EESRK narės I.Petraitienės ataskaita

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) narės

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos (LVTPS)  pirmininkės

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos  (LPSK) Moterų centro pirmininkės

 

Irenos Petraitienės

Pakaitinis narys EESRK yra Janina Matuizienė – LPSK Generalinė sekretorė

 

ATASKAITA

 

Už laikotarpį nuo 2015-09-20 iki 2016-12-31

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete

Atstovauju  Darbuotojų grupę (II grupė)

Dirbu EESRK  skyriuose:

Užimtumo, socialinių reikalų ir pilietybės skyrius (SOC)

Ekonominės ir pinigų sąjungos, ekonominės ir socialinės sanglaudos skyrius (ECO)

Žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos skyrius (NAT)

Dirbu SOC skyriaus Nuolatinės tyrimų grupės dėl neįgaliųjų teisių grupėje.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto biure 2017-01-24 patvirtinta  Nuolatinės tyrimų grupės dėl neįgaliųjų teisių Pirmininke.

EESRK suteikia galimybę interesų grupėms oficialiai pareikšti nuomones ir rasti bendrų sąlyčio taškų, kad  ES  teisės aktai būtų tinkami atsižvelgiant į ekonomines ir socialines sąlygas, propaguojant Europos integracijos vertybes ir didinant pilietinės visuomenės organizacijų svarbą, todėl labai svarbu nusistatyti svarbiausius prioritetus ir juos išgryninti darbo grupėse rengiant EESRK nuomones.

 

Svarbiausi mano prioritetai EESRK darbe būtų:

 • Kokybiškos viešosios paslaugos
 • Darbo ateities iniciatyvos
 • Pelnas ir mokesčiai
 • Minimalus atlyginimas
 • Lyčių lygybė
 • Socialinis dialogas
 • Kolektyviniai susitarimai
 • Neįgaliųjų teisių apsauga
 • Skurdo mažinimas

 

 

Dalyvavau darbo grupėse rengiant nuomones:

 

Nuomonės priimtos EESRK Plenarinėse sesijose:

 

 • ECO/392  Euro zonos išorės atstovavimas dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos Centriniam Bankui dėl darnesnės išorės atstovavimo euro zonai tarptautiniuose forumuose veiksmų plano. Pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomos vieningo atstovavimo euro zonai Tarptautiniame valiutos fonde palaipsninio užtikrinimo priemonės. (Priimta EESRK Plenarinėje sesijoje 2016 m.)

Atstovavimas Sąjungai išorės santykiuose naudojantis jos įgaliojimais, susijusiais su euro zona jau nebeatitinka esamų pokyčių. Tai riboja veiksmingą euro zonos atstovavimą tarptautinėse finansų rinkose. Padaryta tolesnės euro zonos vidaus integracijos pažanga turi būti daroma ir išorės santykiuose. Išorės atstovavimas turėtų formuoti savo būsimą vaidmenį pasaulinėje finansų struktūroje.

EESRK pritaria, kad pirmenybę reikia teikti euro zonos išorės atstovavimui Tarptautiniame valiutos fonde (TVF),  stiprinti dėl dominuojančio TVF vaidmens pasaulio ekonomikos valdyme ir ekonomikos politikoje. Taip pat būtina stiprinti atstovavimą Tarptautiniame atsiskaitymų banke ir kitose svarbiose finansų įstaigose

 

 • SOC / 538 JT neįgaliųjų teisių konvencija ir ES strategija dėl negalios  Nuomonė JT neįgaliųjų teisių konvencijos komiteto baigiamosios pastabos, Naujoji strategija dėl neįgaliųjų Europos Sąjungoje (Priimta  EESRK  Plenarinėje sesijoje 2016 m.)

 

Šioje nuomonėje išreiškiamos svarbiausios komiteto nuostatos dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos komiteto baigiamųjų pastabų  poveikio  būsimai Europos negalios politikai.

EESRK mano, kad JT neįgaliųjų teisių konvencija ir baigiamosios pastabos yra unikali galimybė Europos Komisijai (EK) pristatyti visą apimančią neįgaliųjų teisių strategiją.

Nuomonėje  EESRK ragina  EK vykdyti tikrą ir prasmingą struktūruotą dialogą su Europos neįgaliųjų judėjimu.

