Trys švietimo profesinės sąjungos pradėjo susijungimo procedūras

Spalio 27 d. Kaune bendrai posėdžiavusios Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos (LŠĮPS), Lietuvos švietimo profesinės sąjungos (LŠPS) ir Lietuvos mokytojų profesinės sąjungų (LMPS) tarybos nutarė pradėti susijungimo procedūrą.

LŠĮPS, LŠPS ir LMPS, vykdydamos savo programines nuostatas ir organizacijų suvažiavimų metu priimtus nutarimus dėl profsąjunginių jėgų konsolidavimo, aiškiai suvokia, kad daryti teigiamą įtaką būsimai švietimo politikai, paritetiniais pagrindais bendradarbiaujant su šalies aukščiausiomis politinėmis ir vykdomosiomis struktūromis, įmanoma tik visiškai suvienijus tikruosius profsąjunginius principus išpažįstančių profesinių sąjungų jėgas, tai yra, susijungus į vieną juridinį vienetą.

Posėdyje buvo aptarti juridiniai susijungimo aspektai, bendru sutarimu sudaryta derybinė darbo grupė bei priimta rezoliucija dėl susijungimo ir socialinės partnerystės.

Susijungimo procedūras tikimasi baigti per 2017 metus.

 

LIETUVOS ŠVIETIMO PROFESINIŲ SĄJUNGŲ:
LIETUVOS MOKYTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS
LIETUVOS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS ir LIETUVOS ŠVIETIMO PROFESINĖS SĄJUNGOS
REZOLIUCIJA
DĖL SUSIJUNGIMO IR SOCIALINĖS PARTNERYSTĖS
2016 m. spalio 27 d.
Kaunas

 

Lietuvos švietimo šakai atstovaujančios profesinės sąjungos – Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga (LŠĮPS), Lietuvos švietimo profesinė sąjunga (LŠPS) ir Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga (LMPS), vykdydamos savo programines nuostatas ir organizacijų suvažiavimų metu priimtus nutarimus dėl profsąjunginių jėgų konsolidavimo, aiškiai suvokia, kad daryti teigiamą įtaką būsimai švietimo politikai, paritetiniais pagrindais bendradarbiaujant su šalies aukščiausiomis politinėmis ir vykdomosiomis struktūromis, įmanoma tik visiškai suvienijus tikruosius profsąjunginius principus išpažįstančių profesinių sąjungų jėgas, tai yra, susijungus į vieną juridinį vienetą.

 

Įgyvendindamos Lietuvos Respublikos jurisdikcijos nustatytą atstovavimo, informavimo ir konsultavimo teisę, profesinės sąjungos pripažįsta visus socialinės partnerystės principus: laisvas kolektyvines derybas, šalių lygiateisiškumą, geranoriškumą ir pagarbą teisėtiems interesams.

 

Socialinė partnerystė, Europoje susiformavusi per daugelį dešimtmečių, yra vienas svarbiausių tvirtos demokratijos principų. Deja, Lietuvos valdžia ir darbdaviai iki šiol vengia siekti konstruktyvaus socialinio dialogo derybose dėl geresnių bei visapusiškai saugių darbo sąlygų, palankaus mikroklimato ir profesijos svarbą visuomenėje atitinkančio apmokėjimo už darbą, trukdo siekti pozityvių sprendimų ir neleidžia sukurti Europos Sąjungos standartus atitinkančio bendravimo modelio, kuris taptų abipusiai pripažinta socialinio dialogo norma.

 

Bendro LŠĮPS, LŠPS ir LMPS pirmininkų tarybų posėdžio metu nutarta:

  1. Paritetiniais pagrindais sukurti bendrą darbo grupę, kuri parengtų visas jungimuisi reikalingas procedūras bei paruoštų naujus Įstatus.
  2. Įpareigoti darbo grupę iki 2017 m. kovo 1 d. pateikti bendram Tarybų posėdžiui Įstatų projektą ir jungimosi procedūrų reglamentus.
  3. Bendrame LŠĮPS, LŠPS ir LMPS Tarybų posėdyje nustatyti būsimo suvažiavimo datą, kuriame bus įteisintas naujos organizacijos sukūrimas.

