Vyriausybė sprendimus dėl kultūrininkų algų nukelia rudeniui

“Klau­si­mas kol kas bu­vo ati­dė­tas ir tur­būt ži­no­te, dėl ko­kių prie­žas­čių – po Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mo, ku­rio bu­vo ga­li­ma se­niai lauk­ti, kad rei­kia at­sta­ty­ti vi­sus at­ly­gi­ni­mus, su­ma­žin­tus per kri­zę tiek vals­ty­bės tar­ny­bai, tiek tei­sė­jams ir ki­tiems par­ei­gū­nams, biu­dže­to iš­ga­lės šian­dien yra la­bai ri­bo­tos”, – žur­na­lis­tams sa­kė kul­tū­ros mi­nis­tras.


Jo tei­gi­mu, pi­ni­gų kul­tū­ri­nin­kų al­gų di­di­ni­mui bus ieš­ko­ma svars­tant ki­tų me­tų biu­dže­tą.


“Ka­da bus svars­to­mas ki­tų me­tų biu­dže­tas, bus ban­do­ma at­ras­ti ga­li­my­bę pa­di­din­ti, kaip mi­nė­jau, dviem ba­zi­niais at­ly­gi­ni­mo dy­džiais, ki­tų me­tų biu­dže­te nu­ma­tant tuos asig­na­vi­mus”, – sa­kė mi­nis­tras.


Pa­siū­ly­mus, kaip tu­rė­tų di­dė­ti bib­lio­te­ki­nin­kų, kul­tū­ros cen­trų dar­buo­to­jų, mu­zie­ji­nin­kų at­ly­gi­ni­mai Vy­riau­sy­bei yra pa­tei­ku­si dar­bo gru­pė, ku­rią bir­že­lį su­da­rė prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ir ku­riai va­do­va­vo kul­tū­ros mi­nis­tras Š.Bi­ru­tis.


Dar­bo gru­pė siū­lo iki gruo­džio pa­tvir­tin­ti prog­ra­mą, kaip per tre­jus me­tus pa­siek­ti, kad ma­žiau­siai už­dir­ban­čių kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jų mi­ni­ma­lus mė­ne­si­nis dar­bo už­mo­kes­tis bū­tų ne ma­žes­nis nei 1732 li­tai.


Prog­ra­mos tiks­lu dar­bo gru­pė įvar­di­jo kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mą, pri­ar­ti­nant jį prie pe­da­go­gų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo.


To siū­lo­ma pa­siek­ti 2014 -2016 me­tais kas­met di­di­nant fi­nan­sa­vi­mą dar­bo už­mo­kes­čiui dviem ba­zi­nės mė­ne­si­nės al­gos dy­džiais kiek­vie­nam kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jui (ba­zi­nė mė­ne­si­nė al­ga šiuo me­tu yra 122 li­tai). Skai­čiuo­ja­ma, kad tai kas­met pa­pil­do­mai iš vals­ty­bės biu­dže­to par­ei­ka­lau­tų po 49 mln. li­tų.


“Prog­ra­mos už­da­vi­nys – per tre­jus me­tus pa­siek­ti, kad ma­žiau­siai už­dir­ban­čių kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jų mi­ni­ma­lus mė­ne­si­nis dar­bo už­mo­kes­tis bū­tų ne ma­žes­nis 1732 Lt, o ki­tų dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­tis pa­di­dė­tų vi­du­ti­niš­kai 45 proc.”, – sa­ko­ma dar­bo gru­pės prem­je­rui tei­kia­ma­me raš­te.


Dar­bo gru­pė pa­žy­mi siū­ly­mus su­for­ma­vu­si at­siž­velg­da­ma į tai, kad ša­lies ri­bo­ti fi­nan­si­niai iš­tek­liai ne­leis per vie­ne­rius me­tus lik­vi­duo­ti at­otrū­kio tarp pe­da­go­gų ir kul­tū­ros dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų.


Rem­da­ma­sis Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, Š.Bi­ru­tis BNS anks­čiau tei­gė, jog 2012 me­tais vi­du­ti­nis me­ti­nis pe­da­go­gų dar­bo už­mo­kes­tis bu­vo 2599 li­tai, kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jų – 1614 li­tai.


Su­da­ry­da­mas dar­bo gru­pę A.But­ke­vi­čius ža­dė­jo iki 2016 me­tų pa­kel­ti kul­tū­ri­nin­kų at­ly­gi­ni­mus iki pe­da­go­gų al­gų dy­džio.


Pir­ma­die­nį jis sa­kė, kad kul­tū­ri­nin­kų at­ly­gi­ni­mai bus di­di­na­mi tiek, kiek leis fi­nan­si­nės ga­li­my­bės.


“Mes ka­da (ge­gu­žę – BNS) kal­bė­jo­me, tai ne­bu­vo Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo pri­im­to spren­di­mo. Ir mes bu­vo­me nu­ma­tę tuo me­tu ir su­pla­na­vę, kiek bus ga­li­ma di­din­ti at­siž­vel­giant į tą pa­tį, kaip sa­kiau, fi­nan­si­nės draus­mės įsta­ty­mą”, – pir­ma­die­nį pa­klaus­tas, ar te­be­gal­vo­ja­ma per tre­jus me­tus pa­kel­ti kul­tū­ri­nin­kų at­ly­gi­ni­mus iki pe­da­go­gų al­gų ly­gio, sa­kė A.But­ke­vi­čius.


 


http://lzinios.lt/lzinios/Lietuvoje/vyriausybe-sprendimus-del-kulturininku-algu-didinimo-nukelia-rudeniui/159821


 


 


BNS

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!