Dienpinigių mokėjimo tvarka turėtų keistis

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimą Nr.1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos“ siūloma pakeisti taip:


„Jeigu kolektyvinė ar darbo sutartis nenustato kitaip, tai ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki komandiruotės pradžios darbuotojui privalo būti išmokėtas avansas – ne mažiau kaip 50 procentų numatomų dienpinigių ir su komandiruote susijusių išlaidų sumos. Darbuotojas turi teisę atsisakyti vykti į komandiruotę, jei jam laiku nebuvo išmokėtas avansas. Grįžęs iš komandiruotės, darbuotojas per 3 darbo dienas pateikia darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui vidaus darbo tvarka nustatytą ataskaitą ir atitinkamus dokumentus apie komandiruotės metu patirtas faktines išlaidas ir, jeigu buvo išmokėtas avansas, grąžina nepanaudotą avanso likutį. Darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su darbuotoju, grįžusiu iš komandiruotės, ne vėliau kaip darbo užmokesčio mokėjimo dieną.“


 


www.lpsdps.com


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!