Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto gegužės mėn. ataskaita

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 517-oji  plenarinė sesija vyko 2016-05-25/26 Europos Komisijos Charlemagne pastate Briuselyje.

EESRK pirmininkas Georges Dassis kalbėjo apie Austrijos rinkimus ir pasidžiaugė galutiniais rezultatais, jis taip pat išreiškė viltį, kad naujasis Austrijos prezidentas įtikins šalies piliečius nepasukti kraštutinių dešiniųjų pažiūrų kryptimi.

 

SESIJOS METU PARENGTOS KOMITETO NUOMONĖS:

 

INT/778

Inovacijos – naujų ekonomikos modelių varomoji jėga

INT/779

Bendro vartojimo ekonomika ir savireguliavimas

INT/783

2016 m. Europos standartizacijos programa

Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui „2016 m. metinė Sąjungos Europos standartizacijos darbo programa“

NAT/687

Reglamentas dėl gyvsidabrio

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl gyvsidabrio, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1102/2008

 INT/791

Auditas ir (arba) finansinė atskaitomybė

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 258/2014 dėl Sąjungos tam tikros audito ir finansinės atskaitomybės sričių veiklos paramos programos nustatymo 2014–2020 m. laikotarpiui

NAT/692

Tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas 2016 kalendoriniais metais taikytinas tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas, numatytas Reglamente (ES) Nr. 130

 

Diskusija dėl ES santykių su AKR valstybių grupe ateities, susijusi su priimama nuomone REX/455; dalyvavo Joseph Chilengi, Afrikos Sąjungos ekonomikos, socialinių ir kultūros reikalų tarybos (ECOSOCS) pirmininkas ir Neven Mimica, Europos Komisijos narys, atsakingas už tarptautinį bendradarbiavimą ir vystymąsi

 

 

REX/455

ES santykių su AKR valstybių grupe ateitis (žalioji knyga)

REX/458

Europos kaimynystės politikos peržiūra

Bendras komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos kaimynystės politikos peržiūra“

ECO/396

Kuo geresnis Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšų panaudojimas

Komisijos komunikatas „Investavimas į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Kuo geriau panaudoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšas“

SOC/533

Kintantis darbo santykių pobūdis ir poveikis siekiant išlaikyti pragyvenimą užtikrinantį darbo užmokestį (tiriamoji nuomonė pirmininkaujančių Nyderlandų ir pirmininkausiančios Slovakijos prašymu)

CCMI/138

Vietinės akmens anglies vaidmuo ES pereinant prie kitokio energijos vartojimo modelio (nuomonė savo iniciatyva)[1]

INT/789

Variklinės transporto priemonės, joms skirtos sistemos sudėtinės dalys bei techniniai mazgai

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros

NAT/674

Žvejybos leidimai

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tvaraus išorės žvejybos laivynų valdymo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1006/2008

SOC/527

Europos prieinamumo aktas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimais, suderinimo

SOC/534

Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnyba

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 768/2005, įsteigiantis Bendrios žuvininkystės kontrolės agentūrą (tekstas svarbus EEE),

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos ir veiksmingas Europos išorės sienų valdymas“

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004, Reglamentas (EB) Nr. 863/2007 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB

INT/790

Finansinių priemonių rinkų direktyva ir reglamentas

FPRD ir FPRR / data

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų datų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka ir Reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl tam tikrų datų iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų

SC/044

Programa REFIT

Pranešėjas Denis Meynent (II gr.-FR)

TEN/582

COP 21 išvadų poveikis Europos transporto politikai

(nuomonė savo iniciatyva)

TEN/587

470–790 MHz dažnių juostos naudojimas Sąjungoje

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl 470–790 MHz dažnių juostos naudojimo Sąjungoje

REX/462

Deramas darbas pasaulio tiekimo grandinėse

(nuomonė savo iniciatyva)

Diskusija tema „ESRT ir Europos pilietinės visuomenės lūkesčiai“; dalyvavo Patrick Bernasconi, Prancūzijos ekonomikos, socialinių ir aplinkos reikalų tarybos pirmininkas

NAT/678

Europos pilietinės visuomenės tvaraus vystymosi forumas (tiriamoji nuomonė pirmininkaujančių Nyderlandų prašymu)

NAT/677

Tvaresnės maisto sistemos

(tiriamoji nuomonė ES Tarybai pirmininkaujančių Nyderlandų prašymu)

 

 

 

Parengė Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narė

Irena Petraitienė