Pradėtos teisinės pasiruošimo streikui procedūros

Nepaisant mokytojus atstovaujančių profesinių sąjungų pastangų būti išgirstoms, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministras G. Steponavičius tęsia pradėtas ir planuoja naujas reformas švietime, kurios jau artimiausiu metu sukurs prielaidas savivaldybėms masiškai reorganizuoti ar net uždarinėti mokyklas, jų mokinius nukreipiant mokytis į už kelių ar keliolikos kilometrų esančias švietimo įstaigas, o daugeliui mokytojų sumažinti pamokų krūvius ar visai palikti be darbo. Kartu Švietimo ir mokslo ministerijos vadovybė mokytojams ruošia naują kvalifikacijos kėlimo tvarką, kuri nukreipta ne į mokytojų darbo kokybės gerinimą, o faktiškai numato sugrąžinti reguliarią, visuotinę ir privalomą atestaciją, kas grės atlyginimų mažėjimu ir popierizmo bei formalizmo suklestėjimu švietimo įstaigose. Tuo pačiu, vienintele paskata mokytojams tobulinti kvalifikaciją bus sankcijų baimė.


Atsižvelgiant į tai, kreipiamės į Švietimo ir mokslo ministeriją su šiais reikalavimais:


 1. Nedelsiant inicijuoti esminius dabartinės švietimo įstaigų finansavimo tvarkos (mokinio krepšelio metodikos) pakeitimus, nes ji šiuo metu neatlieka savo pagrindinės funkcijos – efektyviai naudojant švietimui skirtas lėšas, gerinti ugdymo kokybę. Taip pat reikalaujame nemažinti savivaldybėms skirtos mokinio krepšelio dalies, tokiu būdu užtikrinant tolygų švietimo įstaigų tinklą bei pedagogų socialines – ekonomines garantijas.


 2. Atidėti Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos metmenų priėmimą iki tol, kol skaidriai sukurta darbo grupė paruoš alternatyvų dokumento projektą, kuris būtų suderintas su profesinėmis sąjungomis.


 3. Koreguoti mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką taip, kad būtų vienareikšmiškai nustatyta 18 kontaktinių valandų pedagoginė norma, kas padidintų darbuotojų socialinį saugumą.


Atsisakius vykdyti šiuos reikalavimus ar taikinimo procedūros (derybų) metu nesusitarus dėl jų tenkinimo, Lietuvos švietimo profesinė sąjunga pasilieka teisę skelbti streiką.


 


 


LŠPS


www.svietimoprofsajunga.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!