Švietimo profsąjunga perspėja apie galimus streikus joniškio rajone

Šil­dy­mui lė­šų ski­ria­ma tik pus­me­čiui


2013 me­tų Jo­niš­kio ra­jo­no biu­dže­te nu­ma­to­mos pa­ja­mos – 64 mi­li­jo­nai 726 tūks­tan­čiai li­tų ar­ba 9 pro­cen­tais ma­žiau ne­gu 2012 me­tais.


At­siž­vel­giant į lė­šų trū­ku­mą, su­ma­žin­ti asig­na­vi­mai dar­bo už­mo­kes­čiui, so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­koms, pre­kių ir pa­slau­gų (šil­dy­mo, elekt­ros ener­gi­jos ir ki­toms) iš­lai­doms, me­tų pa­bai­go­je ga­li pa­di­dė­ti kre­di­ti­niai įsi­sko­li­ni­mai.


Pris­ta­ty­da­mas biu­dže­to pro­jek­tą Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vol­de­ma­ras Ban­džiu­kas sa­kė, kad mo­kos fon­do trūks­ta maž­daug 20 pro­cen­tų. Ūki­nėms biu­dže­ti­nių įstai­gų iš­lai­doms lė­šos su­ma­žin­tos maž­daug 19 pro­cen­tų. Šil­dy­mui pi­ni­gų ski­ria­ma tik praė­ju­sių me­tų sko­loms deng­ti ir pir­ma­jam šių me­tų pus­me­čiui.


Dėl lė­šų trū­ku­mo mo­kos fon­dui eta­tus jau te­ko su­si­ma­žin­ti Jo­niš­kio Jo­no Avy­žiaus vie­ša­jai bib­lio­te­kai. Švie­ti­mo įstai­go­se ma­ži­na­mi prie­dai, koe­fi­cien­tai, ieš­ko­ma ki­tų tau­py­mo bū­dų.


 


Pers­pė­ja­ma apie strei­kus


Prieš po­sė­dį me­rui, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui, Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jai, vi­siems Ta­ry­bos na­riams Jo­niš­kio ra­jo­no švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos (ŠDPS) pir­mi­nin­kė Da­lia Ži­le­vi­čie­nė įtei­kė krei­pi­mą­si, ku­ria­me pri­me­na­ma, kad „at­sa­ko­my­bę už ga­li­mus so­cia­li­nius ne­ra­mu­mus, ku­riuos su­kels ne­tei­sė­tos tau­py­mo prie­mo­nės, teks pri­siim­ti vi­siems Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riams“.


Raš­te tvir­ti­na­ma, kad „Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja švie­ti­mo įstai­gų va­do­vams jau yra da­vu­si žo­di­nį nu­ro­dy­mą ieš­ko­ti ga­li­my­bių iš­si­vers­ti su pla­nuo­ja­mais skur­do biu­dže­tais“.


ŠDPS per­spė­ja, kad ne­pri­tars nė vie­nai tau­py­mo prie­mo­nei, ku­ri prieš­ta­raus tei­sės nor­moms ir gins dar­buo­to­jų in­te­re­sus nu­ma­ty­to­mis prie­mo­nė­mis, tarp jų – ir strei­kais.


 


Pa­pik­ti­no po­žiū­ris


Jo­niš­kio ra­jo­no (ŠDPS) pir­mi­nin­kė Da­lia Ži­le­vi­čie­nė „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė, kad krei­pi­ma­sis bu­vo pa­ra­šy­tas po to, kai da­ly­vau­da­ma Ta­ry­bos ko­mi­te­tų po­sė­džiuo­se, svars­tant biu­dže­to pro­jek­tą, ji neiš­gir­do at­sa­ky­mų į sa­vo klau­si­mus, kaip tau­py­ti, ko­kių prie­mo­nių im­tis.


„Mo­kyk­los gau­na teis­mais gra­si­nan­čių laiš­kų iš „For­tum Jo­niš­kio ener­gi­jos“ dėl sko­lų už šil­dy­mą. Pra­by­la­ma apie ne­mo­ka­mas ato­sto­gas švie­ti­mo įstai­go­se. Iš Ta­ry­bos na­rių te­ko iš­girs­ti rep­li­kų, kad ir jie sa­vo dar­bo­vie­tė­se ei­na ne­mo­ka­mų ato­sto­gų. Ar tai – ra­jo­no gy­ven­to­jų iš­rink­to Ta­ry­bos na­rio po­žiū­ris?“ – pik­ti­no­si Da­lia Ži­le­vi­čie­nė.


ŠDPS ra­jo­no pir­mi­nin­kė bu­vo ne­ma­lo­niai nu­ste­bin­ta, kad jos įteik­to krei­pi­mo­si Ta­ry­bos na­riai ne­pa­gei­da­vo iš­girs­ti, esą jie jau per­si­skai­tė. D. Ži­le­vi­čie­nės nuo­mo­ne, at­ro­dė, tar­si bū­tų ven­gia­ma vie­šu­mo.


 


 


http://www.skrastas.lt/?data=2013-02-26&rub=1065924810&id=1361716603


 


 


Loreta RIPSKYTĖ

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!