Komitetas šioje nuomonėje ragina EK nustatyti reikiamas minimalias socialinės apsaugos ribas ir užtikrinti teisę į tinkamą gyvenimo lygį ir socialinę apsaugą.

 

 •  SOC/527 Europos prieinamumo aktas Nuomonė dėl Pasiūlymo Europos Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimais, suderinimo (Priimta EESRK  Plenarinėje sesijoje 2016 m.)

Nuomonėje palankiai vertinamas Europos Komisijos pasiūlymas dėl Europos prieinamumo akto.

Remdamasis rinkos priežiūra EESRK siūlo palaipsniui išplėsti siūlomos direktyvos taikymo sritį ir į ją įtraukti mokėjimo terminalus, apgyvendinimo paslaugas, draudimo paslaugas, elektroninius žurnalus ir laikraščius, taip pat fizines patalpas ir interneto svetaines, suteikiančias galimybes naudotis gaminiais ir paslaugomis, kurie nurodyti šioje direktyvoje.

EESRK mano, kad pasiūlymas dėl Europos preinamumo akto yra tinkamas teisės akto, kuriuo siekiama užtikrinti, kad vidaus rinka būtų naudinga tiek piliečiams, tiek įmonėms, pavyzdys.

 

Rengiamos nuomonės

 

 • ECO /420  Dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo mechanizmų tobulinimas
 • ECO/427 Terorizmo finansavimas – Grynųjų pinigų srautų kontrolė
 • SOC/554   Neįgaliųjų teisė balsuoti EP rinkimuose

          Dalyvavau  EESRK rengiamų konferencijų  diskusijose :

 

 • Konferencijoje  „Europos kovos su organizuotu nusikaltimu savaitė“ 2015 m.
 • Konferencijoje „Praktinis Europos Sąjungos darbuotojų judumo politikos įgyvendinimas“ 2016 m.
 • Konferencijoje „ Darbo ateities iniciatyva“ 2016 m.

 

Pareiškiau norą dalyvauti Išorinių ryšių  (REX)  sekcijos  darbe  ir išsakiau Europos viešųjų pasaugų federacijos (EPSU) bei savo nuomonę  dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės sutarties (TPIP) priėmimo įgyvendinimo problemų.

Dalyvavau diskusijoje, kurią EESRK atstovai organizavo 2016 m. rugsėjo 19 d. Vilniuje dėl Europos socialinių teisių ramsčio iniciatyvos su socialiniais parteriais ir pilietine visuomene. Tai yra proga geriau įvertinti socialines teises, konkrečius euro zonos poreikius, kintančias darbo aplinkos realijas ir būtinas reformas visuose lygmenyse.

Dalyvavimas šiose diskusijose suformavo nuostatas priimant SOC /542 nuomonę „Europos socialinių teisių ramstis“.

Dalyvavau susitikimuose ir diskusijose apie Europos Sąjungos bei Lietuvos ateitį, šalių  ekonomines, finansines ir socialines galimybes su  ambasadore Europos Sąjungoje Jovita Neliupšiene, su Europos Parlamento nariu  Gabrieliumi Landsbergiu bei su Europos Sąjungos Komisaru atsakingu už sveikatą ir maisto saugą  Komisaru Vyteniu  Povilu Andriukaičiu.

Kadangi atstovauju neįgaliųjų teisėms Nuolatinėje tyrimų grupėje dėl neįgaliųjų teisių, todėl vyksta glaudus bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis neįgaliųjų organizacijomis mūsų šalyje, tai Lietuvos neįgaliųjų draugija bei Lietuvos neįgaliųjų forumu.

 Aš atstovauju Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai, kuri mane delegavo atstovauti  EESRK  dirbančiuosius, tai aš  LPSK  narius nuolat informuoju internetiniame puslapyje www.lpsk.lt  apie nuomones priimtas Komitete.

Taip pat  Informavau Tarptautinio viešųjų paslaugų internacionalą (PSI), kurio nariais yra LVTPS, apie  priimtas  EESRK nuomones:

SOC / 538 „JT neįgaliųjų teisių konvencija ir ES strategija dėl negalios“

SOC/527 „Europos prieinamumo aktas“  kai PSI 2016 m. gruodžio 8-9 d. rengė konferenciją Ženevoje „Neįgaliųjų  teisės“.

 

 

Irena Petraitienė

 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narė

 

2017-07-30

Vilnius

 

 

 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!