Telšių vaikų globos namų profesinė sąjungą išsaugojo socialinių pedagogų statusą

Kreipimesi rašoma, kad atsižvelgiant į LR Vyriausybės sprendimus, ekonominę situaciją iki ji pagerės, taupant biudžetines lėšas, atstovaujant vaikų, gyvenančių vaikų globos namuose, jų elgesio, emocijų, sveikatos sutrikimus ir kitas problemas, Telšių VGN profesinė sąjunga nutarė ir siūlo Telšių vaikų globos namų administracijai, VGN steigėjui Telšių rajono savivaldybės administracijai: Palikti tiesiogiai su vaikais dirbti pedagogams socialinio pedagogo pareigybę, nes jie dirba su 58 vaikais, turinčiais elgesio ir emocijų  sutrikimų, 10 ikimokyklinio, 23 jaunesnio mokyklinio amžiaus, 59 paaugliais, su 80 % vaikų, priklausančių rizikos grupei.


Taupymo sumetimais profesinė sąjunga siūlė svarstyti ir nustatyti socialinio pedagogo koeficiento dydį. Socialinio pedagogo pareiginės funkcijos ir yra socialinių pedagoginių problemų sprendimas, socialinių įgūdžių ugdymas, vaiko elgesio korekcija, pamokų ruoša, ugdymas, darbas su biologine šeima, žalingų įpročių prevencija ir kita.


Profesinė sąjunga įžvelgė socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo profesinius skirtumus:
– socialinis darbuotojas vykdo socialinį darbą su šeimomis, įvairaus amžiaus asmenimis, turinčiais socialinių problemų. Socialinis pedagogas dirba individualizuotą darbą su vaikais, paaugliais, turinčiais socialinių – pedagoginių problemų,
– socialinio darbo tikslas – žmogaus socialinė integracija, atsižvelgiant į reikalingus jam vidinius bei išorinius išteklius ir veiksmingai juos panaudojant. Socialinio pedagoginio darbo tikslas – vaiko gerovė, saugumas siekiant  pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą.


Reaguodamas į kreipimąsi Telšių rajono meras Valdemaras Ramšas surengė pasitarimą, kuriame dalyvavo Telšių rajono administracijos socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja Lendra Bukauskienė ir kiti specialistai, Telšių VGN direktorius Žydrūnas Seilius, VGN profesinės sąjungos atstovai ir Lietuvos švietimo profesinės sąjungos konsultantas Romas Turonis. Savivaldybės administracija išklausė profesinės sąjungos argumentus ir pasitarime rasti kompromisai, kaip taupyti nesumažinant vaikams teikiamų paslaugų kokybės ir nebloginti darbuotojams socialinių garantijų.


Vėliau pakartotinai trišalių VGN administracijos, pedagogų profesinės sąjungos, Telšių rajono savivaldybės tarybos socialinių reikalų, ekonomikos ir finansų komitetų posėdžiuose parengtas sprendimo projektas, o 2010-09-30 savivaldybės taryba jį patvirtino. Nutarime nustatyta nekeisti Telšių vaikų globos namų statuso. Tiesiogiai su vaikais šeimynose dirbs socialiniai pedagogai su socialinio pedagogo 16,1 koeficientu ir priemoka už darbą pasunkintomis sąlygomis.


Džiaugiamės radę kompromisą su įstaigos nauju steigėju – rajono savivaldybe. Tai geras vaikų globos namų pedagogų profesinės sąjungos praktinės veiklos pavyzdys.


 


Profesinės sąjungos pirmininkas Arvydas Bomblauskas


www.svietimoprofsajunga.lt


 


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!