EESRK priėmė nuomonę dėl darbuotojų saugos ir sveikatos strateginės programos

2014 m. gruodžio 11 d. Europos ekonominių ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) priėmė nuomonę dėl Europos Komisijos komunikato „2014–2020 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginė programa“ (toliau – Nuomonė).

Nuomonėje pritariama siūlymui sumažinti  teisinį reglamentavimą, tačiau nemažinant  saugos ir sveikatos darbe lygio, ypač atkreipiant dėmesį į darbuotojų saugą ir sveikatą mažose bei vidutinėse įmonėse.

 Darbuotojų švietimas, mokymas yra svarbios priemonės, siekiant prevencijos, o kolektyvinės derybos ir socialinių partnerių susitarimas – gerinant darbuotojų saugos ir sveikatos situaciją. Tai EESRK Nuomonėje pažymimos kaip esminės priemonės

Komitetas palankiai vertina Komisijos ketinimą daugiau dėmesio skirti prevencijai, supaprastinti teisės aktus (nekeliant pavojaus esamiems apsaugos lygiams) ir deramai laikytis šių taisyklių. Strategija turi užtikrinti aukšto apsaugos lygio ir įmonių administracinės naštos pusiausvyrą.

EESRK laikosi nuomonės, kad būtina užtikrinti geresnį darbo inspektorių mokymą, jų rengti daugiau, kadangi beveik pusėje valstybių narių nėra net minimalaus, TDO rekomenduojamo, jų skaičiaus: t. y. 1 inspektorius – 10 tūkst. darbuotojų).

Atsižvelgiant į būtinybę puoselėti prevencijos kultūrą tarp jaunų žmonių, jaunų specialistų, stažuotojų ir pameistrių, EESRK rekomenduoja Komisijai priimti priemonių, kurios jiems padėtų gauti informaciją ir tinkamą praktinį mokymą.

EESRK taip pat supranta investicijų į prevenciją vaidmenį ir pritaria, kad investuoti turi ne tik įmonės, bet ir valstybės narės. Komitetas ragina įmones ir valstybes nares investuoti daugiau ir užtikrinti darbuotojų dalyvavimą jame.

EESRK pabrėžia, kad ES susiduriama su sunkumais duomenų srityje, ir ragina Komisiją skubiai surinkti statistinius duomenis ir rodiklius, kurie pirmiausia atspindėtų darbuotojų lytį ir profesinę veiklą. Profesinių ligų sąrašas, įskaitant nelaimingus atsitikimus darbe, ir pranešimų bei statistinės analizės taisyklės turės būti reglamentuojami ir skelbiami ES lygmeniu. Komitetas mano, kad reikia stiprinti ir viešinti specializuotų agentūrų darbą, taip pat informacijos ir geriausios praktikos sklaidą, kadangi tai padėtų stiprinti prevencijos kultūrą. Jis taip pat laikosi nuomonės, kad būtina išsamiau tirti naujas rizikas ir, remiantis šiais tyrimais, parengti atitinkamas (teisėkūros ar kitas) priemones.

EESRK mano, kad darbuotojų ir visų socialinių partnerių dalyvavimas visais lygmenimis ir darbo vietoje turi lemiamos reikšmės šios strategijos įgyvendinimui. Jis ragina Komisiją aktyviau diskutuoti ir konsultuotis su socialiniais partneriais ir parengti bendrų veiksmų planą. Valstybės narės turėtų skatinti socialinį dialogą ir kolektyvines sutartis.

Diskusijose atkeiptas dėmesys, kad:

–          kas 2,5 min. ES kažkas žūsta dėl nelaimingo atsitikimo;

–          šiandien pavojingiausias veiksnys yra stresas darbe;

–          svarbus yra darbo orumo užtikrinimas;

–          negalima siekti efektyvumo ir konkurencingumo žmonių sveikatos sąskaita.

 Pabrėžta, jog  darbas yra visos ekonominės sistemos svarbiausias elementas

Gražina Gruzdienė

LPSK atstovė EESRK

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!