Informacija dėl pedagogų darbo laiko

LR darbo kodekso 112 str. 3 d. reglamentuoja darbo laiko trukmę. Remiantis šia nuostata, darbo laiko norma yra keturiasdešimt valandų per savaitę, nebent darbo teisės normos nustato sutrumpintą darbo laiko normą.

Vadovaujantis Darbo kodekso 112 straipsnio 4 d. darbuotojams, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, nustatomas sutrumpintas darbo laikas. Darbo laiko sutrumpinimo tvarką nustato Vyriausybė.

2017 m. birželio 28 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 534 patvirtintas Sutrumpinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos aprašas nustato mokytojams, dirbantiems bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, neformaliojo švietimo įstaigose, kolegijose, specialiuosiuose vaikų auklėjimo ir globos namuose; auklėtojams, dirbantiems ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose, vaikų socializacijos centruose, sutrikusio vystymosi kūdikių namuose; logopedams, specialiesiems pedagogams, tiflopedagogams, surdopedagogams, dirbantiems ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose, vaikų globos įstaigose; dėstytojams, dirbantiems aukštosiose mokyklose; koncertmeisteriams, akompaniatoriams, dirbantiems mokyklose, meninio ugdymo specialistams, dirbantiems ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir vaikų globos įstaigose; mokyklų socialiniams pedagogams ne ilgesnę kaip 36 valandų darbo savaitę. Išimties atvejus, kai leidžiama dirbti daugiau kaip 36 valandas per savaitę nurodytiems darbuotojams, nustato švietimo ir mokslo ministras, suderinęs su Finansų ministerija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2668 „Dėl išimties atvejų, kada leidžiama dirbti daugiau negu 36 valandas per savaitę” nustatyti atvejai, kada darbuotojams, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo išimties atvejus, kada leidžiama dirbti daugiau negu 36 valandas per savaitę, bet ne daugiau kaip 40 valandų per savaitę, ir darbas nelaikomas viršvalandiniu:

1) pavaduojant laikinai nesančius darbuotojus dėl ligos, atostogų, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės laikotarpiais;

2) per mokslo metus pasikeitus norminiams teisės aktams, reglamentuojantiems švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, tarifikuojamos papildomos valandos ir dėl to darbo laiko trukmė per savaitę viršija 36 valandas, bet ne ilgiau kaip iki kalendorinių metų rugpjūčio 31 d.;

3) mokykloje trūkstant kvalifikuotų specialistų, suderinus su darbuotojų atstovais ir savivaldybės mokykloje (biudžetinėje įstaigoje) su savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu, valstybinėje mokykloje (biudžetinėje įstaigoje) su steigėju, o viešosiose įstaigose su visuotiniu dalininkų susirinkimu.

LR darbo kodekso 114 str. 2 dalis nustato, kad darbuotojų, dirbančių ne vienoje darbovietėje arba vienoje darbovietėje, bet pagal darbo sutartį ir susitarimą dėl papildomo darbo, darbo dienos trukmė negali būti ilgesnė kaip dvylika valandų ir 60 val. per kiekvieną septynių dienų laikotarpį.

Taigi, asmuo gali dirbti keliose darbovietėse ir dvylika valandų per dieną nepažeidžiant darbo ir poilsio režimo, darboviečių skaičius taip pat nėra ribojamas, tačiau pedagogai pedagoginį darbą gali dirbti tik 36 valandas per savaitę arba 40 val. jei patenka į išimtinius atvejus.

 

Parengė Lietuvos švietimo profesinė sąjunga