Radviliškyje aptartos galimybės stabdyti migraciją

Kovo mėnesį Radviliškio rajono savivaldybėje vyko išskirtinis Trišalės tarybos posėdis, kurio metu diskutuota apie kvalifikuotos darbo jėgos migraciją, rajono kaimiškųjų gimnazijų perspektyvas bei galimą jų reorganizaciją.

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no Tri­ša­lės ta­ry­bos na­rių, profesinių sąjungų atstovų nuo­mo­ne, šalies Vyriausybė ski­ria­ dau­g lė­šų migracijos stabdymui spręsti, ta­čiau apčiuopiamų re­zul­ta­tų nė­ra, o kvalifikuotos darbo jėgos migracijos problema tik gilėja. Radviliškio mig­ra­ci­jos bei gyvenamosios vietos deklaravimo specialistų duo­me­ni­mis, 2015 me­tais šiame ra­jo­ne  iš­vy­ki­mą į už­sie­nį dek­la­ra­vo 303 as­me­nys. 2016 me­tų ko­vo mė­ne­sio duo­me­ni­mis, į už­sie­nį jau iš­vy­ko 47 as­me­nys. Dau­giau­sia – dar­bin­go am­žiaus žmo­nės. Tad posėdžio dalyviai išsamiai aptarė šią problemą bei siūlė galimybes šio srauto mažinimui.

Po­pu­lia­riau­sios emigracijos ša­lys – Šve­di­ja, Da­ni­ja, Nor­ve­gi­ja, Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja. Profesinių sąjungų atstovų  nuomone, kva­li­fi­kuo­ta dar­bo jė­ga ir to­liau mig­ruos į už­sie­nį, kol ne­pa­si­keis po­žiū­ris į dar­buo­to­ją bei į at­ly­gi­ni­mo dy­dį. Ypatingai didelis dėmesys turi būti skirtas jau­ni­mui, jaunų šeimų kūrimuisi, rėmimui, kad jos nemigruotų į užsienius. Jiems rei­kia suteikti būs­tus, rei­kia ga­ran­ti­jų, kad ga­lės gau­ti ir grą­žin­ti kre­di­tą.

Būtina akylai stebėti darb­da­vius, kurie moka ir žada tik mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą, o tai galimai reiškia ir da­lį pi­ni­gų „vo­ke­ly­je“. Pri­va­čio­se įmonėse te­beklesti  še­šė­li­nė eko­no­mi­ka, to­dėl didelė dalis Dar­bo bir­žoje įgy­ven­di­na­mų pro­jek­tų ir mo­ky­mų tam­pa neefektyviais ir nepopuliariais, kai darb­da­viai su­si­tin­ka su dar­buo­to­ju. Lietuva turi labai gerą infrastruktūrą, išvystytą ir neužšąlantį uostą, puikius kelius, bet Europos Sąjungoje velkamės paskutinėse pozicijose pagal daugelį kriterijų. Profesinių sąjungų atstovų rajono Trišalėje taryboje nuo­mo­ne, re­zul­ta­to ne­bus, kol ne­bus su­val­dy­tas še­šė­li­nis vers­las ir valstybė nebus pa­jė­gi ap­sau­go­ti tų, ku­rie pa­siel­gia pi­lie­tiš­kai ir į vie­šu­mą iš­ke­lia ne­ge­ro­ves bei ne­pa­jė­gia už­kirs­ti ke­lio še­šė­liui – kaip pavyzdys ša­ly­je nu­skam­bė­jęs Kė­dai­nių at­ve­jis, kai at­ly­gi­ni­mų „vo­ke­liuo­se“ mo­kė­ji­mo fak­tus ša­ly­je ži­no­mo vers­li­nin­ko ir po­li­ti­ko šei­mos įmo­nė­je iš­kė­lu­si dar­buo­to­ja pra­ra­do ne tik ra­my­bę, ga­li­my­bę įsi­dar­bin­ti ki­tur, bet ir svei­ka­tą. Respublikinės Trišalės tarybos pirmininkas Jonas Guzavičius minėjo, kad šiuo me­tu ša­ly­je per 274,3 tūks­tan­čio dar­buo­to­jų gau­na mi­ni­ma­lų ir ma­žes­nį at­ly­gi­ni­mą bei išsakė griežtą poziciją, kad „nie­ka­da ne­kils at­ly­gi­ni­mai, kaip, sta­ty­bos sek­to­riu­je, kol ten ga­lės dirb­ti tik pa­ten­ti­nin­kai, nes ki­taip ne­lai­mi­mi kon­kur­sai. Ir jei­gu vals­ty­bė ne­su­ge­ba su­si­rink­ti mo­kes­čių iš vals­ty­bės už­sa­ky­mų, aš ma­nau, kad nė­ra vals­ty­bės“.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento Socialinės partnerystės skyriaus vedėjas Arvydas Ramelis pristatė respublikinės Trišalės tarybos veiklos sistemą ir principus, pateikė praktines rekomendacijas ir  pasiūlymus Radviliškio rajono Trišalės tarybos tolesnio darbo produktyvumui, veiklos efektyvinimui, trišalio bendradarbiavimo skatinimui rajono bei respublikiniu mastu.

Radviliškio rajono Trišalę tarybą atstovavo profesinių sąjungų atstovai: Radviliškio regiono profesinių sąjungų centro pirmininkė Lena Skriptienė, AB „Lietuvos geležinkeliai“ Radviliškio prekinių vagonų depo profesinės sąjungos pirmininkas Dainius Šimkus, AB „Lietuvos geležinkeliai“ geležinkelio stoties  profesinės sąjungos pirmininkas Vytautas Rasimavičius, AB „Lietuvos geležinkeliai“ Radviliškio lokomotyvų depo profesinės sąjungos atstovas Rimantas Gedvilas, VšĮ Radviliškio miškų urėdijos profesinės sąjungos pirmininkas Dainius Dapkus; savivaldos vadovai: Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis, mero pavaduotojas Kazimieras Augulis, administracijos direktoriaus pavaduotoja Justė Venckutė, tarybos narys Jonas Pravilonis.

Posėdyje taip pat dalyvavo svečiai iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos bei kitų įstaigų.

Radviliskis2

 

Lena Skriptienė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!