Premjeras su valstybės tarnautojais žada atsiskaityti 2014-ųjų pavasarį

Al­gir­das But­ke­vi­čius tei­gia, jog mi­nis­te­ri­jos pri­va­lės tau­py­ti dar­bo už­mo­kes­čiui skir­tas lė­šas, kad bū­tų kom­pen­suo­ta vals­ty­bės tar­nau­to­jams ir tei­sė­jams.


“Nuo spa­lio 1 die­nos, ka­da bus at­sta­to­mos kva­li­fi­ka­ci­jos ir ka­te­go­ri­jos vals­ty­bės tar­nau­to­jams, kaip yra nu­ma­ty­ta Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo, kad ši­tą da­lį pi­ni­gų bū­tų ga­li­ma iš­mo­kė­ti ki­tais me­tais iki ko­vo 1 die­nos ar iki ko­vo 31 die­nos. Šian­dien mi­nis­trams duo­tas nu­ro­dy­mas, kad vi­sos su­tau­py­tos lė­šos dar­bo už­mo­kes­čio fon­de ne­bū­tų iš­mo­kė­tos kaip prie­dai, pre­mi­jos, bet ta su­ma ir­gi bū­tų nu­kreip­ta fi­nan­si­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų įgy­ven­di­ni­mui”, – tre­čia­die­nį po Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­mo žur­na­lis­tams sa­kė A.But­ke­vi­čius.


Jo tei­gi­mu, yra du ga­li­mi at­ly­gi­ni­mų at­sta­ty­mo va­rian­tai.


“Jei­gu tu­rė­si­me lė­šų, tai fak­tiš­kai bus ga­li­ma at­sta­ty­ti dar gruo­džio mė­ne­sį. O ki­tas va­rian­tas – ne­kei­čiant šių me­tų biu­dže­to asig­na­vi­mų, pri­skai­čiuo­ta bus šiais me­tais, o iš­mo­kė­ta – ki­tais”, – žur­na­lis­tams sa­kė prem­je­ras.


Jo tei­gi­mu, at­ly­gi­ni­mų kom­pen­sa­vi­mo šal­ti­nis ga­lė­tų bū­ti maž­daug 750 mln. li­tų pla­nuo­ja­mos di­din­ti ki­tų me­tų biu­dže­to iš­lai­dos.


“At­siž­vel­giant į Fis­ka­li­nės draus­mės įsta­ty­mą, ku­ris ga­lio­ja, pa­gal jį be­rods 750 mln. li­tų bus ga­li­ma di­din­ti (iš­lai­das – BNS), tai reikš, kad apie 240 mln. li­tų, ku­rių rei­ka­lau­ja­ma pa­gal Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo pri­im­tą spren­di­mą, ir bus den­gia­mi”, – sa­kė A.But­ke­vi­čius.


Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas bir­že­lį pa­skel­bė, kad Kons­ti­tu­ci­jai prieš­ta­rau­ja spren­di­mai, ku­riais su­ma­žin­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir tei­sė­jų par­ei­gi­nės al­gos koe­fi­cien­tai, vals­ty­bės tar­nau­to­jų prie­dų už kva­li­fi­ka­ci­nes kla­ses, sta­tu­ti­nių vals­ty­bės tar­nau­to­jų prie­dų už kva­li­fi­ka­ci­nes ka­te­go­ri­jas dy­džiai. KT tei­gi­mu, 2009 me­tų vi­du­ry­je bu­vo ga­li­ma su­ma­žin­ti tik ba­zi­nį dy­dį, tai­ko­mą par­ei­gū­nų ir tar­nau­to­jų at­ly­gi­ni­mams aps­kai­čiuo­ti.


KT nu­ta­ri­mo įsi­ga­lio­ji­mas ati­dė­tas iki spa­lio 1 die­nos.


Jei iki to lai­ko ne­bus pri­im­ti ati­tin­ka­mi įsta­ty­mai, tu­ri įsi­ga­lio­ti iki kri­zės ga­lio­ję ne­su­ma­žin­ti koe­fi­cien­tai ir prie­dai.


Anks­čiau pra­neš­ta, kad, pir­mi­niais skai­čia­vi­mais, dar šie­met at­sta­ty­ti at­ly­gi­ni­mams pri­reik­tų 34 mln. li­tų, ki­tą­met – 200 mln. li­tų, o su kom­pen­sa­vi­mu iš vi­so tek­tų su­ras­ti be­veik mi­li­jar­dą li­tų.


 


 


http://lzinios.lt/lzinios/Lietuvoje/premjeras-su-valstybes-tarnautojais-zada-atsiskaityti-2014-uju-pavasari/159824


 


 


BNS

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!