Seimas pritarė darbo kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui

Ženkliai patobulinta darbuotojų atstovų informavimo tvarka. Darbo kodekso 22 str. 1 d. 7 p. patikslintas, įtvirtinant darbdavio pareigą teikti informaciją raštu. Iš esmės pakeistas Darbo kodekso 47 straipsnis. Įtvirtinta darbdavio pareiga nemokamai ir raštu teikti informaciją bei nustatyta atsakomybė už teikiamos informacijos teisingumą. Darbuotojų atstovams suteikta teisė susipažinti su įmonės komercinėmis paslaptimis.


Patobulinta kolektyvinių derybų procedūra – darbuotojų kolektyvui nepritarus kolektyvinės sutarties projektui bus deramasi tik dėl pateiktų pastabų nepradedant derybų iš naujo.


Sumažintas streikų ribojimas – streikai bus leidžiami centralizuoto elektros energijos, šilumos tiekimo ir dujų tiekimo įmonėse, išlaikant minimalų paslaugų lygį.


Išplėstos papildomos užimtumo garantijos darbuotojams, auginantiems vaikus.


Darbdaviai įpareigoti pasirašytinai supažindinti darbuotojus su visomis jų darbo sąlygomis (darbo tvarkos taisyklėmis, kolektyvine sutartimi, kitais įmonės teisės aktais).


Darbdaviai įpareigoti siūlyti darbuotojams, dirbantiems pagal terminuotas darbo sutartis, nuolatines darbo vietas.


Nustatytas apribojimas atleisti profesinės sąjungos pirmininką drausminės atsakomybės tvarka.


Nustatytas apribojimas atleisti darbuotojus, kada perduodama verslo dalis. Pavyzdžiui, atleisti valytojas ir samdyti valymo paslaugas teikiančią įmonę.


Padidinta išeitinė išmoka, kai darbuotojas yra atleidžiamas likviduojant įmonę.


Nustatytos sankcijos darbdaviui už savalaikį neatsiskaitymą su atleidžiamu darbuotoju – tokiam darbuotojui už delsimo laiką turės būti sumokėtas vidutinis darbo užmokestis.


Leista dirbti iki 12 valandų per parą, neįskaitant pertraukų, keliose darbovietėse.


Įvesti laisvo darbo grafiko reguliavimo ypatumai.


Suminės darbo laiko apskaitos laikotarpis išliko 4 mėnesiai. Uždrausta pagal suminę darbo laiko apskaitą dirbti daugiau kaip 48 valandas per savaitę, atsisakant šio laikotarpio vidurkio skaičiavimo. Darbuotojams per kalendorinę savaitę dirbusiems daugiau kaip 48 valandas, už viršytą laiką privalės būti mokama kaip už viršvalandžius.


Uždrausta bet kokią atostogų rūšį pakeisti pinigine kompensacija.NEIGIAMI ASPEKTAI:


Darbo taryboms suteikta teisė skelbti streiką.


Sugriežtinta atsakomybė už šiurkščius darbo drausmės pažeidimus.


Leista atleisti nėščias moteris pasibaigus laikinosios darbo sutarties terminui.Paruošė LPSK teisininkas Marius Dagys

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!