ETUC vykdomojo komiteto posėdis

Gruodžio pradžioje vyko Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) vykdomojo komiteto posėdis. Jame nacionalinių profesinių konfederacijų atstovai svarstė ETUC suvažiavimo 2015 m. rugsėjo 29-spalio 2 d. pasiruošimo klausimus, išklausė informaciją apie Europos socialinį dialogą ir priėmė dokumentus:

1. Rezoliuciją “ES turi veikti dabar gerindama darbuotojų sveikatą ir saugą”

Joje pabrėžiama, kad šalyse, kurias stipriai paveikė ekonominė krizė, darbo sąlygos blogėja, darbuotojai miršta darbe, suserga profesinėmis ligomis. Dėl to ir didėjančios nelygybės tarp valstybių narių ETUC išreiškė susirūpinimą ir ragina imtis skubių veiksmų, gerinant darbuotojų sveikatą ir saugą darbe.

Naujosios Europos Komisijos pareiga – sukurti tinkamą strategiją ir trišaliu dialogu pradėti realius veiksmus, kad apsaugotų žmonių gyvybes ir darbuotojų sveikatą Europoje, didintų darbdavių ir darbuotojų bendradarbiavimą, remiant šalių Darbo inspekcijų vaidmenį ir stiprinant gebėjimus.

Būtina teikti aiškias gaires valstybėms narėms dėl nacionalinių DSS strategijų plėtojimo, ypač dėl raumenų ir griaučių sistemos sutrikimų, vėžio profesinių ligų, reprodukcinės sveikatos apsaugos nuo toksinių medžiagų,  cheminių medžiagų keliamos rizikos, tarp jų – naujų medžiagų, chemiškai ardančių hormoninę sistemą. Būtinos šių ligų prevencijos strategijos, diagnostika ir pripažinimas profesinėmis ligomis. Ypač konkretūs politikos veiksmai turi būti nukreipti į nepatikimus, terminuotus darbus, kurie didina psichosocialinius rizikos veiksnius, neigiamą poveikį žmonių sveikatai, širdies ir kraujagyslių ligų riziką ir ankstyvas mirtis.

ETUC reikalauja nedelsiant nustatyti Europoje privalomas poveikio ribas didesniam toksinių medžiagų skaičiui (šiuo metu nustatyta tik trim kancerogeninėms medžiagoms), nes daugiau nei 30 mln. Europos darbuotojų veikiami šimtų kancerogenų ir mutagenų darbo vietoje ir namuose. ETUC remia kelių valstybių narių pasiūlymą kancerogeninėms medžiagoms nustatyti 50 privalomų ribų. Be to, Konfederacija reikalauja nedelsiant įtraukti toksines reprodukcijai medžiagas į Kancerogenų ir mutagenų direktyvos taikymo sritį. Trys galiojančios direktyvos dėl raumenų ir griaučių sistemos sutrikimų (dėl vibracijos, rankų darbo ir darbo prie displėjaus ekrano įrenginių) yra pasenusios, todėl reikalinga nauja.

Milžiniškos problemos Europoje dėl psichosocialinių rizikų, susijusių su blogėjančiomis darbo sąlygomis, sveikata bei sauga darbe, nebegali būti ignoruojamos.

2. Deklaraciją dėl ES investicijų plano 

Joje Europos profesinių sąjungų konfederacija primena savo ilgalaikius reikalavimus investuoti į tvarų augimą ir orius darbus bei ragina skubiai didinti užimtumą, imtis deramų darbų, didinti konkurencingumą bei inovacines viešojo ir privačiojo sektoriaus investicijas. Kartu ji primena, kad kokybiškų darbo vietų kūrimas yra gyvybiškai svarbus klausimas daugiau nei 5 mln. jaunų bedarbių bei jaunesnių kartų gerovei, kuri stiprina dideles pajamas viešajame ir privačiame sektoriuose, todėl pirmenybė turi būti teikiama investicijoms, kuriančioms darbo vietas, bei darbo užmokesčio didinimui.

ETUC ragina didinti investicijas iki 2 proc. ES BVP per metus ateinančiais 10 metų. Toks planas būtinas, nustatant ES tvarios reindustrializacijos pamatus ir sukuriant iki 11 mln. naujų darbo vietų. ETUC ragina į atrankos kriterijus įtraukti demokratinį investicijų plano valdymą ir socialinius rodiklius. Šalių socialiniai partneriai turėtų dalyvauti pateiktų finansuoti projektų atrankose nacionaliniu lygiu. ETUC turėtų būti įtraukta į Europos darbo grupės darbą, siekiant užtikrinti, kad investicijos būtų skiriamos tvariai reindustrializacijai Europoje, deramo darbo vietų rėmimui didesnėms socialinėms investicijoms.

 Taip pat buvo priimtos ETUC rekomendacijos nacionalinėms vyriausybėms bei ES dėl laisvo asmenų judėjimo kliūčių įveikimo pasienio darbuotojams, ETUC pozicija dėl ES veiksmų  prieglobsčio prašytojų paieškai ir gelbėjimui Viduržemio jūroje.

 Taip pat buvo priimta ETUC pozicija dėl kovos su skurdu, kurioje pabrėžiama, kad skurdas yra ne tik ekonominės krizės padarinys, jis kyla iš neteisingo pajamų ir turto pasiskirstymo. Darbo atlyginimai yra per maži, daugelis europiečių vos suduria galą su galu.  Net ir dirbantys negauna padorių pajamų, o minimalūs atlyginimai yra per maži. Socialinės apsaugos sistemos privalo suteikti nuolatinį ir veiksmingą apsaugą nuo skurdo, remti žmones ligos, nedarbo ir pensijos laikotarpiais. Turi būti užtikrinta plati žmonių aprėptis, nes šios pajamos būtinas užtikrinti darbuotojų saugumą ir yra svarbūs ekonomikos stabilizatoriai.

ETUC tęs pastangas sutelkti kovai dėl padoraus darbo ir gyvenimo sąlygų, teisingesnės visuomenės ir lygesnės Europos.

Labai svarbune stebėti ir vertinti, bet kurti labiau įpareigojančią sistemą ES lygiu bei padaryti kovą su skurdu veiksmingesniu “Europa 2020” strategijos tikslu.

Informaciją pateikė LPSK veiklų koordinatorė Danutė Šlionskienė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!