ETUC ir EESRK darbuotojų grupė stiprina bendradarbiavimą

2019 metų pabaigoje Briuselyje įvyko Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) vykdomojo komiteto posėdis. Vienas iš svarstomų klausimų buvo bendradarbiavimo susitarimo tarp ETUC ir Europos ekonominių socialinių reikalų komiteto (EESRK) antrosios grupės pasirašymo galimybės.

Pristatant susitarimo projektą buvo konstatuota, kad Europos darbuotojai ir toliau patiria neigiamą gilios ekonominės ir socialinės krizės poveikį, griežto taupymo metai privedė prie kokybiškų darbo vietų trūkumo. Neoliberalios politinės darbotvarkės pasekmė – didelis nedarbas, socialinė atskirtis ir visuomenės nepasitenkinimas. Darbuotojai susiduria su naujais ir nuolatiniais iššūkiais, įskaitant tai, kaip valdyti būsimą darbo pasaulį. Be to, nuolat juntama grėsmė asociacijų laisvei ir kolektyvinių derybų vaidmeniui naujose darbo formose. Nuolat didėja nelygybė ir tebesitęsia kova dėl lyčių lygybės, jautrių darbo grupių nediskriminavimo ir lygių galimybių visiems.

Ši situacija verčia sutelkti jėgas ir dirbti išvien, sprendžiant šiuos uždavinius ir siekiant sukurti tokią Europą, kurioje visi jaustųsi gerai. Tai vienintelis būdas atkurti Europos darbuotojų ir kitų piliečių pasitikėjimą Europos Sąjungos projektu ir kovoti su didėjančiu dešiniuoju populizmu, nacionalizmu ir ksenofobija.

Buvo pabrėžta, kad ETUC ir EESRK darbuotojų grupė ir toliau primygtinai reikalaus įgyvendinti Europos socialinių teisių ramstį, įskaitant visų pirma teisėkūros priemones Europos lygmeniu, taip pat nacionalines iniciatyvas, kuriomis siekiama užtikrinti, kad gyvenimo ir darbo sąlygos būtų kuo labiau suvienodintos, kad būtų mažiau nelygybės ir daugiau ekonominės bei socialinės sanglaudos tarp valstybių narių ir jų viduje, be kita ko, pasitelkiant patikimą makroekonominę politiką.

ETUC ir EESRK darbuotojų grupė yra įsipareigojusios remti darnaus vystymosi tikslus ir siekti konkrečių principų bei tikslų įgyvendinimo taikant veiksmingus Europos teisės aktus.

Atsižvelgiant į skirtingą abiejų institucijų vaidmenį, ETUC ir EESRK darbuotojų grupė turės bendrą pagrindą bendradarbiavimui, keitimuisi patirtimi ir žiniomis.

Nors abiejų institucijų vaidmuo skirtingas, tačiau šis susitarimas pasitarnaus bendriems tikslams pasiekti. Tam pasitarnaus žemiau išvardintos priemonės:

  • EESRK darbuotojų grupės pirmininkas bus nuolat kviečiamas dalyvauti ETUC vykdomojo ir iniciatyvinio komiteto posėdžiuose.
  • Generalinis sekretorius ir (arba) ETUC sekretoriatas nuolatos bus kviečiami dalyvauti ir išsakyti savo nuomonę EESRK darbuotojų grupės posėdžiuose.
  • Bus reguliariai keičiamasi informacija apie Europos institucijų teisės aktus, susijusius su kompetencija ir bendrais tikslais, atsižvelgiant į skirtingą abiejų institucijų vaidmenį. Kadangi abiejų šalių tikslas – sustiprinti darbuotojų balsą ES teisėkūros procese, ETUC su darbuotojų grupe bendradarbiaus ir pasidalins savo atitinkamomis pozicijomis, teiks abipusę paramą ir koordinuos atitinkamą lobistinį darbą. Bus skatinamas abiejų institucijų keitimąsis ekspertais.
  • EESRK Darbuotojų grupės nariai dalyvaus ETUC darbo grupėse ir komitetuose, kad būtų sudarytos sąlygos keistis informacija apie įvairių politikos krypčių plėtojimą, taip pat apie ETUC ir darbuotojų grupės iniciatyvas.
  • EESRK darbuotojų grupė ir ETUC skatins bendrus susitikimus ir renginius. ETUC sekretoriatas ir darbuotojų grupės biuras susitiks du kartus per metus, kad aptartų kitų metų politinių prioritetų ir programų įgyvendinimą, įskaitant, jei įmanoma, veiksmų ar renginių koordinavimą ir mūsų tarpusavio bendradarbiavimo vertinimą.
  • Bus bendrai keičiamasi informacija apie tyrimų rezultatus ir projektus, kurių ėmėsi ETUC, ETUI ir EESRK darbuotojų grupė.
  • Darbuotojų grupės sekretoriatas dalyvauja sudarant sąlygas ETUC veiklai EESRK patalpose laikydamasis ES institucijų vidaus ir biudžeto taisyklių.

Susitarimas anglų kalba.

Parengė Janina Matuizienė, EESRK pakaitinė narė

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!