin­tas še­šis kar­tus.

Šių me­tų draus­mi­nė nuo­bau­da – ne pir­mo­ji. 2014-ai­siais skir­tas pa­pei­ki­mas.

Šaltinis: “Šiaulių kraštas”/Žurnalistas Vytautas Ruškys

Straipsnį galite rasti čia