EK: siekiama užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą besikeičiančioje darbo rinkoje

COVID-19 pandemija parodė, kaip svarbu imtis priemonių siekiant užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, taip pat visuomenės funkcionavimą ir ypatingos svarbos ekonominės ir socialinės veiklos tęstinumą. Atsižvelgdama į tai,  Europos Komisija priėmė 2021-2027 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginę programą.

EK vertinimu, per pastaruosius dešimtmečius padaryta pažanga, pavyzdžiui, 1994-2018 m. mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe ES sumažėjo apie 70 proc. Vis dėlto, nepaisant pažangos, 2018 m. ES valstybėse narėse įvyko daugiau kaip 3300 nelaimingų atsitikimų, pasibaigusių mirtimi, ir 3,1 milijono kitų nelaimingų atsitikimų.

Kiekvienais metais nuo su darbu susijusių ligų miršta daugiau kaip 200 000 darbuotojų. Tikimasi, kad atnaujinta programa padės sutelkti ES institucijų, valstybių narių ir socialinių partnerių pastangas bendriems darbuotojų apsaugos prioritetams įgyvendinti. Programos veiksmai taip pat padės sumažinti sveikatos priežiūros išlaidas ir padės įmonėms, įskaitant MVĮ, tapti našesnėmis, konkurencingesnėmis ir tvaresnėmis.

Strateginėje programoje dėmesys sutelkiamas į tris pagrindinius ateities tikslus:

  • Pokyčių numatymas ir valdymas naujoje darbo rinkoje. Siekdama užtikrinti saugias ir sveikas darbo vietas skaitmeninės, žaliosios ir demografinės pertvarkos metu, Europos Komisija peržiūrės Darbo vietų direktyvą ir Displėjaus ekrano įrangos direktyvą ir atnaujins asbesto ir švino kiekių apsaugines ribas. Ji parengs ES lygmens iniciatyvą, susijusią su psichikos sveikata darbe, kurioje bus įvertintos su darbuotojų psichikos sveikata susijusios kylančios problemos ir pateiktos veiksmų gairės.
  • Su darbu susijusių ligų ir nelaimingų atsitikimų prevencija. Ši strateginė programa skatins „nulinės vizijos“ požiūrį siekiant išvengti su darbu susijusių mirčių ES. Europos Komisija taip pat atnaujins ES taisykles dėl pavojingų cheminių medžiagų, kad būtų kovojama su vėžiu, reprodukcinėmis ir kvėpavimo takų ligomis.
  • Pasirengimo būsimoms sveikatos krizėms stiprinimas. Atsižvelgdama į dabartinės pandemijos metu įgytą patirtį, Europos Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su visuomenės sveikatos srities subjektais, parengs ekstremaliųjų situacijų procedūras ir gaires, skirtas greitam reikiamų priemonių dislokavimui, įgyvendinimui ir stebėsenai galimų būsimų sveikatos krizių atveju.

Strateginės programos veiksmai bus įgyvendinami i) vykdant tvirtą socialinį dialogą, ii) geriau formuojant įrodymais pagrįstą politiką, iii) geriau užtikrinant galiojančių ES teisės aktų vykdymą ir stebėseną iv) didinant informuotumą ir v) sutelkiant finansavimą investicijoms į darbuotojų saugą ir sveikatą, be kita ko, iš ES fondų, pavyzdžiui, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ir Sanglaudos politikos fondų.

Europos Komisija taip pat ragina valstybes nares atnaujinti savo nacionalines darbuotojų saugos ir sveikatos strategijas siekiant užtikrinti, kad naujosios priemonės pasiektų darbo vietas. Už ES ribų EK ir toliau atliks pagrindinį vaidmenį visame pasaulyje skatindama aukštus darbuotojų saugos ir sveikatos standartus.

Daugiau informacijos: Pranešimas spaudai

 

Šaltinis: Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!