 

Siūlyti :

LR Vyriausybei :

  1. Vadovaujantis socialinės partnerystės pagrindais, į visas darbo grupes dėl socialinių projektų bei švietimo sistemos reformų įtraukti socialinius partnerius – švietimo sistemos profesinių sąjungų atstovus, siekti lygiaverčio dialogo, pagrįsto pasitikėjimu, pagarba ir atsakomybe už prisiimtus įsipareigojimus. Priimant strategiškai svarbius sprendimus, atsižvelgti į socialinių partnerių pateiktus siūlymus, derinant sprendimus, dėl subjektyvių priežasčių nežlugdyti socialinio dialogo.

 

  1. Laikantis socialinės partnerystės principų, įgyvendinti visus nacionaliniu lygmeniu su profesinėmis sąjungomis pasiektus susitarimus, užtikrinančius švietimo darbuotojų, Vyriausybės nutarimu pripažintų dirbančiais itin didelės psichologinės ir protinės įtampos sąlygomis, galimybes gauti teisingą apmokėjimą už atliktą darbą.

 

  1. Kuo skubiau patvirtinti pateiktą LR Švietimo įstatymo projektą, reglamentuosiantį naują pedagogų darbo apmokėjimo tvarką.

 

  1. Neatidėliotinai pasirašyti Vyriausybei pateiktą Švietimo šakos Kolektyvinę sutartį;

 

LR Seimo nariams:

  1. Priimant įstatymus, darysiančius įtaką švietimo darbuotojų darbo ir socialinėms sąlygoms bei jų darbo apmokėjimui, vadovautis pasirašytais susitarimais dėl socialinės partnerystės, nuodugniai analizuoti galimas socialines pasekmes švietimo sistemoje ir nuolat konsultuotis su profesinėmis sąjungomis.

 

  1. LR Seime inicijuoti pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programos priėmimą bei socialines garantijas užtikrinančius įstatymus.

 

  1. Naujame Socialiniame modelyje atsižvelgti į profesinių sąjungų siūlymus bei dar kartą įvertinti visas Darbo Kodekse siūlomas pataisas, neleisiančias darbdaviams piktnaudžiauti savo padėtimi ir galiomis bei manipuliuoti ir/ar imituoti socialinį dialogą.

 

Savivaldybėms:

Savivaldybių ir švietimo įstaigų vadovams užtikrinti kokybišką socialinį bendradarbiavimą savivaldybėse, užkirsti kelią mobingui, nepotizmui ir kitiems šiuolaikiniams neigiamiems vadybiniams veiksmams, siekti sprendimų socialinio dialogo būdu, laikytis socialinio susitarimo principų: teisingumo, skaidrumo, protingumo ir demokratiškumo.

 

Profesinių sąjungų atstovams:

Švietimo sistemai atstovaujančioms profesinėms sąjungoms, kurios laikosi solidarumo, sąžiningumo ir teisingumo principų bei pritaria LŠĮPS, LŠPS ir LMPS vykdomai politikai, siekiant bendrų tikslų bei vadovaujantis  savitarpio pagarbos, šalių lygiateisiškumo, realių įsipareigojimų vykdymo principais, siūlyti prisijungti prie demokratiniais principais sukurtos organizacijos stiprinimo ir didinimo.

 

 

 

Lietuvos mokytojų profesinės

sąjungos pirmininkė                                                                   Jūratė Voloskevičienė

 

 

Lietuvos švietimo įstaigų profesinės

sąjungos pirmininkas                                                                  Eugenijus Jesinas

 

 

Lietuvos švietimo profesinės

sąjungos pirmininkas                                                                   Audrius Jurgelevičius

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!